sreda, 26. 8. 2015

Novo šolsko leto je tu

Mestna občina Ljubljana je pripravljena na novo šolsko leto. Naj bo srečno, uspešno in varno!

Vrtci in osnovne šole v šolskem letu 2015/16

Javni vrtci MOL

V šolskem letu 2015/16 bo v ljubljanske javne vrtce vključenih 13.475 otrok. Vključenost otrok v preteklem letu v vrtce je bilo 87,3 %, medtem ko je podatek za Republiko Slovenijo 76,8 %.

Ljubljanski javni vrtci so za šolsko leto 2015/16 do 19. 8. 2015 sprejeli 3.211 otrok, in sicer 2.580 otrok prvega starostnega obdobja in 631 otrok drugega starostnega obdobja. Na dan 19. 8. 2015 je v postopku podpisa pogodbe še 52 otrok, ki so še na centralnem čakalnem seznamu (CČS).

Na centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2015/16 je bilo na dan 19. 8. 2015 še 439 otrok prvega starostnega obdobja, in sicer 77 otrok s stalnim prebivališčem v MOL in z maksimalno stalnostjo bivanja, 143 otrok s stalnim prebivališčem v MOL z vsaj z enim od staršev, vendar brez stalnosti bivanja ter 219 otrok iz drugih občin. Od 77 otrok s stalnim prebivališčem v MOL in z maksimalno stalnostjo bivanja imajo 4 otroci možnost izbire katerikoli vrtec, vsi pa so letniki 2015 in ne izpolnjujejo pogojev za vpis v vrtec. Vsi starši čakajočih otrok letnikov 2013 in 2014 z izbiro kamorkoli so že dobili ponujena prosta mesta, a so jih zavrnili.

Na omenjeni dan je bilo na centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2015/16 še 21 otrok drugega starostnega obdobja. Od tega ima 12 otrok stalno prebivališče v MOL in maksimalno stalnost bivanja ter nima izbire kamorkoli in čaka na točno določen vrtec oziroma skupino. 5 otrok ima stalno prebivališče v MOL z obema ali vsaj z enim od staršev, vendar brez stalnosti bivanja, 4 otroci pa prihajajo iz drugih občin, za katere nimamo podatkov, ali so vpisani ali celo že sprejeti v vrtec v svoji občini. Otroci drugega starostnega obdobja glede na leto rojstva in izbiro staršev ne ustrezajo nobenemu ponujenemu prostemu mestu, tako imamo v tem obdobju še 150 prostih mest.

Starši 37 otrok na CČS so zavrnili ponujeno prosto mesto v vrtcu in ostajajo na CČS. Vrtci so prejeli tudi 303 odpovedi vlog (lani 159). Zaradi odpovedi ponujenega mesta in preoblikovanja skupin se prosta mesta še pojavljajo, zato vrtci staršem dnevno pošiljajo vabila k podpisu pogodb.

Pridobivanje novih prostih mest v vrtcih MOL
Od leta 2006 do danes smo z adaptacijami, rekonstrukcijami, prezidavami in novogradnjami odprli 86 novih oddelkov, s 1. 9. 2015 pa odpiramo novo enoto Vrtca Vrhovca v Tehnološkem parku, in sicer 4 oddelke prvega in 3 oddelke drugega starostnega obdobja, skupaj smo torej odprli 93 novih oddelkov. S šolskim letom 2015/16 bomo imeli 780 oddelkov v 23 javnih vrtcih v MOL.

 Večji projekti v letu 2015:
- vrtec s 7 oddelki v Tehnološkem parku Ljubljana, ki bo zadostil potrebam po vrtcu na območju Vrhovcev in v novo zgrajeni soseski Zeleni gaj na Brdu (zaključek avgust 2015);
- ekološka sanacija igrišča v Vrtcu Viški vrtci enota Hiša pri ladji zaradi onesnažene zemljine (zaključek september 2015).

