petek, 23. 2. 2018

Odgovor župana na zahtevo za sklic izredne seje v zvezi s Hostlom Celica

Objavljamo odgovor župana Zorana Jankovića na zahtevo vodje Svetniškega kluba SDS Mirka Brniča Jagra s sopodpisniki za sklic izredne seje s predlaganim dnevnim redom »Obnova Hostla Celica, vsebinski koncept delovanja, kulturni program in strategija delovanja«, ki jo je župan skupaj z gradivom prejel 16. februarja 2018.


Predlog ne izpolnjuje formalnih pogojev za sklic izredne seje in tudi ne oblikovnih zahtev gradiva, zato župan seje ne bo sklical. Odgovor župana v celoti objavljamo v nadaljevanju, skupaj s pojasnili k dogajanju v zvezi z mladinskim hotelom na Metelkovi.

 

Odgovor župana MOL na zahtevo za sklic izredne seje


***

Datum:   23. 2. 2018

Gospod Mirko Brnič Jager
Vodja Svetniškega kluba SDS
(prvopodpisani)

Krekov trg 10
Ljubljana 1000

Zadeva: Odgovor na zahtevo za sklic izredne seje

Spoštovani!

Dne 16. 2. 2018 sem prejel vašo zahtevo za sklic izredne seje skupaj s predlaganim dnevnim redom in gradivom.

Po pregledu zahteve ugotavljam, da predlog ne izpolnjuje formalnih pogojev za sklic izredne seje, prav tako tudi ne oblikovnih zahtev gradiva, kot sledi:

 • po 55. členu Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: poslovnik) mora zahtevo za sklic izredne seje podpreti najmanj dvanajst svetnikov. Ob vložitvi zahteve je le-to podprlo dvanajst svetnikov, vendar je dne 19. 2. 2018 ena podpisnica podporo umaknila, tako da sedaj ni več izpolnjen osnovni pogoj za zahtevo za sklic izredne seje;
 • v 54. členu poslovnika je navedeno, da morajo biti v zahtevi za sklic izredne seje navedeni razlogi za njen sklic, po drugem odstavku 53. člena pa se izredna seja skliče, kadar ni pogojev za redno sejo. V vaši zahtevi ni navedeno, zakaj gradiva ni moč uvrstiti na redno sejo v skladu z okvirnim letnim terminskim planom sej mestnega sveta;
 • gradivo tudi ne izpolnjuje pogojev iz 128. člena poslovnika, ker v obrazložitvi gradiva niso opredeljeni razlogi in cilji zaradi katerih je akt potreben, ampak obrazložitev vsebuje le točko z naslovom »Razlogi in cilji za sklic izredne seje«.   


Poleg tega gradivo ni skladno z zakonom, saj meni kot županu nalaga naloge, ki so bile s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad prenesene na javni zavod. Župan ne more in ne sme kot predstavnik ustanovitelja zavoda posegati v avtonomnost zavoda, predvsem v naloge sveta zavoda, saj bi to bilo v nasprotju s pozitivno zakonodajo (gl. 16. člen Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad).

Od predlagateljev zahteve za sklic izredne seje, med katerimi so nekateri dolgoletni mestni svetniki in svetnice, bi pričakoval nekaj več zaupanja v mestne politike, ko gre za zaščito simbolov Ljubljane. Ti imajo prioriteto tako pred nabiranjem predvolilnih točk kot tudi pred praznim politikanstvom. Kako sicer razumeti dejstvo, da ob veliko bolj zahtevnih projektih z vidika investicije, spoštovanja kulturne dediščine, vsebinskih konceptov kot tudi finančne zahtevnosti, pri tem navajam le zadnji večji obnovi Plečnikovo hišo in Švicarijo, niste zahtevali sklica izredne seje? Obe obnovljeni stavbi danes nedvoumno nosita pečat uspeha tako s strani obnove kot tudi vsebin.

Zaradi vsega navedenega izredne seje ne bom sklical. Prav tako je ne morete sklicati sami, ker nimate dovolj podpisov podpore.

