sreda, 8. 11. 2023

Sofinanciramo programe in projekte za leto 2024

Objavili smo javne razpise za sofinanciranje programov in projektov z različnih področij delovanja za leto 2024.

Podporne storitve v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Namen javnega razpisa je izbor projektov in programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) izvedeni v letu 2024. Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti, jim zagotoviti prostočasne aktivnosti v času šolskih počitnic ter jih ozaveščati o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov.

Podrobnosti razpisa najdete tukaj, rok za prijavo je 10. november 2023.

Projekti in programi s področja mladinskega sektorja

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske organizacije ter organizacije za mlade. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženju nepridobitnih organizacij ter preventivnim programom za mlade.

Podrobnosti razpisa najdete tukaj, rok za prijavo je 22. november 2023.

Štiriletni kulturni programi 

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2024 do 2027 sofinancirala Mestna občina Ljubljana.

Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v obdobju od 2024 do 2027 na naslednjih področjih:

A. uprizoritvene umetnosti,
B. glasbene umetnosti,
C. vizualne umetnosti,
D. intermedijske umetnosti,
E. literarne prireditve (a. spodbujanje bralne kulture, b. literarni festival),
F. podporni programi v kulturi,
G. transdisciplinarni programi,
H. kulturno – umetnostna vzgoja,
I. mladike – prvi programi.

Podrobnosti razpisa najdete tukaj, rok za prijavo je 5. december 2023.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Mestna občina Ljubljana, bomo objavili v začetku decembra.

Dvoletni kulturni projekti na področju festivali

Predmet dvoletnega projektnega razpisa je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bodo izvajalci izvedli v letih 2024 in 2025. Razpis se nanaša na sofinanciranje festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem ter so namenjeni splošni javnosti.

Podrobnosti razpisa najdete tukaj, rok za prijavo je 5. december 2023.

Preventivni programi na področju različnih vrst zasvojenosti

Razpisani programi so navedeni v okviru naslednjih sklopov:

A) Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

B) Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

C) Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

D) Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Podrobnosti razpisa najdete tukaj, rok za prijavo je 10. november 2023.

Ljubljana - zdravo mesto: programi in projekti socialnega varstva in varovanja zdravja

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe varovanja zdravja, vse z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe oziroma katerih financiranje ureja veljavna zakonodaja.

Podrobnosti razpisa najdete tukaj, rok za prijavo je 17. november 2023 do 12.00 ure (opoldne).