MOL v naslednjih letih načrtuje še investicije oziroma celovite prenove, izgradnje novih enot in prizidkov ter druge investicije:
- Vrtec Pedenjped nova enota Zgornji Kašelj z 8 oddelki, (investicija se bo predvidoma začela v letu 2015 in bo zaključena leta 2017),
- prizidek s 3 oddelki v Vrtcu Galjevica (investicija se bo predvidoma začela v letu 2016 in bo zaključena leta 2017),
- izgradnja igrišča v Vrtcu Šentvid, enota Sapramiška (investicija se bo predvidoma začela v 2016 in bo zaključena v 2017),
- izgradnja prizidka za večnamenski prostor v vrtcu Mojca (investicija se bo predvidoma začela v 2016 in bo zaključena v 2017),
- celovita prenova počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem (investicija se bo predvidoma začela v 2016 in bo zaključena v 2016).

Investicijski načrt bomo v prihodnje smiselno prilagajali glede na dinamiko števila rojstev in potrebe staršev po vrtcu. Ocenjujemo pa, da v vrtce nikoli ne bo vključenih več kot 90 % otrok.

Osnovne šole v MOL

Število ljubljanskih osnovnošolcev se v letu 2015/2016 povečuje, in sicer za 667 učencev. Tako se bo v javnih šolah MOL šolalo 21.995 učencev v 988 oddelkih, v treh zasebnih osnovnih šolah pa 886 učencev v 39 oddelkih. V letošnjem šolskem letu bo v ljubljanskih javnih osnovnih šolah 14 oddelkov več. Po en oziroma dva oddelka več bodo imele: OŠ Božidarja Jakca, OŠ Danile Kumar, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Kolezija, OŠ Livada, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Mirana Jarca, OŠ Miška Kranjca, OŠ n. h. Maksa Pečarja, OŠ Nove Jarše, OŠ Polje, OŠ Prule, OŠ Sostro, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Vrhovci. En oddelek manj kot lansko leto bosta imeli: OŠ Bežigrad in OŠ Poljane, dva oddelka manj pa OŠ Ketteja in Murna.

V primerjavi z lanskim letom se je število prvošolčkov povečalo za 44, in sicer na 2.977 prvošolčkov, ki se bodo šolali v 122 oddelkih v javnih osnovnih šolah in v petih oddelkih v zasebnih osnovnih šolah. Skupno število oddelkov 1. razreda se bo letos v primerjavi z lanskim letom v ljubljanskih osnovnih šolah povečalo za štiri oddelke, in sicer v javnih osnovnih šolah. V sedmih osnovnih šolah bo en oddelek prvega razreda več kot lansko šolsko leto (OŠ Kolezija, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Mirana Jarca, OŠ n. h. Maksa Pečarja, OŠ Polje, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Vrhovci), v treh osnovnih šolah pa bo en oddelek prvega razreda manj kot lansko šolsko leto (OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Vič, OŠ Zadobrova).
Povprečno število učencev v oddelku ljubljanskih javnih šol se bo v primerjavi z lanskim letom povečalo z 22,1 na 22,3, povprečno število učencev v oddelku prvega razreda pa zmanjšalo s 24,0 23,4.
Na MOL z vidika dobrega gospodarjenja prostore, prek katerih smo v praznih šolskih prostorih zagotavljali prostor za predšolske otroke, sedaj ponovno prilagajamo za osnovno šolo (OŠ Livada, OŠ Sostro, OŠ Nove Fužine, OŠ Kašelj, OŠ Prežihovega Voranca). Tako kot za vrtce, tudi za osnovne šole ves čas spremljamo rodnost in zbiramo ter analiziramo podatke o vpisu v osnovno šolo ter povečujemo kapaciteto šol. Že v preteklih letih smo se odzvali na povečane potrebe po dodatnem prostoru v šolah z večjimi infrastrukturnimi posegi (npr. prizidek na OŠ Vižmarje Brod, OŠ Zadobrova), ter z urejanjem novih učilnic z manjšimi adaptacijami notranjih prostorov šol. Tako smo vsako leto povečali število oddelkov v osnovnih šolah, od leta 2008 (944 oddelkov) do letos (988 oddelkov) smo povečali kapacitete šol kar za 44 oddelkov. Letošnje šolsko leto smo prenovili OŠ Vide Pregarc in OŠ Kolezija (kjer smo prenovili in preuredili tudi malo telovadnico), v kratkem bo končana tudi prenova OŠ Koseze. Poleg večjih posegov pa smo v kar nekaj šolah z notranjimi adaptacijami pridobili dodatne učilnice in opremo zaradi povečanega vpisa otrok ter dodatne specialne učilnice: OŠ Polje, OŠ Nove Jarše, OŠ Vrhovci, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Miška Kranjca, oprema pa na OŠ Dravlje, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Vižmarje Brod, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Savsko naselje, OŠ Kašelj, OŠ Prule, OŠ Franceta Bevka, OŠ Maksa Pečarja, OŠ Vič in OŠ Hinka Smrekarja. V prihodnjem in še nadaljnjih letih pa imamo v načrtu gradnjo prizidkov oziroma adaptacije prostorov na OŠ Riharda Jakopiča, OŠ n. h. Maksa Pečarja s športno dvorano, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Šentvid skupaj z Gimnazijo Šentvid, OŠ Vrhovci, OŠ Polje, OŠ Zadobrova, OŠ Zalog in OŠ Oskarja Kovačiča, investicijski načrt bomo stalno spremljali in prilagajali glede na vpis.