Lep pozdrav,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:

 • Pojasnila k dogajanju v zvezi z mladinskim hotelom na Metelkovi


***

Pojasnila k dogajanju v zvezi z mladinskim hotelom na Metelkovi

 

Podajamo pojasnila, da bi dokončno razrešili vaš umetno ustvarjen »pomislek«, tudi na primeru mladinskega hotela na Metelkovi, kako Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) prenavlja in upravlja s kulturno dediščino. Čudi nas, kako se prav tisti, ki so področje AKC Metelkove mesto poimenovali »podganje gnezdo«, zdaj sprenevedajo.

V svoji zahtevi za sklic zahtevate podrobno obravnavo naslednjih vsebin:

 1. »Razlogi in cilji investicijske obnove Hostla Celice";
 2. Tehnična obnova Hostla Celica s spoštovanjem celovitega umetniškega dela –»svetovne znamenitosti«;
 3. Načrtovana oprema v odnosu do neokrnjenega umetniško arhitekturnega originala; 
 4. Finančna konstrukcija, roki izvedbe, zaprtje finančne konstrukcije; 
 5. Vloga novega upravljavca, število zaposlenih in zunanji sodelavci bodočega delovanja Celice; 
 6. Dolgoročna ureditev odnosa z avtorji koncepta KUD Sestava, ki so Celico ustvarili in petindvajset let (25) skrbijo za stavbo in vodijo kulturni program; 
 7. Vsebinski koncept delovanja Hostla Celica, kulturni program in vizijo dolgoročnega delovanja; 
 8. Vlogo za celovito zaščito materialne in nematerialne kulturne dediščine Hostla Celica kot prispevek k Evropskemu letu kulturne dediščine 2018 
 9. da v DIIP uvrsti »javni natečaj za Metelkovo ulico« kot izhodišče za koncept razvoja celotnega kareja v dolžini Metelkove ulice od Etnografskega muzeja pa do Masarykove ceste z možnostjo optimalnega sobivanja dejavnosti, ki so se v tem prostoru uveljavile.


V krajših odgovorih vam najprej neposredno odgovarjamo na vaše zgoraj zapisane točke:

AD1: Stavba je v slabem stanju: če je bivši najemnik želel 200.000 EUR za obnovo, je jasno, da ni najbolje poznal situacije, saj je Javni zavod Ljubljanski grad objavil razpis za izbor izvajalca v ocenjeni vrednosti 600.000 EUR.
AD2: Obnova bo, kot vsaka obnova dediščine, potekala v skladu s pravili, ki jih stroka zahteva.
AD3: Kot že večkrat pojasnjeno, ne bomo in tudi nikoli nismo imeli namena spreminjati opreme umetniško zasnovanih celic. Te potrebujejo osvežitev, ne pa zamenjave. V primeru, da bo bivši najemnik odnesel tisti del opreme, za katero bo na podlagi poslovnih knjig razvidno, da je njegova, bomo le to nadomestili. 
AD4: Finančna konstrukcija je pripravljena, roki prav tako. Stavba bo pripravljena na letošnjo poletno sezono.
AD5: Javni zavod Ljubljanski grad bo, kot to zahteva zakonodaja, izvedel javni razpis za prosta delovna mesta in nove sodelavce zaposlil v skladu z zakonodajo.
AD6: KUD Sestava je bilo povabljeno, da koordinira program s pogojem, da vključi tako ustvarjalce iz AKC Metelkove kot tiste, ki so sofinancirani s strani MOL na razpisih s področja kulture. KUD  Sestava izvaja kulturni program v mladinskem hotelu od njegove otvoritve.
AD7: Pojasnilo je del integralnega teksta.
AD8: Mladinski hotel je del območja KD Ljubljana – Kasarna ob Metelkovi, ki ima svoj EŠD (9667) in zanj že velja varstveni režim. Lahko pa predlagatelj izredne seje naslovi predlog na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je pristojen za predloge razglasitev spomenikov kulturne dediščine.

