sreda, 1. 9. 2010

Razlaga priprave OPN

Občinski prostorski načrt je bil pripravljen z visoko strokovnostjo in skladno s postopkom, ki ga predpisuje zakonodaja, s posebnim poudarkom na vključevanju javnosti.

Pri pripravi Občinskega prostorskega načrta – Strateškega dela (OPN-SD) in Občinskega prostorskega načrta – Izvedbenega dela (OPN-ID) je sodelovalo več kot 200 strokovnjakov, vsi z bogatimi domačimi in mednarodnimi izkušnjami na področju prostorskega in urbanističnega načrtovanja ter regionalnega planiranja, krajinske arhitekture, komunalnega inženirstva, komunalnega gospodarstva, prometnega planiranja in projektiranja, varstva okolja, vodnega gospodarstva, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine …

V postopek priprave in sprejemanja novega prostorskega načrta je Mestna občina Ljubljana aktivno vključevala tako laično kot strokovno javnost še z mnogimi aktivnostmi, ki presegajo z zakonom predpisan postopek.

Zaradi čim večje stopnje interaktivnosti so bile javne razgrnitve pripravljene tako v analogni kot v digitalni obliki, tako da so si lahko občani prostorske akte ogledovali na spletnem portalu na parcelo natančno, omogočeno pa jim je bilo tudi podajanje pripomb v digitalni obliki, preko spletnega portala in po elektronski pošti, kar pomeni nadstandardno pripravljen in razgrnjen interaktivni prostorski akt.

Poleg zakonsko zahtevanih faz postopka je MOL ob javni razgrnitvi 2008 v Jakopičevi galeriji pripravil dodatno pregledno razstavo strokovnih in obrazložitvenih gradiv k osnutku prostorskega akta, izvedel tri tematske okrogle mize na Magistratu na aktualne teme načrtovanja mestnega prostora: načrtovanje prometa, načrtovanje zelenih površin in varstvo okolja ter oblikovanje mesta in razvojni projekti v MOL, dve okrogli mizi na SAZU ter več strokovnih srečanj s strokovnimi društvi, diplomatskimi predstavništvi, sosednjimi občinami v okviru Ljubljanske urbane regije (LUR). Izdal je tudi posebno številko glasila Ljubljana, s katerim je informacija prišla v vsa gospodinjstva v MOL.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 41. seji Mestnega sveta MOL na podlagi zakonitega in transparentnega postopka sprejel predloga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del in Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del sprejel skupaj s sprejetimi amandmaji, slednjega s 23 glasovi za in le 4 glasovi proti.

Podrobnejša razlaga strokovnosti in zakonitosti postopka priprave Občinskega prostorskega načrta MOL je v pripetem dokumentu, kot tudi prikaz Občinskega prostorskega načrta v številkah.

Oddelek za urejanje prostora MOL