petek, 10. 8. 2018

Mednarodni dan mladih: "V našem mestu vsak mlad najde svoj prostor pod soncem"

Po vsem svetu 12. avgusta praznujemo mednarodni dan mladih. Letos bo v Sloveniji, kjer mlade običajno opredeljujemo s starostjo 15–29 let. Vodilna misel letošnjega mednarodnega dneva mladih bo: Varni prostori za mlade.

Konec leta 2017 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 312.000 mladih, tj. oseb, starih 15–29 let, kar je bilo 15,1 % vseh prebivalcev Slovenije, ali 22,8 % manj kot pred desetimi leti. Med mladimi je bilo nekoliko več moških kot žensk (Vir: SURS)

Mladi v Ljubljani soustvarjajo mesto

Ljubljana ima mlado dušo, saj v njej biva preko 58.000 mladih v starosti med 15 in 29 let, kar pomeni 18,8 % vseh prebivalcev. Če temu prištejemo še mlade, ki začasno bivajo, se izobražujejo ali delajo v mestu, je njihovo število mnogo večje. 

V Ljubljani podpiramo pogumne, ustvarjalne in prodorne mlade, ki mestu dajejo mladostno energijo in sveže ideje, ter obenem skrbimo za mlade z manj priložnostmi. Zato v sodelovanju z mladimi pospešeno oblikujemo mladinsko politiko, ki mestu zagotavlja razvoj in napredek.

Ksenja Perko, direktorica Mladih zmajev vidi naše mesto kot mesto, v katerem vsak mlad najde svoj prostor pod soncem. Vidi mladinske centre v vseh četrtnih skupnostih, ki podpirajo mlade, da ti odraščajo v odgovorne, ustvarjalne, spoštljive ter spoštovane državljane. V prijazne in tople osebe, v ljudi, ki vključujejo in se povezujejo. Vidi trdne in predane Mlade zmaje, ki so nepogrešljivi glas mladih in skupaj s soustvarjalci tvorijo kakovostno življenje lokalnih skupnosti. Sanja svet, kjer smo vsi povezani, udejanjeni in sprejeti.

Certifikat mladim prijazna občina

Mestna občina Ljubljana je prejela certifikat mladim prijazna občina za obdobje 2012–2016, ki je bil podaljšan za obdobje 2016–2020, zaradi celovite politike, ki jo uspešno uresničujemo za mlade. Certifikat podeljujeta Inštitut za mladinsko politiko in Skupnost občin Slovenije.

Oblikujemo sodobne ukrepe in projekte za mladostnike

Da je pot nadaljnjega šolanja in življenja mladih v mestu lažja, izvajamo Strategijo MOL za mlade 2016–2025, z zgovornim podnaslovom »Ljubljana – mesto mladih za mlade«, v kateri izpostavljamo, da so mladi pomemben gradnik ustvarjalnega, strpnega in prijaznega mesta. S strategijo vključujemo mladinsko politiko v vsa področja delovanja MOL, pri čemer se še posebej posvečamo trem ukrepom: kakovostnemu mladinskemu delu, zaposlovanju in stanovanjski problematiki.

Krepimo dialog z mladimi

Za koordinacijo aktivnosti na področju dela z mladimi, za spodbujanje izvajanja lokalne mladinske politike ter za podporo projektom javnih zavodov in mladinskih nevladnih organizacij deluje Urad za mladino v okviru Oddelka za kulturo MOL.  

V zadnjih letih se je pokazala potreba po dodatni krepitvi dialoga med posamezniki s področja mladinskega sektorja in oblikovanju političnega telesa, ki bi ga sestavljali tudi mladi, za opredeljevanje do ključnih vprašanj, povezanih z mladimi. Zato smo v letu 2016 ustanovili Svet za mlade kot posvetovalno telo župana, ki sodeluje pri odločanju o zadevah s področja mladih in mladinskega sektorja.

Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih

Javni zavod Mladi zmaji smo ustanovili leta 2009, vendar je četrtni mladinski center Zalog začel delovati že leta 2007, četrtna mladinska centra Bežigrad in Šiška pa v letu 2008. S četrtnimi mladinskimi centri Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog ter z organiziranimi prostočasnimi mladinskimi aktivnostmi v drugih četrtnih skupnostih se Mladi zmaji načrtno razvijajo v mrežo prostorov in programov, v katerih lahko mladi kakovostno, aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas, bodisi v obliki organiziranih dejavnosti z različnih področij bodisi samostojno glede na lastne interese.

Med najpomembnejše aktivnosti Mladih zmajev sodijo: delovanje dnevnih centrov, organizacija in izvedba dogodkov za mlade, počitniški programi za mlade, pomoč mladinskim lokalnim pobudam, mladinsko ulično delo ter mednarodno sodelovanje.