Pojasnjujemo tudi, zakaj v tekstu dosledno uporabljamo ime »mladinski hotel na Metelkovi« (v nadaljnjem besedilu: mladinski hotel) in ne »Hostel Celica«, kot to počne predlagatelj izredne seje.

Ime Celica, kot tudi celostno podobo mladinskega hotela, je najemnik g. Juvan zaščitil in ga sedaj ponuja v odkup MOL po ceni, ki je previsoka. Dodajamo še, da sta arhitekt g. Janko Rožič in predsednica KUD Sestava ga. Vesna Krmelj na zadnjem sestanku na Oddelku za kulturo, dne 10. 1. 2018, prepričevala prisotne, da naj g. Juvanu podaljšamo najemniško razmerje za dobo 10 let brez najemnine in po 10 letih nam najemnik, g. Juvan, velikodušno prepusti uporabo imena Celica.

Je zdaj še bolj jasno, v kakšni kupčiji je arhitekt g. Rožič in s tem celotno društvo sodelovalo? Naj še dodamo, da je g. Rožič kot član sveta zavoda ŠOUHOSTEL glasoval za prodajo zavoda najemniku g. Juvanu oz. za privatizacijo tega zavoda.

Zgodba mladinskega hotela na Metelkovi 8 sega v konec devetdesetih let, ko je ideji prenove nekdanjega zapora sledil dogovor med MOL in Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠOU v Ljubljani), in sicer: MOL bo v projekt obnove vložila zemljišče in stavbo, ŠOU v Ljubljani pa stavbo zaporov na Metelkovi obnovi. Leta 2016 je ŠOU v Ljubljani prodala svoj delež solastništva stavbe in MOL je postala edina lastnica. Stavbo je še naprej upravljal najemnik, g. Juvan. Konec leta 2017 smo zaradi najemnikove želje, da stavbo odkupi, organizirali javno dražbo, ki ni uspela. Takrat se je iztekla tudi pogodba z dosedanjim najemnikom, zato smo se odločili, da stavbo obdržimo v javni lasti. Trije javni zavodi, ki delujejo pod okriljem MOL, so bili pozvani k pripravi načrta razvoja mladinskega hotela, in sicer: Javni zavod Ljubljanski grad na področju dediščine in vodenja objekta, Zavod Turizem Ljubljana glede strateškega razvoja lokacije in Javni zavod Mladi zmaji v povezavi s preventivnim delom z mladimi na območju AKC Metelkova. Na podlagi dogovora smo pripravili predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad, ki ga je Mestni svet MOL sprejel na 31. seji dne 29. 1. 2018 in po katerem ustanovitelj daje Javnemu zavodu Ljubljanski grad v upravljanje nepremičnino in pripadajočo opremo mladinskega hotela na Metelkovi ulici 8.

Ocenjena vrednost za nujno potrebna dela na objektu mladinski hotel, ki nam jih je dosedanji najemnik predstavil in od nas tudi pričakoval sredstva, je znašala 200.000 EUR. S prevzemom mladinskega hotela smo se odločili, da ga temeljito prenovimo, ne samo z nujno potrebnimi deli, ki bi se odražala predvsem na videzu objekta, ampak celoviteje, tudi z vsemi potrebnimi gradbeno-obrtniškimi in inštalacijskimi posegi v objekt. Od zadnje prenove je bila stavba namreč samo delno vzdrževana in je zato po več kot 15 letih delovanja in uporabe potrebna celovitejše prenove. Samo tako bo lahko Javni zavod Ljubljanski grad, kot novi upravitelj, nemoteno opravljal dejavnosti mladinskega hotela in omogočal razvoj kulturnega programa vsaj nadaljnjih deset let. Glede na to, da mladinski hotel ni klasičen nastanitveni objekt, ampak v sebi nosi močno zgodovinsko vrednost in kulturno dediščino, da je skozi leta delovanja utrdil sloves svoje zgodbe širom po svetu in da so umetniška dela posameznih celic integralni del objekta, smo k projektu prenove najprej povabili arhitekta g. Rožiča, ki je sodeloval tudi pri prvotni obnovi. Gospodu Rožiču smo pojasnili, da ga razumemo kot vez in kontakt z ustvarjalci posameznih celic. Čeprav je sprva sprejel povabilo za projektiranje, ki so mu sledila številna usklajevanja in pogovori, ga je kasneje zavrnil oziroma pogojeval, da mora MOL nadaljevati »dosedanje poslanstvo muzeja, kulturnega centra in nastanitvenih kapacitet, ki so do 15. 1. 2018 delovale v okviru Hostla Celica«. Ker to ne more biti predmet pogodbe o projektiranju, smo se odločili, da poiščemo novega projektanta, žal pa pri tem izgubili več kot štirinajst dni časa za začetek prenove.

