torek, 21. 2. 2006

REDNA NOVINARSKA KONFERENCA »NADALJNJI RAZVOJ ČETRTNIH SKUPNOSTI MOL«

V Banketni dvorani Mestne hiše je danes potekala redna novinarska konferenca, na kateri sta županja MOL Danica Simšič in načelnik Oddelka MU MOL za lokalno samoupravo Vojko Grünfeld predstavila »Nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti MOL«.

Županja MOL Danica Simšič je povedala, da je bila šele leta 2001 sprejeta razdelitev MOL na 17 četrtnih skupnosti. Prvi proračun, pri katerem so četrtni sveti sodelovali, je bil proračun za leto 2004. V zadnjih treh letih je prišlo do novosti, ki bodo svojo dokončno podobo dobile s spremembami statuta. V lanskem letu je županja skupaj z načelniki obiskala vseh 17 četrtnih skupnosti in sodelovala na sestankih svetov, kjer so se pogovarjali o vrsti vprašanj. Nekateri predlogi sprememb statuta so nastali ravno na osnovi teh pogovorov ter na osnovi želja četrtnih svetov, svetnikov in mestne uprave, da četrtni sveti dobijo več pristojnosti ter tako okrepijo svojo vlogo pri skupnem oblikovanju in načrtovanju razvoja mesta. Med novosti spada določba, ki četrtnim skupnostim omogoča, da bodo same opredelile, katera so tista manjša komunalna dela na njihovem področju, ki jih bo potem izvajal Oddelek MU MOL za gospodarske javne službe in promet.

Nekatere četrtne skupnosti želijo prevzeti upravljanje in skrb za otroška igrišča. Četrtne skupnosti bodo lahko pristojne tudi za izvajanje pogrebne oz. pokopališče dejavnosti, če se bodo za to odločile. S temi spremembami se bo oblikoval odbor predsednikov svetov četrtnih skupnosti. Ta odbor bo posvetovalni organ županje oz. župana, ki bo aktivno sodeloval pri reševanju vprašanj, pomembnih za življenje v četrtnih skupnostih.

Načelnik Oddelka MU MOL za lokalno samoupravo Vojko Grüfeld je povedal, da so dolgo pripravljali vsebine nadaljnjega razvoja četrtnih skupnosti. Izdelali so strokovno študijo, ki je bila podlaga za javno razpravo. Gradivo je Mestni svet obravnaval in tudi sprejel na oktobrski seji s 36 glasovi za in 0 proti. Med ključnimi novostmi je izpostavil pravico četrtnih skupnosti, da lahko pri opravljanju javnih zadev sodelujejo z vsemi organi MOL. S statutom so določene tudi nekatere samostojne naloge s področja kulture, športa, rekreacije in sociale, ki so bile do sedaj naloge mestne uprave, po novem pa jih bodo prevzele četrtne skupnosti. Za izvajanje vseh teh vsebin bodo pripravili odlok o financiranju četrtnih skupnosti, ki bo vseboval jasna pravila in kriterije. To pomeni, da ne bo več pavšalnega določanja vsote, s katero razpolagajo četrtne skupnosti pri izvajanju svojih finančnih načrtov, saj bodo za to na voljo merila in kriteriji glede na vsebine, ki jih bodo četrtne skupnosti izvajale. Predlog, ki ga bo četrtna skupnost posredovala organu na nivoju MOL, bo moral na seji obravnavati Mestni svet. Predstavnik četrtne skupnosti bo imel pravico, da na seji Mestnega sveta in njegovega delovnega telesa, predlog ustno predstavi. Predstavniki četrtne skupnosti bodo vključeni v razna posvetovalna telesa MOL in bodo imenovani za člane svetov javnih zavodov za območja četrtnih skupnosti. Četrtne skupnosti bodo imele pravico sodelovati že pri pripravi različnih dokumentov. Prav tako bodo četrtne skupnosti lahko sklicale zbor občanov za vsebine, ki so zanje pomembne. Te novosti bodo uveljavile večjo vlogo četrtnih skupnosti pri odločanju kot tudi pri izvajanju nalog.

Služba za odnose z javnostmi MOL