petek, 18. 10. 2019

Skupščina JHL in Svet ustanoviteljev javnih podjetij

Danes, 18. oktobra 2019, so se na seji skupščine sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, ki so sprejeli poročilo o polletnem poslovanju Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini ter imenovali člane nadzornega sveta Javnega holdinga Ljubljana za novo mandatno obdobje. V nadaljevanju je zasedal tudi Svet ustanoviteljev.

Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana sprejeli polletna poročila Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij Energetika Ljubljana, JP VOKA SNAGA in Ljubljanski potniški promet. Matična družba Javni holding Ljubljana je prvo polletje 2019 zaključila s pozitivnim poslovnim izidom v višini 294.343 EUR. Prav tako je prvo polletje 2019 pozitivno zaključila tudi družba Energetika Ljubljana v višini 1.266.552 EUR. Negativni poslovni izid pa sta izkazali družbi JP VOKA SNAGA v višini 655.991 EUR in Ljubljanski potniški promet v višini 748.071 EUR. Ocenjuje se, da bo celotna skupina leto 2019 zaključila s pozitivnim poslovnim izidom. V investicijskem delu družbe sledijo poslovnim načrtom in so v prvih šestih mesecih leta 2019 v investicijske projekte vložile 11,4 mio EUR lastnih sredstev, glavnina investicijskih projektov pa je oziroma bo izvedena v drugi polovici leta.

Družbeniki so na seji imenovali člane nadzornega sveta družbe Javni holding Ljubljana za novo mandatno obdobje. Skladno z Družbeno pogodbo o ustanovitvi Javnega holdinga Ljubljana ima nadzorni svet družbe osem članov. Pet članov nadzornega sveta imenuje skupščina na predlog Mestne občine Ljubljana, tri člane nadzornega sveta pa na usklajen predlog manjšinskih družbenikov. Na predlog družbenika Mestne občine Ljubljana so bili v nadzorni svet družbe za novo mandatno obdobje ponovno imenovani štirje člani tekočega mandata, in sicer Jadranka Dakić, Urša Otoničar, Vasja Butina in Miha Butara, poleg navedenih pa je bila v nadzorni svet družbe na predlog Mestne občine Ljubljana imenovana še Jelka Žekar. Na usklajen predlog manjšinskih družbenikov so bili v nadzorni svet družbe imenovani Mateja Tavčar, predstavnica Občine Dobrova – Polhov Gradec, Darko Jurca, predstavnik Občine Brezovica in Sanja Malej, predstavnica Občine Medvode. Imenovani mandat nastopijo 17. decembra 2019.

Na seji Sveta ustanoviteljev so člani sprejeli Poročilo o delu Sveta ustanoviteljev za obdobje od septembra 2018 do avgusta 2019, v katerem je bilo sprejetih 45 sklepov, vsi soglasno. Člani Sveta ustanoviteljev so obravnavali in podprli predlog cenika družbe JP VOKA SNAGA za izvajanje posebne storitve odlaganja nekomunalnih odpadkov na odlagališču Barje za občine, ki niso (so)lastnice javne infrastrukture in predlog cenika za izvajanje posebne storitve izrednega prevzema blata iz obstoječih pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, to je vsak prevzem, ki je več kot eden v obdobju treh let oziroma za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE vsak prevzem več kot je določeno glede na zmogljivost posamezne male komunalne čistilne naprave. Stroški prevzema blata, ki niso izredni, so že zajeti v ceno obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

V nadaljevanju seje so bili člani Sveta ustanoviteljev seznanjeni s kreditnimi pogoji dolgoročne zadolžitve družbe Energetika Ljubljana za potrebe financiranja izgradnje plinsko parne enote PPE-TOL ter s kreditnimi pogoji kratkoročne in dolgoročne zadolžitve družbe Ljubljanski potniški promet.

 Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.