četrtek, 18. 4. 2019

Snaga pripojena k JP VODOVOD-KANALIZACIJA

Družba SNAGA Javno podjetje d.o.o. je od 18. aprila 2019 pripojena k družbi JAVNO PODJETJE VODOVOD–KANALIZACIJA d.o.o.

Z vpisom pripojitve v sodni register je družba SNAGA Javno podjetje d.o.o. prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba, njeni zaposleni pa so prešli na prevzemno družbo JAVNO PODJETJE VODOVOD–KANALIZACIJA d.o.o., ki se od pripojitve dalje imenuje JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., skrajšano JP VOKA SNAGA d.o.o., s sedežem, davčno in matično številko prevzemne družbe JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. Družbo JP VOKA SNAGA d.o.o. bo vodil Krištof Mlakar, dosedanji direktor družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZCIJA d.o.o.

Prevzemna družba JAVNO PODJETJE VODOVOD–KANALIZACIJA d.o.o. se od pripojitve dalje imenuje JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. oziroma skrajšano JP VOKA SNAGA d.o.o., s sedežem na Vodovodni cesti 90 v Ljubljani. JP VOKA SNAGA d.o.o. bo uporabnikom še naprej zagotavljala kakovostne storitve oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo ter ravnanja z odpadki. Poslovala bo na štirih glavnih lokacijah v Ljubljani, in sicer na Vodovodni cesti 90, Cesti dveh cesarjev – RCERO Ljubljana in Kompleks Snage, Cesta v Prod – Centralna čistilna naprava ter Saveljska cesta 1 – Vodarna Kleče. Družbo JP VOKA SNAGA d.o.o. bo vodil Krištof Mlakar, dosedanji direktor družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD–KANALIZACIJA d.o.o.

Družba JP VOKA SNAGA d.o.o. je kot univerzalna pravna naslednica prevzela vse obveznosti in pravice prevzete družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. in bo v celoti nadaljevala z izvajanjem njene dejavnosti.

Poglavitni razlog za pripojitev družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. k družbi JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. je v zagotavljanju kapitalske ustreznosti družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. zaradi izgube iz poslovanja. S pripojitvijo je tako zagotovljena kapitalska ustreznost ter finančna stabilnost pripojene družbe, sinergijski učinki pripojitve pa se bodo odrazili tudi v enotnem strateškem nastopu družbe na področju komunalnih dejavnosti.

Cilj pripojitve je ustvariti enovito družbo z vsemi obstoječimi dejavnostmi, ki bo razvojno, organizacijsko in tržno kar se da najbolj učinkovita. Kot enovita družba bo delovala bolj povezano in racionalno, predvsem pa bo omogočala celovite in kakovostne komunalne storitve za vse uporabnike.