torek, 20. 12. 2022

Napovedujemo usmerjeni nadzor nad oglaševanjem

V skladu z novo uredbo o razvrščanju objektov, ki je pristojnost nadzora nad vsemi objekti za oglaševanje prenesla na občinske inšpekcije, v letu 2023 napovedujemo usmerjeni nadzor Inšpektorata MOL na področju oglaševanja.

V popisu objektov za oglaševanje, ki je bil izveden leta 2020, je bilo ugotovljeno, da je na območju MOL postavljenih skoraj 10.000 objektov za oglaševanje.

Potem, ko smo se na Mestni občini Ljubljana zaradi neurejenega stanja na področju oglaševanja več let trudili za prenos pristojnosti nadzora oglaševanja po gradbeni zakonodaji na občinske inšpekcije, je 30. 7. 2022 začela veljati Uredba o razvrščanju objektov, ki je pristojnost nadzora nad vsemi objekti za oglaševanje prenesla na občinske inšpekcije.

Nadzore, napovedane za leto 2023, bomo izvajali na javnih in zasebnih površinah po akcijskem načrtu, in sicer najprej ob vpadnicah in nato po karejih znotraj četrtnih skupnosti. V postopke bomo aktivno vključevali lastnike zemljišč in nepremičnin, na katerih so postavljeni ali pritrjeni objekti za oglaševanje. V primerih neizvršenih odločb bodo na nepremičnine vpisane zaznambe črnih gradenj, ki bodo do odprave nepravilnosti (odstranitve ali legalizacije objekta) onemogočale razpolaganje z nepremičnino.

Nadzore bomo izvajali na treh področjih nadzora in za vsak objekt izvedli preverbe z naslednjih vidikov:

  • ali se oglaševanje izvaja skladno s prostorskimi akti ter drugimi predpisi urejanja prostora,
  • ali je bilo za oglaševanje na javni površini na razpisu pridobljeno dovoljenje,
  • ali je bilo za oglaševanje ob občinski cesti pridobljeno soglasje za poseg v varovalni pas ceste.

Oglaševalce in lastnike zemljišč, na katerih so postavljeni objekti, spodbujamo, da do pričetka izvajanja nadzorov preverijo legalnost postavitev objektov za oglaševanje ter pripravijo vso relevantno dokumentacijo, ki je vezana na posamezen objekt (npr. gradbeno dovoljenje, priglasitev del, pogodbo z lastnikom zemljišča, dokazilo, kdaj je bil objekt postavljen, dovoljenje za postavitev objekta na javni površini, soglasje za poseg v varovalni pas občinske ceste itd). Predlagamo jim, da nelegalno postavljene objekte odstranijo sami.