torek, 30. 8. 2005

NOVINARSKA KONFERENCA »VARNA POT V ŠOLO«

31. avgust - Županja MOL Danica Simšič, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL Gregor Feist, načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in promet Pavel Klavs in načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Nada Pavšer so v Banketni dvorani Mestne hiše predstavili akcijo »Varna pot v šolo«.

Županja MOL Danica Simšičje poudarila, da je cilj akcije »Varna pot v šolo«, ki letos poteka že deseto leto, približati se točki »nič« žrtev med mladimi in otroki na naših cestah. V ta namen je potrebno v ljudeh vzbuditi skupno odgovornost, da so osveščeni glede nevarnosti, ki nam preži celo šolsko leto in ne samo prvi šolski dan. Z zavzetim in odgovornim ravnanjem skozi celo šolsko leto se bo tako ohranilo zdravje in varnost naših otrok. MOL izvaja vrsto operativnih, preventivnih in izobraževalnih aktivnosti, namenjenih večji varnosti otrok na poti v šolo. Da je le s skupnimi močmi mogoče priti do večje varnosti otrok na naših cestah, je Republika Slovenija v zadnjih letih že dokazala, saj je v primerjavi z drugimi državami Evropske unije naredila najhitrejši in največji napredek.

 

 

Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL Gregor Feistje podrobneje predstavil delo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in rezultate. MOL na različnih področjih izvajala prometno vzgojo v vrtcih in šolah z dodatnimi programi in akcijami svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, policije, zdravstva, društev in ostalih družbeno odgovornih podjetij, ki so podpirala ali izvajala svoje programe, urejala prometno in šolsko zakonodajo, ki je otroke v prometu posebej zaščitila in jim zagotovila visoko raven varnosti, vpeljala tehnične ukrepe umirjanja prometa v okolici šol, vrtcev, bivalnih naselij in urejanje varnih šolskih poti, spodbujala k večji odgovornosti in osveščenosti staršev ter strokovnih sodelavcev ter skrbela za zaščito otrok v avtu.

  

Načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Nada Pavšerje predstavila njihovo osnovno nalogo, in sicer izobraževanje, obveščanje in ozaveščanje otrok in staršev pred začetkom novega šolskega leta.

  

Načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in promet Pavel Klavsje omenil sodelovanje s policijo in pristojnimi službami, s katerimi so skrbeli za urejanje in vzdrževanje cest, preverjanje in posodobitev signalizacije, ureditev varnih šolskih poti in priprava ukrepov za nevarna mesta ali odseke. Tako je bila njihova pristojnost ureditev signalizacije, ograj, parkirišč za starše ob šolah in vrtcih, grbin, svetlobnih osvetlitev pri prehodih za pešce, prevoz otrok v šolo, kjer ni zagotovljena varna pot in ureditev postajališč za šolske avtobuse.

  

 

Služba za odnose z javnostmi MOL