petek, 9. 1. 2004

Sanacija grajskega pobočja

6. aprila lani je prišlo do zdrsa skal z grajskega pobočja. Zdrsele so manjše skale s parcelne št. 22/3, ki je v devet desetinski lasti MOL-a. Po takojšnjem ogledu območja s strani strokovnih služb MOL in strokovnjakinje za geomehaniko je županja Danica Simšič sprejela nujne sanacijske ukrepe, katerih cilj je bil preprečiti nadaljnje zdrse kamenja na hiše na Mestnem trgu (7,8 in delno 9). Nujni zaščitni ukrepi so zajeli naslednje parcele 22/2, 22/3 in 47/10. Na prvih dveh je bila, poleg odstranitve nevarnih skal, postavljena nova dodatna zaščitna mreža, na parceli št. 47/10 pa so bile odstranjene krušljive skale. Nujni zaščitni ukrepi so pomenili: postavitev zaščitne ograje pod pobočjem, odstranitev nestabilnega kamenja, čiščenje pobočja, postavitev zaščitnih mrež, postavitev zaščitne ograje nad mrežo in odvoz materiala (vej, zemlje, skal/kamenja).

Ob izvedbi nujnih zaščitnih ukrepov je bilo očiščeno 630 m2, položeno 736 m2 zaščitne mreže in 37m lovilnih pregrad, odpeljano 44 m3 materiala (vej, zemlje in kamenja). Njihova izvedba je trajala od 7.4 2003 do 16.5 2003 in je stala 11.700.000,00 SIT.

Že ob takojšnjem ogledu smo se zavedli, da je potrebno razmišljati o trajnejši rešitvi tega problema, saj območje nevarnosti zdrsa skal na objekte Mestnega trga obsega naslednje parcele v K.O. Ljubljana mesto: 22/1, 22/2, 22/3 , 47/10, 47/9 in 47/8, v skupni površini 2974 m2.

Pri tem je bilo ugotovljeno, da je v letih 1987/88 bila postavljena zaščitna mreža, ki je zajela naslednje parcele : 22/3 (del), 47/10, 47/9 in 47/8 in da jo bo potrebno zamenjati pri izvedbi sanacije.

Po naših podatkih je MOL celotni lastnik parcele 22/2 in devet desetinski lastnik parcele 22/3 (območje zdrsa delov skal), eno devetinski lastnik parcel 47/10 in eno desetinski lastnik parcele 47/9.

MOL je v celoti tudi financirala tudi izdelavo projekta trajne sanacije pobočja na zahodni strani ljubljanskega gradu, ki naj zajame celotno območje nevarnosti zdrsa skal. Izveden je bil javni razpis za izdelavo te dokumentacije. Izbrano je bilo podjetje PED Sava, d.o.o. (odgovorna projektantka ga. Zdenka Popović, univ. dipl. ing. geol.), ki je projekt izdelalo, izdelava projektne dokumentacije pa je stala 3.484.320,00 SIT.

Projektna dokumentacija zajema:

  • geotehnično poročilo,
  • tehnično poročilo z izvedbo sanacijskih ukrepov za vsako parcelno številko posebej,
  • statični izračun s prilogami,
  • projektantske predizmere in projektantski predračun za vsako parcelno številko posebej in
  • projekt vzdrževanja.

Celotna sanacija naj bi predvidoma stala skupaj okoli 85.000.000,00 SIT (z DDV), vendar različno po parcelah (najmanj cca 1.700.000,00 SIT, največ pa cca. 18.900.000,00).

Mestna občina že od vsega začetka poudarja, da je trajna sanacija dolžnost vseh lastnikov parcel. V ta namen bo še v tem mesecu organiziran sestanek z njimi in jim bo predan izvod omenjenega projekta (po eden na parcelno številko).