Z arhitektom  g. Rožičem je potekalo več srečanj:

 • na uvodnem sestanku na MOL, dne 4. 1. 2018, je bil g. Rožič zaprošen za ponudbo za izdelavo popisa del s tekstualnim opisom za potrebe izbora izvajalca za prenovo objekta mladinskega hotela, vključno s projektantskim nadzorom, s čimer se je strinjal, kot tudi z dogovorjenim kratkim rokom za izdelavo ponudbe. Ponudbo bi moral oddati predvidoma do naslednjega dne. Glede njegovega vprašanja, kako bo sodelovanje potekalo s KUD Sestava, smo mu pojasnili, da KUD Sestava vidimo kot enega od izvajalcev kulturnega programa v mladinskem hotelu, vendar bomo prostor odpirali tudi za druge morebitne zainteresirane akterje. 
 • dan kasneje, dne 5. 1. 2018, se je ponovno oglasil na sestanku pri vodji Službe za razvojne projekte in investicije (SRPI). Ponudbe tega dne še ni oddal, ker je menil, da bi to ogrozilo kulturno poslanstvo KUD Sestava. Z vodjo SRPI sta ponovno pregledala vse arhitekturno-tehnične posege in definirala nujne posege (obnova strehe zaradi zamakanja, hidroizolacija kopalnic, …) ter ne-nujne posege prenove.
 • dne 7. 1. 2018 je g. Rožič poslal preliminarno ponudbo, dan kasneje pa sta se vodja SRPI in g. Rožič sestala na objektu in ga v celoti pregledala. Popoldne istega dne je bil sklican sestanek pri podžupanu, profesorju Janezu Koželju, na katerem so preučili elemente celovite prenove in se dogovorili, da bo g. Rožič dopolnil ponudbo s skrajšanim terminskim planom (14 dni) do dne 9. 1. 2018.
 • namesto dopolnjene ponudbe je g. Rožič do dogovorjenega dne poslal predlog 5-letnega programa KUD Sestava in storitev projektiranja pogojeval s predhodno izpolnitvijo elementov kulturno-umetniškega programa KUD Sestava za obdobje od leta 2018 do 2023. 
 • dne 10. 1. 2018 je bil na prošnjo g. Rožiča realiziran sestanek na Oddelku za kulturo, kjer je bila prvič prisotna tudi predsednica KUD Sestava, ga. Vesna Krmelj. Ponovno smo podrobno utemeljili razloge za potrebo po celoviti prenovi in ponovno je bil g. Rožič zaprošen, da pristopi k projektiranju. Tako g. Rožič kot ga. Krmelj sta vztrajala, naj dotedanjemu najemniku, g. Juvanu, podaljšamo pogodbo brez najemnine. 
 • naslednji sestanek z g. Rožičem je bil sklican dne 15. 1. 2018 na Ljubljanskem gradu, kjer je potekalo večurno usklajevanje vsebinskih elementov pogodbe. 
 • dne 16. 1. 2018 smo po e-pošti s strani podjetja Vernar stil d.o.o. prejeli podpisan in vsebinsko spremenjen predlog pogodbe g. Rožiča, v kateri je pogojeval storitev projektiranja z ohranitvijo imena Celica in vsebine. G. Rožič je vedel, da je ime zaščiteno in da ga MOL, brez odkupa blagovne znamke, ne more uporabljati.  
 • dne 18. 1. 2018 je bil ponovno sklican sestanek z g. Rožičem na Ljubljanskem gradu ob prisotnosti vodje SRPI in predstavnikov Javnega zavoda Ljubljanski grad, na katerem so več ur usklajevali vsebinske elemente pogodbe. 
 • dne 19. 1. 2018 smo po e-pošti prejeli pogodbo ge. Metke Černe iz podjetja Vernar stil d.o.o., ki je v imenu g. Rožiča poslala predloge. Ker je pogodba vsebovala spremenjeno dikcijo in na pogojevanje nismo pristali, smo po 19. 1. 2018 poiskali drugo osebo, ki bo opravila popise. 

