torek, 10. 1. 2023

Prenavljamo za vas: Ižanska cesta

9. januarja 2023 smo začeli s prenovo severnega dela Ižanske ceste. V sklopu projekta Čisto zate (Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v MOL) bomo uredili kanalizacijo za odpadno vodo, sočasno pa tudi vodovod, odvodnjavanje meteorne vode, novo cestno razsvetljavo, telekomunikacijske in elektro vode, drevored ter površine za pešce in kolesarje iz sredstev Evropske unije in Republike Slovenije.

V 1. fazi projekta bomo zgradili kanalizacijo in izvedli rekonstrukcijo odseka Ižanske ceste med Botaničnim vrtom in Hladnikovo oz. Jurčkovo cesto v skupni dolžini 920 metrov. Ta obsega obnovo vozišča ceste in ureditev površin za pešce in kolesarje ter zasaditev drevoreda s približno 90 novimi drevesi. Prenovili bomo tudi križišče med Ižansko in Jurčkovo cesto, ki vključuje obnovo semaforskih naprav in opreme.

Med Orlovo in Hladnikovo zapora ceste do konca aprila

Zaradi izgradnje javne kanalizacije na Ižanski cesti od Botaničnega vrta do Hladnikove oz. Jurčkove ceste je od 9. januarja do predvidoma 30 . avgusta 2023 vzpostavljena popolna zapora ceste. V tem časovnem obdobju bodo dela najprej potekala na odseku med Orlovo in Hladnikovo ulico, kjer bo popolna zapora ceste predvidoma do 30. aprila. Obvoz bo potekal prek Opekarske ceste in Orlove ulice.

Skica zapore in obvoza.

Prenova vse do Črne vasi

Nato bodo dela do konca avgusta potekala na odseku med Botaničnim vrtom in Orlovo ulico. Po prenovi navedenega odseka bomo dela na Ižanski cesti nadaljevali po posameznih fazah, in sicer vezano na pridobljena gradbena dovoljenja za izgradnjo javne kanalizacije, vse do ceste Črna vas, kjer ureditev poteka že od poletja 2021 (več informacij najdete tukaj). O zaporah ceste bomo obveščali sproti ob spremembah, informacije pa so dostopne tudi na portalu PromInfo. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Projektno ureditev ceste je pripravil LUZ d.d., gradbena dela na kanalizaciji pa bo izvedla Prenova – gradbenik d.o.o.

Projekt sofinancirata EU in RS

V javno naročilo Komunalna in prometna ureditev območij št. 4-del, 12, 13 2. - 13.3. del, 14 2. del, 15, 16, 17, 22, 26 2. del, s sočasno z gradnjo kanalizacije po projektu odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – del 3: dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL« je vključena tudi prometna ureditev Ižanske ceste (EU operacija DRR MOL Črnovška in Ižanska). Ta bo prispevala k trajnostni mobilnosti, in sicer v okviru območja 12 Ilovica in Ižanska cesta – sever ter v okviru območja 26.2 DEL Ižanska cesta jug. Postopek javnega naročila je v zaključni fazi izbora izvajalca del (izvedena so bila pogajanja, najugodnejši ponudnik je bil Prenova - Gradbenik d.o.o., neto 63.857.427,30 EUR).

logo EU izanska cesta

Naložbo Prometna ureditev Ižanske ceste sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se bo izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.