četrtek, 16. 4. 2009

Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki

Projekt nadgradnje regionalnega centra za ravnanje z odpadki bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada

Evropska komisija je Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko sporočila, da je izdala odločbo za t.i. veliki projekt Nadgradnje regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) v Osrednjeslovenski regiji.

Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost znaša 143,9 milijona evrov, je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada, in sicer v višini 77,5 milijona evrov. To je doslej največji kohezijski projekt Slovenije.

Predmet naložbe je izgradnja objektov za predelavo odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču Barje, predvidena pa je tudi širitev odlagalnega polja. Slednje se bo razširilo za 4,92 hektarja, s čimer bo pridobljenih dodatnih 885.000 m3 za odlaganje odpadkov.

 

Mestna občina Ljubljana (MOL) je že začela z izvedbo posameznih gradbenih del. Tako se že izvajajo dela na odlagalnem polju, prav tako je v gradnji čistilna naprava za izcedne vode. Celoten projekt po pooblastilu MOL in ostalih občin vodi Snaga Javno podjetje, Ljubljana.

 

Novozgrajenih objektov v RCERO se bo posluževalo 17 občin osrednjeslovenske regije s približno 414.000 prebivalci. Poleg Mestne občine Ljubljana še Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Kamnik, Komenda, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice, Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče.

 

Izgradnja centra za ravnanje z odpadki bo prispevala k znatnemu zmanjšanju deleža odpadkov, ki se odlagajo na ljubljanskem odlagališču, saj se bo 79,2 % zbranih odpadkov obdelalo v obratu za obdelavo odpadkov, na odlagališče pa se bodo tako odlagali le ostanki, ki bodo praktično samo inertni odpadki. Stopnja recikliranja in predelave odpadkov se bo povečala na približno 56,8 %. Zmanjšanje deleža biorazgradljivih odpadkov, odloženih na odlagališču, bo prispevalo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Bioplin, ki nastaja v postopku obdelave in na odlagališču, se bo zbiral in uporabljal za proizvodnjo električne in toplotne energije.

 

Za preprečitev negativnega vpliva na okolje bo odpadna voda iz postopka obdelave odpadkov in izcedna voda, ki nastaja na odlagališču, obdelana v objektu za čiščenje izcedne vode. Z razširitvijo obstoječih odlagalnih polj odlagališča se bo doba uporabe odlagališča podaljšala za nadaljna štiri leta.

 

Projekt bo prispeval k doseganju splošnih in specifičnih ciljev ustrezne nacionalne in evropske zakonodaje ter Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture z zmanjšanjem celotne količine odloženih nenevarnih odpadkov za približno 175.000 t/leto in s povečanjem količin ločeno zbranih frakcij za približno 41.000 t/leto.

 

Pri pripravi vloge za velik projekt je sodelovala tudi pobuda Jaspers, ki predstavlja skupno pomoč Evropske komisije, Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) pri pripravi velikih projektov in zagotavlja celovito pomoč v vseh fazah projektnega cikla - od začetne opredelitve projekta do odločitve Komisije glede dodelitve pomoči.

 

V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 - ki je podlaga za črpanje zlasti iz Kohezijskega sklada, v manjši meri pa tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - si je Slovenija izpogajala 1,6 milijarde evrov za posodobitev ali novogradnjo infrastrukture s področja okolja in prometa.

 

V programskem obdobju 2007-2013 Evropska komisija potrjuje le t.i. velike projekte. To so tisti projekti, ki so sofinancirani iz Kohezijskega sklada ali Evropskega sklada za regionalni razvoj, katerih skupna vrednost presega 25 milijonov evrov na področju okolja ter 50 milijonov evrov na področju prometa. Projekte pod omenjenima vrednostima pa potrjujejo države članice.