Prav tako so se predstavniki Javnega zavoda Ljubljanski grad večkrat srečali z dosedanjim najemnikom, g. Juvanom, in sicer prvič dne 12. 1. 2018. Naslednji sestanek je sledil dne 15. 1. 2018, ko so se najprej srečali predstavniki javnega zavoda Ljubljanski grad z g. Juvanom in z g. Rožičem, kasneje pa je na sestanku sodelovala še vodja SRPI.

 • sledilo je še 5 srečanj: dne 18. 1., 23. 1., 31. 1., 6. 2. in 14. 2. 2018. Tema vsakokratnih sestankov je bila vrednost odkupa blagovne znamke ter tistega dela opreme, za katerega iz poslovnih knjig najemnika izhaja, da je njegova lastnina. 


Po popisu del se je potrdila domneva, da je prenova nujno potrebna na naslednjih investicijsko-vzdrževalnih delih: prenova strojnih in elektro inštalacij na celotnem objektu, energetska prenova, delna obnova mansarde in notranjih prostorov (kuhinja, sanitarije…), skupaj s kanalizacijskim in vodovodnim razvodom ter sanitarno opremo, kar bo zagotovilo ustrezno funkcionalno in energetsko prenovo ter posledično požarno varnost. Pri izvedbi tovrstnih posegov v objekt ni mogoče, da bi le-ta medtem obratoval. Javni zavod Ljubljanski grad si bo prizadeval, da bo mladinski hotel prenovljen do začetka glavne poletne sezone, saj morajo kot nosilci izvedbe javnega naročila upoštevati vse zakonske podlage in roke. Le s tako celovito prenovo bo mladinski hotel lahko ponovno v ponos Ljubljani in v zadovoljstvo obiskovalcev.

Na podlagi popisa del projektanta ocenjena vrednost za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del investicijskega vzdrževanja znaša 600.000 EUR.

Vrednosti za nakup opreme za delovanje mladinskega hotela ter za zunanjo ureditev okolice še nista znani, saj sta odvisni od končnega dogovora z dosedanjim najemnikom. Dogovori o morebitnem odkupu blagovne znamke Celica in delu opreme namreč še potekajo. Želimo si, da bi blagovno znamko lahko uporabljali tudi naprej, saj ni dvoma o tem, da sta obnova in koncept mladinskega hotela na Metelkovi uspeh in svetovna znamenitost, ki dviguje prepoznavnost  Ljubljane. Kot javni zavod je Ljubljanski grad zavezan h gospodarnemu ravnanju in zato pričakujemo, da bo z dosedanjim najemnikom lahko sklenil ustrezni dogovor. V tem trenutku se zmožnosti javnega zavoda in pričakovanja najemnika še vedno razhajajo. Zato je naslednji sestanek z dosedanjim najemnikom  predviden dne 27. 2. 2018.

V kolikor dogovora ne bo mogoče doseči, bo mladinski hotel začel obratovati pod novo blagovno znamko, ki bo prav tako sledila zgodbi nekdanjega zapora in za katero si bo javni zavod prizadeval, da bo tudi naprej prepoznavna in močna in bo simbolizirala novo življenje odprtega prostora iz nekoč prostora teme in represije.

