ponedeljek, 30. 8. 2021

Šole in vrtci so pripravljeni na novo šolsko leto

Na Mestni občini Ljubljana smo pripravljeni na novo šolsko leto. S številnimi izvedenimi projekti skrbimo za kakovostne razmere v šolah in vrtcih ter za dobro počutje otrok, ki jih obiskujejo.

Javni vrtci v Ljubljani 

V šolskem letu 2021/22 bo v ljubljanske javne vrtce vključenih 13.307 otrok. Vključenost ljubljanskih otrok v vrtce se je v preteklem šolskem letu povečala s 95,5 % na 95,9 %, medtem ko je v Republiki Sloveniji po podatkih SURS-a znašala 82,5 %.

Vrtci so prejeli 3.093 vlog za vpis otrok v šolsko leto 2021/22, od tega 2.669 vlog za I. starostno obdobje in 424 vlog za II. starostno obdobje.
Za primerjavo – za vpis v šolskem letu 2020/2021 so vrtci prejeli 3.149 vlog, od tega 2.694 vlog za I. starostno obdobje in 455 vlog za II. starostno obdobje.

Na objavljenem centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2021/22 na dan 17. 5. 2021 je bilo 429 čakajočih otrok, od tega 415 otrok za I. starostno obdobje in 14 otrok za II. starostno obdobje.
Za primerjavo z lanskim letom: na prvem centralnem čakalnem seznamu na dan 11. 6. 2020 za vpis za šolsko leto 2020/2021 je bilo 433 čakajočih otrok, od tega 417 otrok za I. starostno obdobje in 16 otrok za II. starostno obdobje.

Ljubljanski javni vrtci so za šolsko leto 2021/22 do 25. avgusta 2021 sprejeli 2.970 otrok, za 51 otrok pa so starši podali odpoved. Vpis otrok je potekal skladno s pričakovanji, sprejem otrok v vrtec pa je bistveno boljši od pričakovanega, saj smo v vrtce sprejeli že več kot 97 % otrok.

Vrtec za vse otroke

vrtec Viški gaj
Prenovljena igralnica vrtca Viški gaj. 

Na trenutnem centralnem čakalnem seznamu na dan 25. 8. 2021 je 72 čakajočih otrok, od tega 71 otrok za I. starostno obdobje in 1 otrok za II. starostno obdobje. Od 25 čakajočih otrok, od katerih ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom stalno prebivališče v MOL, ima le 1 otrok izbiro kamorkoli in je že dobil ponudbo vrtca. Od skupno 72 otrok je 30 otrok iz drugih občin in 17 otrok, ki so uvrščeni na zadnje mesto čakalnega seznama, ker so starši že najmanj trikrat odklonili ponujeno prosto mesto.

Že osmo leto v Ljubljani zagotavljamo vsem staršem s pogoji javni vrtec že v spomladanskih mesecih (stalno prebivališče in stalnost bivanja v MOL, starostni pogoj ter izbira kamorkoli). Glede na trenutno razpoložljivost 236 prostih mest, ocenjujemo, da bodo s 1. septembrom v vrtec sprejeti vsi otroci, razen če starši želijo otroka vpisati v točno določen vrtec oziroma enoto vrtca.

23 javnih vrtcev in 777 oddelkov

V novem šolskem letu se dejavnost predšolske vzgoje izvaja v 777 oddelkih. Vrtci so skladno s potrebami staršev optimizirali število oddelkov v posameznih enotah oziroma lokacijah vrtcev, tako da se je z novim šolskim letom število oddelkov znižalo za 10 (Vrtec Ciciban (-1), Vrtec Dr. France Prešeren (-1), Vrtec Jarše (-1), Vrtec Jelka (-1), Vrtec Ledina (-1), Vrtec Mladi rod (-1), Vrtec Pod gradom (-1), Vrtec Viški gaj (-2), Vrtec Vodmat (-1)). Zaradi večjih potreb staršev po vpisu v Vrtcu Pedenjped v enoti Učenjak gradimo 3 nove oddelke.