Večji projekti v osnovnih šolah v letu 2015:
- OŠ Vide Pregarc – protipotresna sanacija, energetska sanacija in dozidava prizidka (2014, 2015) – zaključeno;
- OŠ Kolezija – prizidek za pridobitev novih učilnic, kabinetov, sanitarij, novega vhoda za razredno stopnjo, ureditev notranjega atrija kot igralne površine ter predpriprava strehe prizidka za bodočo ureditev otroškega igrišča na strehi – zaključeno;
- OŠ Koseze – prizidek za pridobitev novih učilnic, kabinetov in večnamenskega prostora – male telovadnice ter ureditev parkirišča in otroškega igrišča – zaključeno v septembru 2015;
- OŠ Livada – preureditev celotne šole za potrebe povečanega vpisa in preureditev prostorov vrtca nazaj v učilnice ter ureditev sanitarij – zaključeno;
- OŠ Zadobrova – obnova razdelilne kuhinje in jedilnice z zamenjavo opreme – zaključeno;
- OŠ Martina Krpana - obnova centralne kuhinje – zaključeno.

MOL v osnovnih šolah načrtuje investicije v naslednje projekte:
- OŠ n. h. Maksa Pečarja – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov in izgradnja zunanjega igrišča ter telovadnice za potrebe OŠ n. h. Maksa Pečarja in četrtne skupnosti z zunanjo ureditvijo in parkiriščem (investicija se bo predvidoma začela v letu 2016 in bo zaključena leta 2017);
- OŠ Franca Rozmana Staneta – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov (investicija se bo predvidoma začela v letu 2016 in bo zaključena leta 2018);
- OŠ Riharda Jakopiča – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov (investicija se bo predvidoma začela v letu 2017 in bo zaključena leta 2018);
- OŠ Vrhovci – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov morebitna dozidava in preureditev zaradi novo zgrajene soseske Zeleni gaj na Brdu,
- OŠ Polje, OŠ Zadobrova in OŠ Zalog – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov morebitna dozidava in preureditev zaradi novo zgrajenih sosesk Polje III in Polje IV,
- OŠ Šentvid – celovita prenova in trajnostna sanacija (investicija se bo predvidoma začela v letu 2017 in bo zaključena leta 2018);
- OŠ Oskarja Kovačiča – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov (investicija se bo predvidoma začela v letu 2017 in bo zaključena leta 2018).

Investicijski načrt bomo v prihodnje smiselno prilagajali glede na dinamiko vpisa otrok v šole.

Štipendiranje v MOL

V šolskem oziroma študijskem letu 2015/16 Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, in sicer:
• 16 štipendij za dijake,
• 40 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji,
• 21 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji,
• 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
• 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.
Razpis je bil objavljen 5. 8. 2015 na spletni strani MOL in v časniku Dnevnik. Prijave z vsemi potrebnimi dokazili morajo dijaki oddati prek spletne aplikacije E-razpis za nadarjene dijake in študente MOL do 4. septembra, študenti pa do 5. oktobra 2015.
Razpisna dokumentacija in neuradno prečiščeno besedilo Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/2010 in 59/2013) sta objavljena na spletni strani MOL.