Pokritje stroškov celotne vrednosti projekta do ponovnega obratovanja mladinskega hotela bomo zagotovili na MOL, in sicer preko transferja že zagotovljenih javnih sredstev za področje investicij kot tudi v  rebalansu proračuna za leto 2018.

Javni zavod Ljubljanski grad se je z dosedanjim sedemletnim upravljanjem osrednje turistične in zgodovinske točke v državi dokazal kot odgovoren in uspešen upravljalec. S sredstvi, ki jih je MOL kot ustanoviteljica zagotovila, je bil v teh letih obnovljen dobršen del gradu, zaživele so nove vsebine in zanimivi turistični produkti, ki temeljijo na ustvarjalnosti in zgodovini Ljubljane, zaradi katerih vsakoletno beležijo povečanje števila obiskovalcev, števila prepeljanih potnikov s tirno vzpenjačo, povečujejo pa tudi delež prihodkov pridobljenih na trgu (leta 2017 je ta delež 78 % vseh prihodkov javnega zavoda). Letno izvedejo več kot petsto dogodkov (skupaj s prireditvami drugih organizatorjev in oddajo prostorov) zato verjamemo, da bo zavod z dosedanjim delom in izkušnjami, ob sodelovanju in podpori MOL in povezovanju z drugimi deležniki na področju turizma in kulture v mestu, nadaljeval in nadgrajeval uspešno zgodbo mladinskega hotela. Med Ljubljanskim gradom in dosedanjim mladinskim hotelom se že same po sebi ponujajo številne sinergije: zgodovinsko gledano sta bila oba objekta v določenem obdobju zapora. Ker je Ljubljanski grad osrednja turistična znamenitost mesta, se dobro povezuje tudi s prenočitvenim delom. Tudi gostinska in trgovinska dejavnost prepleta obe točki, prav tako izvedba kulturno-umetniških programov. Verjamemo, da bo prišlo do sinergije med publiko, domačimi in tujimi obiskovalci tako po starostni, kot tudi žanrski strukturi.

Ob vsem navedenem žalosti dejstvo, da prepotrebno prenovo in nadaljnje upravljanje mladinskega hotela opozicija in del javnosti prikazujeta v izrazito negativni luči, kar posledično daje negativen prizvok tudi samemu Javnemu zavodu Ljubljanski grad kot mestu samemu. To nas ne ovira v prepričanju, da bomo lahko tvorno sodelovali in soustvarjali turistično in kulturno-umetniško vsebino mladinskega hotela tudi v prihodnje tako z umetniki in umetnicami iz Ljubljane kot tudi z ustvarjalci iz AKC Metelkova.

Prav tako je nesprejemljivo, da se tako MOL-u kot Javnemu zavodu Ljubljanski grad očita povzročanje stiske ob prenehanju delovnih razmerij zaposlenim pri dosedanjem najemniku, ki je vedel, da mu najemna pogodba poteče dne 31. 12. 2017. Verjetno so to vedeli tudi zaposleni, saj bi jih g. Juvan moral o tem pravočasno obvestiti. Predstavniki Javnega zavoda Ljubljanski grad so zelo hitro povabili na razgovor vse bivše zaposlene in jim predstavili možnosti zaposlitve, ki jim jih kot javni zavod lahko ponudi. Kot javna inštitucija pa so obvezani upoštevati postopke javnega razpisa in sistem plač v javnem sektorju.

