petek, 2. 3. 2012

Sanitarna sečnja dreves na Grajskem griču

Mestna občina Ljubljana bo, s pogodbenim izvajalcem - JP Snaga, začela s sanitarno sečnjo dreves na pobočju Grajskega griča v ponedeljek, 5. marca 2012.

Zavod za gozdove Slovenije je 14. februarja 2012 izdal »Odločbo o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih«, s katero MOL nalaga, da opravi sanitarno sečnjo okuženega, z insekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja. Sečnjo je potrebno opraviti pred začetkom vegetacijske dobe, kar je predvidoma konec meseca marca. V odločbi Zavoda za gozdove Slovenije je zapisano tudi, da mora izvajalec zaradi ohranjanja stabilnosti tal posekanim drevesom pustiti primerno visoke panje.

Ob tem je Zavod za gozdove Slovenije izdal tudi »Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves«. Na drevesih, ki jih je izbral in označil, bo izvajalec opravil vedutno sečnjo.

Za izvedbo del je strokovno mnenje izdal Zavod RS za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pa je izdal kulturnovarstveno soglasje.

V času izvajanja del bo v območju delovišča in pod njim popolna zapora peš poti na Ljubljanski grad in ob Gradu (med vzpenjačo in mostovžom).

Ocenjena vrednost stroška izvedbe del, ki bodo trajala predvidoma do konca marca, znaša 35.000 evrov.

Marca bo Mestna občina Ljubljana obnovila tudi celoten drevored in uredila pločnik na ulici Pod akacijami.

Na ulici raste 41 dreves, od tega 40 robinij in 1 smreka. Robinije imajo večje mehanske poškodbe, razkrajajo se v koreničniku, na deblu ali na mestu cepljenja, imajo več debelih suhih vej, krošnje pa se sušijo. Korenine so tudi močno poškodovale asfaltne površine, zato bo izvajalec odstranil 33 starih robinij, posadili pa bomo 50 novih robinij (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'), obnovili približno 300 m2 zelenice in uredili pločnike.

Predvidena ocena stroška celotne ureditve (obnove drevoreda in ureditve pločnika na ulici Pod akacijami) znaša 75.000 evrov.