četrtek, 18. 1. 2018

Sodelovanje Ljubljane in Maribora s okviru evropske pobude UIE

V Mariboru je 18. januarja 2018, potekala skupna predstavitev projektov Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Maribor, ki so ju v okviru pobude Evropske unije Urban Innovative Actions (UIA) izbrali za sofinanciranje.

Oba projekta sodita v področje razvijanja krožnega gospodarstva v urbanih območjih – ljubljanski temelji na invazivnih rastlinah, mariborski pa na predelavi bioloških odpadkov v uporabne urbane zemljine.

Krožno gospodarstvo je model, znotraj katerega materiali krožijo in se ponovno uporabijo. Z inovativnimi rešitvami predelav in obdelav materialov ustvarjamo nove proizvode, iz njih nove materiale, posledično ustvarjamo nove prihodke, s katerimi zmanjšujemo lastne stroške. Temelj krožnih modelov je povezovanje med različnimi akterji in krožno gospodarstvo lahko zaživi le, če bomo tudi na občinskih ravneh vzpostavili učinkovito sodelovanje. Zato sta obe največji slovenski mestni občini skupaj predstavili svoja projekta, sofinanciranja v okviru evropske pobude UIA.

Mestna občina Ljubljana

Projekt Mestne občine Ljubljana APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies ) naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja s tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva.

Odstranjene invazivne tujerodne rastline pri nas trenutno kompostiramo ali sežigamo, s pilotnim projektom predelave v papir na polindustrijskem nivoju pa smo v Ljubljani že dokazali, da jih je mogoče uporabiti tudi v druge namene.

Predlagani sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami temelji na izobraževanju in sodelovanju s prebivalci Ljubljane ter treh principih delovanja:

  1. »Naredi sam«
  2. »Predelaj z nami«
  3. »Oddaj v zbirnem centru«

Meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana želimo olajšati samostojno prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin in tega, kako jih ustrezno odstraniti in predelati v koristne izdelke (1). Če tega ne želijo narediti sami, se bodo lahko oglasili v centru ponovne uporabe, kjer jih bomo skupaj predelali na delavnicah (2), lahko pa jih bodo zgolj oddali v zbirnem centru, kjer jih bomo partnerji v projektu predelali v koristne izdelke in prodali (3).

S projektom naslavljamo kar najširši krog deležnikov: vrtce, šole, dijake, študente, gospodinjstva, lastnike zemljišč, podjetja, turiste, strokovne organizacije…, poslovni model pa bo prenosljiv tudi v mednarodno okolje.

papir iz japonskega dresnika
Izdelki iz papirja, narejenega iz japonskega dresnika

Projekt je zastavljen inovativno. Za spremljanje stanja razširjenosti invazivnih rastlin bomo poleg popisov na terenu uporabili tudi podatke iz nove generacije evropskih satelitov za opazovanje Zemlje Sentinel-2, informacijsko-komunikacijska tehnologija pa bo imela vidno vlogo tudi pri prepoznavanju invazivk in komuniciranju z javnostmi (avtomatska identifikacija rastlin, 3D modeli in natisi rastlin). Skozenj bomo razvili bolj zeleni način predpriprave kaše za izdelavo papirja – predelavo s pomočjo encimov. Papir iz invazivnih tujerodnih rastlin bomo izdelovali ročno in strojno. Tudi t.i. lužnico (odpadek po predpripravi materiala za papir) bomo predelali v vhodne surovine za industrijo, npr. derivate vanilina, ki je vmesni produkt v proizvodnji farmacevtskih izdelkov, kozmetike in drugih finih kemikalij ter polimere za shranjevanje mikrobov. Poiskali bomo rešitev za lesne ostanke, ki zdaj predstavljajo energent, lahko pa jih predelamo tudi v druge koristne 3D kompozite, npr. krožnike in pribor ali pa jih utekočinimo in iz njih naredimo premaze.

V okviru projekta bomo razvili 10 izdelkov iz lesa, ki jih bodo meščani lahko naredili sami doma, dodatnih 10 izdelkov z višjo dodano vrednostjo pa bomo izdelovali v novo vzpostavljeni lesni delavnici.

Preverili bomo ustreznost izbranih invazivnih rastlinskih vrst za prehrano, izdelovali iz njih barvila, ki jih bomo vključili tudi v funkcionalne hibridne premaze, npr. kot absorbente za pretvorbo sončne energije v električno energijo ter preizkusili invazivne tujerodne vrste kot domače pripravke proti rastlinskim škodljivcem.

V okviru projekta bomo odkupili Mojstrsko delavnico Vevče, katere začetki segajo v leto 1976, v njej pa poteka ročna izdelava papirja po srednjeveškem postopku. Vzpostavili bomo tudi lesno delavnico in s tem zagotovili nova zelena delovna mesta, ohranitev tradicionalne obrti, tehnične in kulturne dediščine in znanja.

Poleg Mestne občine Ljubljana v projektu sodelujejo še: Snaga d. o. o., Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo, Oddelek za agronomijo, Oddelek za lesarstvo in Oddelek za gozdarstvo); Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Naravoslovnotehniška fakulteta (Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje), Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Inštitut za celulozo in papir, Tisa d. o. o., GDi GISDATA d. o. o., Trajna – Društvo za razvoj trajnostnega oblikovanja, Zavod za tipografijo in tiskarsko dediščino tipoRenesansa in Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije.

Ocenjena vrednost projekta APPLAUSE je 5.202.590 EUR (gre za upravičene stroške), sofinanciranje s strani EU sredstev znaša 4.162.072 EUR. Projekt bo trajal 3 leta. Izvaja se od 1. novembra 2017 do 31. oktobra 2020.

Mestna občina Maribor

Glavni cilj mariborskega projekta, poimenovanega URBAN SOIL 4 FOOD, je uporaba mestnih odpadkov kot virov za proizvodnjo takšnih zemljin, da se poveča lokalna prehrambena samozadostnost in zmanjša ogljični odtis. URBAN SOIL 4 FOOD se začne z izzivom uporabe mestnih bioloških in mineralnih odpadkov za proizvodnjo kakovostne zemljine, ki jo v nadaljevanju uporabimo za proizvodnjo hrane, v parkih in gradbeništvu. Osem projektnih partnerjev bo v obdobju treh let razvilo tudi varno in certificirano zemljino s stransko proizvodnjo energije, kar bodo uresničili skozi tehnologije fermentacije, pirolize in homogenizacije.