Dosedanji koordinatorji programa v mladinskem hotelu - KUD Sestava - pričakujejo, da so lahko zgolj oni tisti, ki pripravljajo kulturni program. Na MOL smo jih sicer pozvali, da pripravijo 5-letni načrt koordinacije kulturnega programa v mladinskem hotelu s pogojem, da vanj vključijo tudi tiste umetniške izvajalce, ki jih podpiramo preko javnega razpisa na področju kulture in izvajalce programov v AKC Metelkova mesto. Društvu smo, kot dosedanjim tvorcem  kulturnega programa v mladinskem hotelu in partnerjem v projektu prve obnove objekta, za koordinacijo kulturnega programa ponudili 8.000 EUR letno, kar je toliko, kolikor je KUD Sestava v zadnjem letu delovanja prejemalo od dosedanjega najemnika. Program, ki smo ga od njih prejeli, pa so ovrednotili na nekaj čez 90.000 EUR letno. Gre za program društva KUD Sestava in v njem ni dela, ki bi neposredno nakazoval, da bo ta vključujoče deloval do vseh prej omenjenih deležnikov. KUD Sestava se prijavlja na javni razpis MOL – kulturni projekti, kjer strokovne komisije presojajo kakovost projektnih vsebin. Ne predstavljamo pa si, da bi bili edini in izključni odločevalci o umetniškem programu v mladinskem hotelu. Ni dvoma o tem, da so bili nekateri člani KUD Sestava udeleženi pri zasedbi tega objekta (niso bili pa edini), kot tudi ni dvoma o tem, da je arhitekt g. Rožič sodeloval pri sooblikovanju podobe mladinskega hotela, vendar zato KUD Sestava ne more dobiti nasledstvene pravice in monopola nad programom v stavbi. Če je argument, da mora KUD Sestava imeti zaradi preteklega dela (zasedba in sodelovanje pri prvi obnovi objekta) izključno pravico pri določanju kulturno umetniškega programa v mladinskem hotelu, potem javni razpisi ne bi bili potrebni, s čimer bi vse ostale nevladne organizacije postavili v neenakopraven položaj, kar je v nasprotju z zakonom. Prav tako je nenavadno, da je g. Rožič zahteval posebne zasluge za status lastnega društva, česar doslej ni zahteval noben vodja obnove objekta ali pristojni arhitekt. Če simuliramo stanje čez 50 let, ko nas verjetno več ne bo med živimi, ali bo tudi takrat že tretja, četrta generacija članov in članic KUD-a Sestava zaradi zaslug v preteklosti imela nasledstveno pravico, da odloča o programu v mladinskem hotelu? Ali pa gre v primeru zahteve za sklic izredne seje in v vseh navedenih vprašanjih predlagateljev zahteve za sklic le za zagotavljanje prihodnjega angažmaja četverice, ki se vedno (in samo ona) pojavlja pri zadevi mladinskega hotela na Metelkovi: g. Janko Rožič, ga. Vesna Krmelj, g. Žiga Okorn in g. Jiři Kočica?

Zasluge za narod so stvar nekega drugega, preživetega obdobja. V obdobju, ki ga živimo sedaj, pa verjamemo, da ni ekskluzivnosti, ampak da lahko odprti pretok znanj in ustvarjalnosti prinaša najboljše sinergije.   

Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2017 izvedel 235 lastnih prireditev na kulturno-umetniškem področju, za katere je s strani MOL prejel sredstva v višini 142.670 EUR. Razliko do porabljenih 578.250 EUR je javni zavod pokril z lastnimi sredstvi, iz česar je razvidno, kako veliko vlagajo prav v poslanstvo javnega zavoda. Takšno mora biti njihovo poslanstvo tudi pri upravljanju mladinskega hotela, vendar s sogovorniki in ustvarjalci, ki bodo želeli tvorno sodelovati in imeti kot prioriteto dobrobit tega tako posebnega nastanitvenega in kulturno umetniškega stičišča Ljubljane kot tudi prostora, v katerem se objekt nahaja - Metelkova.

Zaključujemo s tem, da smo odgovorni meščankam in meščanom, da z vso skrbnostjo in spoštljivostjo mladinski hotel na Metelkovi obnovimo in ga v uporabo ponudimo tako tujim obiskovalcem Ljubljane kot tudi domači publiki kot prostor spomina, srečevanja in novih izkušenj.

Pripravile:

Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo
Meta Gabron, vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Mateja Avbelj Valentan, direktorica Javnega zavoda Ljubljanski grad