Denarna pomoč MOL ob začetku šolskega leta

Mestna občina Ljubljana socialno šibkejšim občankam in občanom zagotavlja denarno pomoč na osnovi Odloka o denarni pomoči. Do denarne pomoči iz proračuna MOL so upravičeni občani in občanke s stalnim bivališčem v MOL, ki so brez lastnega dohodka ali z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke, pa tudi tisti, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek. Vlogo za dodelitev pomoči morajo zainteresirani nasloviti na pristojni center za socialno delo, ki na osnovi kriterijev, določenih v prej omenjenem odloku, odloči o upravičenosti do pomoči.
Mestna občina Ljubljana nudi denarne pomoči, ki so namenjene tudi otrokom:
- delnemu kritju stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in v srednji šoli (190 EUR),
- kritju stroškov šole v naravi, letovanj/zimovanj osnovnošolcem (v višini cene storitve),
- kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (v višini cene storitve).
Natančen pregled možnosti uveljavljanja pravic iz javnih sredstev nudi tudi zloženka Pomoč v socialni stiski – o organizacijah in storitvah, ki se izvajajo v MOL, ki je objavljena tudi med publikacijami na spletni strani MOL.

Odpis dolgov v MOL

V šolah in vrtcih, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, podjetjih Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., in Javni stanovanjski sklad MOL teče odpis dolgov. Odpisani bodo dolgovi, ki so – glede na zakonodajo in sprejeti Sporazum o odpustu dolgov – določeni kot upravičeni in so nastali do 31. 12. 2013 ter glede katerih obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina. Gre za enkraten odpis.
Upravičenci so vsi tisti dolžniki – fizične osebe, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:
- prejemniki denarne socialne pomoči ali
- prejemniki varstvenega dodatka ali
- prejemniki veteranskega dodatka ali
- prejemniki otroškega dodatka iz 1. oz. 2. dohodkovnega razreda ali
- prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oz. dodatka za veliko družino.

Dolgovi pa se lahko odpišejo tudi osebam (npr. partnerjem), ki so v zgoraj navedenem obdobju navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oz. otroškega dodatka.
Upravičenec ni fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Za odpust dolga upravičenci zaprosijo na obrazcu, ki je od 3. 8. 2015 dosegljiv na spletni strani www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.html, na centrih za socialno delo, Rdečem križu, Karitas in Zvezi prijateljev mladine. Prošnja na predpisanem obrazcu mora biti vložena (osebno ali po pošti) pri posameznem upniku (v javnem podjetju, stanovanjskem skladu, osnovni šoli, vrtcu) med 3. 8. 2015 in 31. 10. 2015.
Več informacij na spletni strani www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.html

Po oceni vrtcev v MOL znaša vrednost zapadlih terjatev, ki so po ZPIUOD predmet odpusta dolga 378.031,49 EUR, kar predstavlja 14,75 % vseh odprtih terjatev na dan 31. 12. 2014 za skupno 374 dolžnikov. Povprečni dolg dolžnika, ki je predmet odpusta dolga po ZPIUOD, na podlagi analize znaša 1.010,78 EUR, povprečna vrednost na vrtec znaša 16.436,16 EUR, najvišji dolg posameznega dolžnika znaša 11.356,52 EUR.
Po oceni ljubljanskih osnovnih šol znaša vrednost zapadlih terjatev, ki so po ZPIUOD predmet odpusta dolga 116.326,38 EUR, kar predstavlja 8,73 % vseh odprtih terjatev za skupno 358 dolžnikov. Povprečni dolg dolžnika, ki je predmet odpusta dolga po ZPIUOD, na podlagi analize znaša 324,93 EUR, povprečna vrednost na šolo znaša 2.423,47 EUR, najvišji dolg posameznega dolžnika znaša 2.591,70 EUR.

 Ekološka sanacija igrišča v Viških vrtcih, enota Hiša pri ladji

Mestna občina Ljubljana, ki je že leta 2004 pristopila k evropskem projektu za vzorčenje urbanih tal URBSOIL, je od leta 2009 do 2015 izvedla monitoring stanja tal otroških igrišč v 60 enotah javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana. Rezultati monitoringa so bili v vseh vrtcih pod kritično vrednostjo, le v Viških vrtcih, enoti Hiša pri ladji na Skapinovi so meritve jeseni 2014 pokazale povišane vrednosti za svinec v tleh. Vsebnost vseh ostalih merjenih snovi je bila pod mejno imisijsko vrednostjo nevarnih snovi v tleh.
Vrednotenje vsebnosti zemljine v Enoti Hiša pri ladji, ki ga je izvedlo podjetje Erico Velenje, je na osnovi vrednotenja nevarnih lastnosti skladno z Uredbo o odpadkih (Ur. L. RS. št. 37/15) in Prilogo Uredbe 1357/2014 pokazalo, da povprečni vzorec nima lastnosti nevarnega odpadka, kritični vzorec pa ima lastnost nevarnega odpadka. Prilagamo tudi skico območja:

