četrtek, 12. 11. 2009

Ločevanje odpadkov

Na območju Ljubljane bo od 16. do 20. novembra 2009 potekala obsežna akcija nadzora ločevanja odpadkov.

Inšpektorat Mestne uprave MOL bo v sodelovanju s Snago Javnim podjetjem, d.o.o., od 16. do 20. novembra 2009 na območju Ljubljane izvajal obsežno akcijo nadzora ločevanja odpadkov. Namen akcije je predvsem osveščanje prebivalstva o pomenu ločevanja odpadkov, saj z njo želimo spodbuditi ponoven razmislek o problematiki odpadkov v sodobni družbi.

Slovenska gospodinjstva vsako leto "proizvedejo" več kot 600.000 ton odpadkov, v Evropski uniji pa letno nastaneta dve milijardi ton odpadkov. Temeljno pri tem je spoznanje, da je odpadek najprej odgovornost vsakega izmed nas in šele nato družbe. Le mi kot potrošniki lahko uresničimo prioritete ravnanja z odpadki – preprosto že s preprečevanjem njihovega nastajanja. Pri nakupu izdelka je smotrno, da poleg drugih lastnosti upoštevamo tudi količino embalaže, ki je vezana na ta izdelek in s tem prispevamo k zmanjševanju nastajanja odpadkov, ter da med izdelki iščemo take z daljšo življenjsko dobo oziroma v embalaži, ki omogoča večkratno uporabo. Pri že nastalih odpadkih pa je izjemno pomembna snovna izraba ali recikliranje – odpadki predstavljajo potencialne surovine, katerih pot se dandanes s sicer urejenih, okolju prijaznih odlagališč vedno bolj preusmerja v tehnološko vrhunsko razvito industrijo za predelavo odpadkov v zopet koristne surovine, kompost ali gorivo.

Pri procesu preobrazbe odpadkov v ponovno uporabne surovine lahko sodelujemo prav vsi, in sicer tako, da ločeno zbiramo odpadke. Na odlagališče bodo tako prispeli le odpadki, ki jih ni mogoče predelati ali koristno uporabiti. To določa tudi zakonodaja EU, ki od svojih članic zahteva, da vsako leto zmanjšujejo količino odpadkov na odlagališčih.

Snaga zagotavlja ločeno zbiranje: odpadnega papirja in kartona, stekla in embalaže, bioloških odpadkov, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme, ostanka odpadkov in posebnih odpadkov. Snaga zbrane odpadke preda pooblaščenim podjetjem, ki poskrbijo za njihovo predelavo (SLOPAK, Koto, Interseroh).

Navkljub skrbnemu ločenemu zbiranju odpadkov še vedno ostaja del mešanih komunalnih odpadkov, ki zaenkrat končuje na deponiji Barje. Za to je ključnega pomena izgradnja novega Regijskega centra za ravnanje z odpadki, katerega glavna naloga je predelava preostanka mešanih komunalnih odpadkov. Z ustreznimi postopki predelave bomo zagotovili, da bo samo še manjši del (15–20 %) odpadkov končal na odlagališču – pa še ti odpadki bodo inertni, brez vplivov na okolje.

Akcija nadzora ločevanja odpadkov

Mestni inšpektorji bodo nadzor izvajali skladno z določbami Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Ur. l. RS št. 102/2004, 72/2008, 53/2009), ki:

  • v 21. členu določa, da morajo uporabniki redno pripravljati komunalne odpadke za prepuščanje in jih razvrščati skladno z izbrano storitvijo javne službe;
  • v 22. členu določa, da je prepovedano prepuščanje odpadkov v posode za ločeno zbiranje frakcij in v posode za kuhinjske odpadke, ki niso namenjene tem odpadkom;
  • v 29. členu določa, da je za nadzor nad izvajanjem določb navedenega Odloka, za katere je v primeru kršitve predpisana sankcija za prekršek, pristojen Inšpektorat Mestne uprave MOL.

Kršitelji, za katere bomo ob izvajanju neposrednega nadzora ugotovili nepravilno odlaganje oz. razvrščanje odpadkov v skladu z izbrano storitvijo javne službe, bodo kaznovani z globo v višini od 400 do 10.000 evrov. Pravna podlaga za sankcioniranje je utemeljena v 31. in 33. členu navedenega Odloka.