četrtek, 4. 7. 2019

Skupščina JHL in Svet ustanoviteljev javnih podjetij

4. julija 2019 so se na seji skupščine sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana. Sprejeli so Poslovni načrt družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2019 in se seznanili z informacijo o poslovanju družbe Javni holding Ljubljana in družb v skupini za obdobje januar – maj 2019.

V nadaljevanju je zasedal Svet ustanoviteljev javnih podjetij, ki je podal soglasje k obremenitvi osnovnih sredstev družbe Energetika Ljubljana za namen zavarovanja kredita za investicijo v izgradnjo plinsko parne enote PPE-TOL.

Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana obravnavali in sprejeli Poslovni načrt družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2019, ki je bil pripravljen po pripojitvi družbe Snaga k družbi JP Vodovod-Kanalizacija 18. aprila letos. Poslovni načrt temelji na usmeritvah in ciljih, ki izhajajo iz strateških načrtov obeh družb. Prednostna skrb bo še naprej namenjena kakovostni in nemoteni oskrbi uporabnikov, trajnostnemu razvoju vseh občinskih gospodarskih javnih služb ter varstvu okolja.

Za leto 2019 je načrtovani pozitivni čisti poslovni izid družbe VOKA SNAGA v višini 185 tisoč EUR. Pri načrtovanju izida so pri prihodkih upoštevane veljavne cene izvajanja gospodarskih javnih služb, pri stroških pa je v največji možni meri upoštevano načelo racionalizacije.

Investicijska vlaganja v osnovna sredstva družbe so načrtovana v višini 17,97 mio EUR. Med drugim investicije zajemajo zamenjavo 11,2 km vodovodnega in 1,3 km kanalizacijskega omrežja ter obnovo štirih objektov oskrbe s pitno vodo. V sklopu velikega kohezijskega projekta Čisto zate bo družba občinam investitorkam v vlogi pooblaščenega predstavnika investitorja še naprej nudila strokovno pomoč in sodelovala pri aktivnostih za realizacijo vseh treh delov projekta. Aktivnosti družbe bodo potekale tudi na razvoju celovitih rešitev ravnanja z odpadki s krepitvijo dolgoročnih partnerstev in z vključevanjem v krožno gospodarstvo ter sledenjem cilju doseči 68-odstotni delež ločeno zbranih frakcij. Na dejavnosti obdelave odpadkov bo družba iskala poti za finančno bolj ugodno predajo produktov predelave iz RCERO Ljubljana.

Na seji so se družbeniki seznanili še z informacijo o oceni poslovanja družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana za obdobje januar – maj 2019: pozitivni poslovni izid izkazujeta Javni holding Ljubljana v višini 115.858 EUR in javno podjetje Energetika Ljubljana v višini 1.823.427 EUR, negativni rezultat v oceni poslovanja pa izkazujeta družbi javno podjetje VOKA SNAGA v višini 520.225 EUR in javno podjetje Ljubljanski potniški promet v višini 708.560 EUR.

Skupščini je sledila seja Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, na kateri so člani Sveta ustanoviteljev na predlog družbe Energetika Ljubljana podali soglasje k obremenitvi osnovnih sredstev v lasti družbe s hipoteko oziroma ustrezno zastavno pravico kot obliko zavarovanja dolgoročnega kredita pri bankah, ki bodo izbrane za najem kredita za financiranje investicije v izgradnjo plinsko parne enote PPE-TOL.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.