V tednu med 3. in 10. 8. 2015 je potekala prva faza sanacije zemljišča. Na območju celotnega dela igrišča je bila odstranjena zemljina v globini 30 cm. Na delu, ki je označen rdeče (nevarni odpadek), je bila odstranjena zemljina v globino 50 cm, prav tako pa je bila preventivno odstranjena tudi zemljina v enaki globini na delu, ki je označen rumeno (nenevarni gradbeni odpadek). Onesnaženo zemljino je v okviru izvedbe 1. faze sanacije prevzelo podjetje Kemis ter poskrbelo za njen odvoz v tujino, saj v Sloveniji ni podjetja, ki bi imelo ustrezna dovoljenja za obdelavo in končno odstranitev tovrstnih odpadkov. V Avstriji je bila zemljina termično obdelana ter odložena v skladu s predpisi, ki veljajo v EU.
Do 24. 8. 2015 je bila odstranjena zemljina nadomeščena z ustrezno neoporečno zemljino v skladu z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11), preventivno pa se je z 20 cm zemlje preplastil tudi del sosednje parcele (vrt), ki neposredno meji na vrtec. Prav tako je bilo izvedeno zunanje in notranje mokro čiščenje vrtca, s tem pa tudi zagotovljeni pogoji za zdravo bivanje otrok. V času sanacije so bile vse skupine otrok začasno preseljene na druge lokacije do vrnitve v vrtec dne 24. 8. 2015. Celovita ureditev igrišča bo predvidoma zaključena do konca septembra 2015.
Na osnovi izkušenj tega primera bomo pristojnim ministrstvom za okolje in prostor, zdravje ter kmetijstvo predlagali sklop nujnih in potrebnih ukrepov, ki bodo podlaga za sistemsko ureditev standardov za ravnanje s tlemi (zemljinami) na otroških igriščih v Sloveniji.

Energetska in protipotresna sanacija ter izgradnja prizidka OŠ Vide Pregarc

Omenjena sanacija je največja sanacija na področju vzgoje in izobraževanja v MOL v letu 2015.
Osnovna šola Vide Pregarc je dobila ime po 22-letni delavki tovarne Saturnus, ki je bila kot mlada aktivistka ustreljena 31. avgusta 1942. Prva otvoritev šole pod imenom Vide Pregarc je bila 6. septembra 1958, ko je bilo k prvotni stavbi, zgrajeni leta 1937 prizidano drugo nadstropje. Leta 1973 je bila šoli prizidana telovadnica in od takrat dalje do danes šola ni doživela kakšnih večjih posegov.

V letu 2009 so se zaradi dotrajanosti stavbe in premajhne kapacitete pričele priprave na projekt rekonstrukcije obstoječe stavbe Osnovne šole Vide Pregarc in gradnjo prizidka za prvo triletje. V sklopu rekonstrukcije se je izvajala tudi energetska in protipotresna sanacija šole, poleg gradnje prizidka se je na južni strani zgradilo tudi podzemno zaklonišče. V novem prizidku je 6 novih učilnic, skupaj s kabineti, igralnico in ostalimi spremljajočimi prostori. V kletni etaži prizidka je dvoetažna večnamenska dvorana, namenjena primarno izvajanju pouka športa prvega triletja. Vse etaže stare šole in prizidka so z novo vgrajenim dvigalom dostopne tudi gibalno oviranim osebam. Skupna velikost prenovljene šole in prizidka je 4.272,75 m2.

Vrednost gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je znašala 5.847.716 €, v ta znesek je vključenih 393.133 € evropskih sredstev za energetsko sanacijo, vrednost notranje opreme je znašala 563.247 €, skupaj je vrednost projekta 6.410.963 €. Gradnjo je izvedlo na javnem razpisu v letu 2013 izbrano podjetje Dema Plus d. o. o. s 30 podizvajalci, dobavo in montažo opreme pa prav tako na javnem razpisu v letu 2015 izbrano podjetje Lesnina MG inženiring d.d. s podizvajalcema.

