torek, 23. 4. 2024

Sodelujte pri pripravi nove Celostne prometne strategije

V Mestni občini Ljubljana smo zavezani aktualni Celostni prometni strategiji (CPS) s cilji do leta 2027, ki jo je Mestni svet MOL sprejel leta 2017. Vseskozi od sprejema strategije (in še prej v okviru dokumenta Prometna politika MOL iz leta 2012) kontinuirano izvajamo ukrepe in si prizadevamo za izboljšave na področjih spodbujanja trajnostne mobilnosti, dostopnosti, varnosti v prometu, oživljanja javnega prostora, ozelenitve mesta, učinkovitosti in modernizacije področnih storitev idr., ne samo v MOL, temveč tudi v povezavi z Ljubljansko urbano regijo.

Čeprav je aktualna CPS MOL še veljavna, je treba skladno z Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju izdelati novo strategijo. Ena od prvih aktivnosti v okviru priprave dokumenta je bila izvedena na seji Mestnega sveta, 22. aprila 2024, ko smo postopek priprave, namen in cilje CPS predstavili mestnim svetnikom.

Strateški razvoj trajnostne mobilnosti

Tako kot v obstoječi CPS MOL iz leta 2017 tudi v novi Celostni prometni strategiji ostaja krovni cilj zmanjševanje deleža motornega prometa in vzpostavljanje še boljših razmer za spodbujanje trajnostnih načinov premikanja po mestu, kar je nujno za razvoj mesta in pomeni izboljšanje kakovosti bivanjskega okolje ter prav tako pogojev za izvajanje gospodarskih dejavnosti in vseh drugih dejavnosti v prostoru.

Gre za trend celostnega trajnostnega prometnega urejanja, ki je že dalj časa uveljavljen v vseh sodobnih evropskih mestih, vključno z Ljubljano. Ta je usmerjen k ciljem, kot so bolje izkoriščena prometna infrastruktura, nižji stroški za mobilnost v proračunih prebivalcev in organizacij v občini, manjši zastoji, učinkovitejše naložbe, večje zadovoljstvo prebivalcev, manjše onesnaženje, merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti občine za uspešen razvoj.

Vabljeni k sodelovanju

Postopek priprave Celostne prometne strategije je predpisan s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in vključuje tudi sodelovanje javnosti. Občani, deležniki ter tudi vsi izvajalci dejavnosti bodo imeli možnost sodelovati v oblikovanju glavnih ciljev in ukrepov CPS. V MOL načrtujemo prve delavnice z različnimi deležniki in javnostmi maja 2024.

Dogodki v obliki delavnic, javnih razprav, posvetov, anket, srečanj idr. bodo potekali skozi vse leto, predvidoma vse do marca 2025, ko je predvidena obravnava dokumenta na Mestnem svetu MOL. Sprejet dokument na občinskem svetu in potrjen s strani pristojnega ministrstva bo predstavljal tudi podlago za pridobivanje finančnih sredstev Republike Slovenije in Evropske unije na prihodnjih razpisih oz. pozivih.

Pripravo sofinancira Evropska unija

MOL je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij MOPE (https://www.gov.si/novice/2023-11-17-javni-razpis-za-sofinanciranje-obcinskih-celostnih-prometnih-strategij-oznaka-jr-ocps/), na podlagi katerega so bila odobrena sredstva za sofinanciranje izdelave CPS MOL v maksimalni višini, tj. 56.700 evrov. Gre za sredstva evropske kohezijske politike za sofinanciranje stroškov postopka priprave OCPS, ki se izvaja kot neinfrastrukturni ukrep na horizontalni ravni v okviru PEKP 21–27, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.

 logo cps 


Novo Celostno prometno strategijo MOL bodo izdelali na javnem razpisu izbrani izvajalci LUZ d.d. kot vodilnega partnerja, s partnerjema Inštitut za politike prostora in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.