V letu 2017 so Mladi zmaji prevzeli še eno pomembno nalogo, koordinacijo mreže Mladinskih centrov Ljubljana. Število obiskov in aktivnosti v organizaciji Mladih zmajev iz leta v leto narašča. Od leta 2007 so izvedli več kot 5.000 različnih aktivnosti za mlade, v centrih in zunaj njih. Dnevne centre na leto obišče približno 22.000 obiskovalcev. Na organiziranih aktivnostih od leta 2007 beležijo skupno več kot 112.000 obiskovalcev, pri organizaciji pa je sodelovalo več kot 700 prostovoljcev in praktikantov, tudi iz tujine.

Usposabljanje za mladinske delavce na Poljskem Zija Perko Rogelj2

Mreža mladinskih centrov Ljubljana

Mreža mladinskih centrov Ljubljana je bila ustanovljena v letu 2017. Ob ustanovitvi so bili vanjo vključeni štirje četrtni mladinski centri, ki delujejo v okviru javnega zavoda Mladi zmaji, šest mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije, in mladinski center, ki deluje okviru Centra za socialno delo Moste - Polje. V letu 2018 se jim je pridružilo društvo Legebitra, tako da štejemo že 12 mladinskih centrov. Prva skupna aktivnost mreže je bila organizacija mladinskega dogodka v okviru evropskega tedna mobilnosti 2017. Širši javnosti se je s skupnim nastopom prvič predstavila na Areni mladih 2018.

Četrtni mladinski center Šiška

13 Prostori CMC Siska 3 Neza Palcic Zadruga.traparij

V letu 2008 smo prevzeli prostore od nekdanje uprave Knjižnice Šiška. Prostore in opremo smo prenovili leta 2015: na novo je bila izdelana čajna kuhinja, obnovili smo električne, vodovodne in ogrevalne napeljave. Foto: Neža Palčič

Četrtni mladinski center Bežigrad

12b Prostori CMC Bezigrad 3 Neza Palcic Zadruga.traparij

Prostore četrtnega mladinskega centra Bežigrad smo obnovili in na novo uredili leta 2015. Prenovili smo vetrolov, garderobo, sanitarije, shrambo, učno kuhinjo, sobo za druženje in šport, pisarno in računalniško sobo. Ob tem smo prenovili tudi električne in vodovodne, ogrevalne in
prezračevalne napeljave. Foto: Neža Palčič

Četrtni mladinski center Črnuče

11 Prostori CMC Crnuce 3 Neza Palcic Zadruga.traparij

Prostore smo obnovili in na novo opremili leta 2010. V obstoječih prostorih je bila pred prenovo diskoteka, obnovili smo sanitarije, tlake, namestili klančine, uredili dostop za invalidne osebe, delno prenovili stenske in stropne obloge in zamenjal inštalacije ter namestili novo pohištveno opremo. V letu 2018 načrtujemo novo prenovo Četrtnega mladinskega centra Črnuče. Delovanje centra želimo nadgraditi z novim programom Mladinski kulturni center (MKC), ki bo namenjen glasbenim, gledališkim, uprizoritvenim in drugim aktivnostim mladih. Na željo in glede na potrebe mladih želimo v centru vzpostaviti vadbeni prostor in glasbeni studio, ki bo mladim glasbenikom omogočil vadbo, učenje in snemanje glasbe. Foto: Neža Palčič

Četrtni mladinski center Zalog

10b Prostori CMC Zalog 3 Neza Palcic Zadruga.traparij

Od 2007 je deloval v manjših prostorih. V letu 2017 smo ga preselili v mnogo večje prostore, ki smo jih tudi temeljito prenovili, in sicer vhodni del z garderobo, pisarno, učno kuhinjo, sanitarije, dnevno sobo s kotički (internetni in kreativni kotiček, kotiček za prostitev), shrambo/hodnik, učilnico in vadbeni prostor ter fitnes sobo,ter izvedli vsa potrebna inštalacijska dela. Foto: Neža Palčič

Mladinsko ulično delo

Mladinsko ulično delo se razvija in izvaja v okviru mreže MLADA ULICA. Povezuje organizacije s področja mladinskega dela s skupno vizijo spoznavati stiske, potrebe in želje mladih, spodbujati spoštljiv odnos do okolja in zmanjševati vse oblike kršitev. Skupina mladinskih uličnih delavcev se ob koncih tedna druži z mladimi na različnih javnih površinah v Ljubljani. Vstopna točka za vzpostavitev komunikacije z mladimi sta deljenje košev za smeti in peka brezplačnih palačink. Tako skupaj z mladimi ustvarjamo skupen prostor novih rešitev, ki omogočajo kvalitetnejše sobivanje.

 

Več o mladih v Ljubljani preberite tukaj.