Z deli je izbrani izvajalec začel konec junija 2014 in jih končal dobre pol leta pred pogodbenim rokom. Montaža opreme se je pričela 3. avgusta letos in je v zaključni fazi (primopredaja 28. 8. 2015). Uporabno dovoljenje je pridobljeno, vsi učenci bodo 1. 9. 2015 začeli obiskovati pouk v prenovljeni šoli.

Varna pot v šolo

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL (SPVCP MOL) ob začetku šolskega leta pripravlja eno izmed najpomembnejših prometno-preventivnih akcij, namenjenih osnovnošolcem – akcijo VARNA POT V ŠOLO. Akcija bo potekala od 1. do 11. septembra 2015.

SPVCP MOL akcijo Varna pot v šolo pripravlja v sodelovanju z osnovnimi šolami, AVP SPVCP, Policijsko upravo Ljubljana, Združenjem šoferjev in avtomehanikov Dolomiti, POŠ-TEL, LPP in Logističnim centrom, Mestnim redarstvom, šolami vožnje in prostovoljci.

V akciji Varna pot v šolo pozornost namenjajo tako začetnikom, ki prvič stopajo na šolske poti in še ne poznajo vseh nevarnosti, kot tudi ostalim osnovnošolcem, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in morajo ponoviti pravila varnega ravnanja v prometu.

Na poteh v šole, oziroma na manj varnih mestih, bodo od 7. do 9. ure (ob prihodu v šolo) prisotni prostovoljci, ki bodo učencem pomagali pri prečkanju ceste na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjali voznike na posebej previdno vožnjo v okolici šol. V akciji bo sodelovalo:
- 40 uniformiranih članov ZŠAM Dolomiti, POŠ-TEL, LPP in Logistični center
- 100 policistov Policijske uprave Ljubljana;
- 4 mestni redarji.

Na osnovni šoli Narodnega heroja Maksa Pečarja bo celo šolsko leto organizirana stalna šolska prometa služba, sodelovali bodo prostovoljci ter stari starši.
V sodelovanju z zavarovalnicami bo SPVCP MOL vsem učencem prvih in drugih razredov zagotovil rumene rutice, simbol začetnikov v prometu, ki so po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) obvezne za otroke v prvem in drugem razredu osnovne šole. Prav tako bodo poskrbeli za kresničke in odsevne trakove, s katerimi so otroci v cestnem prometu bolj vidni in zato tudi bolj opazni. S pomočjo AVP SPVCP bodo učencem prvih razredov oziroma njihovim staršem razdelili knjižico PRVI KORAKI V SVETU PROMETA.

Tudi letos bodo voznike na začetek šolskega leta opozarjali s plakati »ŠOLSKA POT«, ki bodo nameščeni na 180 lokacijah v vitrinah City light (postajališča LPP), 150 plakatov bo nameščenih na oglasnih mestih Javnega podjetja Snaga, 100 plakatov na opralon podlagi bo postavljenih v šolskih okoliših, 18 transparentov bo obešenih na ljubljanskih vpadnicah, 60 obešank na drogovih javne razsvetljave, 53 triopanov pa bo postavljenih pred osnovnimi šolami.

Na 25 lokacijah v Ljubljani bodo postavljeni tudi preventivni radarji, ki bodo opozarjali na hitrost vožnje, umirjali promet in merili hitrost ter ugotavljali število avtomobilov na najbolj izpostavljenih nevarnih mestih pred šolami.

SPVCP MOL pri pripravi preventivnih akcij že vrsto let sodeluje z AVP SPVCP, šolami, vrtci, starši, policijo, upravljavci cest, različnimi zvezami in društvi ter prostovoljci (Združenje šoferjev in avtomehanikov Dolomiti, POŠ-TEL, Ljubljanski potniški promet, Logistični center, avtošole, Rdeči križ Slovenije, gasilci, Reševalna postaja Kliničnega centra Ljubljana, ...) in vsi skupaj skrbijo, da so poti najmlajših udeležencev v prometu varne.