ponedeljek, 25. 10. 2021

Sofinanciramo programe in projekte za leto 2022

Objavili smo javne razpise za sofinanciranje programov in projektov z različnih področij delovanja za leto 2022.

Podporne storitve v vzgoji in izobraževanju ter prostem času

Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti, jim zagotoviti prostočasne aktivnosti v času šolskih počitnic ter jih ozaveščati o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov.

Podrobnosti razpisa najdete tukaj, rok za prijavo je 2. december 2021.

Kulturni projekti

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
A/uprizoritvene umetnosti,
B/glasbene umetnosti,
C/vizualne umetnosti,
D/intermedijske umetnosti,
E/kulturno-umetnostna vzgoja,
F/knjiga in mesto,
G/Ljubljana bere,
H/mladike - prvi projekti.

Podrobnosti razpisa najdete tukaj, rok za prijavo je 15. december 2021.

Dvoletni kulturni projekti na področju festivali

Sofinanciranje je namenjeno podpori dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki so v javnem interesu in so po svoji družbeni angažiranosti in povezovanju različnih umetniških področij in zvrsti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL in so namenjeni splošni javnosti ter bodo izvedeli v leti 2022 in 2023.

Podrobnosti razpisa najdete tukaj, rok za prijavo je 15. december 2021.

Preventivni programi na področju različnih vrst zasvojenosti

Razpisani programi so navedeni v okviru naslednjih sklopov:
A) Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
B) Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
C) Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
D) Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Podrobnosti razpisa najdete tukaj, rok za prijavo je 2. december 2021.

Projekti in programi s področja mladinskega sektorja

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti ter mreženju nepridobitnih organizacij.

Podrobnosti razpisa najdete tukaj, rok za prijavo je 2. december 2021.

Projekti na področju varstva okolja in narave

Sofinancirani bodo projekti/aktivnosti, ki bodo izvedeni na območju MOL, in sicer:

Sklop A: Projekt ZUNAJ - Oživljanje zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev.
Sklop B: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).
Sklop C: Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe

Podrobnosti razpisa najdete tukaj, rok za prijavo je 15. december 2021.

Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana, zdravo mesto

Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe varovanja zdravja, vse z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe oziroma katerih financiranje ureja veljavna zakonodaja.

Podrobnosti razpisa najdete tukaj, rok za prijavo je 3. november 2021.