V obdobju po letu 2006 smo v vrtcih zamenjali vse azbestne strehe, statično in energetsko sanirali stavbe, obnovili igrišča, igralnice za otroke in zgradili nove večnamenske prostore za sproščeno in varno igro otrok. Odprli smo 107 novih oddelkov in do leta 2018, ko je bilo v vrtce vpisanih največ otrok (13.582), omogočili vstop v vrtec za dodatnih 3.028 otrok. Zaradi zmanjševanja rojstev upada vpis v vrtce, vendar se je v tem šolskem letu zaradi odložitev šolanja število otrok v ljubljanskih vrtcih celo povečalo.

Poleg sredstev za programe v vrtcih, na MOL iz proračuna namenjamo še obsežna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, kar ne bremeni staršev, saj ti stroški niso vključeni v ceno programov.

S prenovami še višamo kakovost 

prenovljeni prostori vrtca Ajda

Večji projekti v letu 2021:

 • Vrtec Pedenjped, enota Učenjak – celovita prenova objekta in prenova kuhinje ter dozidava treh oddelkov, predviden zaključek oktobra 2021 (projekt je vključen v EOL-3);
 • Viški vrtci, enota Rožna dolina – celovita prenova objekta in kuhinje, predviden zaključek oktobra 2021 (projekt je vključen v EOL-3);
 • Vrtec Trnovo, enota Kolezijska – celovita prenova objekta, predviden zaključek oktobra 2021 (projekt je vključen v EOL-3);
 • Vrtec Šentvid, enota Sapramiška – celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave, predviden zaključek oktobra 2021 (projekt je vključen v EOL-3).

Investicijski načrt bo tudi v prihodnje smiselno prilagojen glede na dinamiko števila rojstev in potrebe staršev po vrtcih. V prihodnjih letih bomo še naprej izvajali redna investicijska in vzdrževalna dela na objektih vrtcev, pri tem pa bomo sledili cilju celovitih prenov.

Osnovne šole v Ljubljani

Število ljubljanskih osnovnošolcev se v letu 2021/22 povečuje, in sicer bo v javnih in zasebnih osnovnih šolah na območju Mestne občine Ljubljana 179 učencev več kot v preteklem šolskem letu. Tako se bo na območju Ljubljane izobraževalo 26.631 osnovnošolcev v 1.171 oddelkih. V javne osnovne šole bo vključenih 25.445 učencev, ki bodo razporejeni v 1.120 oddelkih. V šolskem letu 2021/22 bo v ljubljanskih javnih osnovnih šolah 15 oddelkov več kot preteklo šolsko leto.

Po en oddelek več bodo imele OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Franceta Bevka, OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Livada, OŠ Miška Kranjca, OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Nove Jarše, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Sostro, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Šmartno pod Šmarno goro, OŠ Trnovo, OŠ Vide Pregarc in OŠ Zadobrova; na OŠ Vrhovci pa bodo imeli dva oddelka več. Na OŠ Koseze in OŠ Vižmarje Brod bo en oddelek manj kot preteklo šolsko leto.

Povprečno število učencev v oddelku javnih šol je v primerjavi s preteklim letom približno enako, rahel upad je z 22,88 na 22,72.

prizidek OŠ Vič
Nova učilnica na OŠ Vič

V primerjavi s preteklim šolskim letom se bo število prvošolcev zmanjšalo za 108 učencev, in sicer se bo 2.698 prvošolcev šolalo v 121 oddelkih javnih šol na območju MOL. Skupno se bo na območju Ljubljane izobraževalo 2.832 prvošolcev v 127 oddelkih. Število oddelkov 1. razreda se bo v šolskem letu 2021/2022 v primerjavi s preteklim letom v ljubljanskih javnih osnovnih šolah zmanjšalo za 7 oddelkov. V osmih javnih osnovnih šolah bo en oddelek prvega razreda manj kot v preteklem šolskem letu (OŠ Božidarja Jakca, OŠ Danile Kumar, OŠ Kašelj, OŠ Koseze, OŠ Martina Krpana, OŠ Nove Jarše, OŠ Polje in OŠ Spodnja Šiška), v OŠ Vič pa en oddelek prvega razreda več v primerjavi s preteklim šolskim letom. Nadaljuje se trend polnjenja ljubljanskih javnih osnovnih šol, saj osnovno šolo zapuščajo številčno šibkejše generacije devetošolcev (2.523), vpisujejo pa se močnejše generacije prvošolcev (2.698).

Povprečno število učencev v oddelku 1. razreda javnih šol bo v primerjavi s preteklim šolskim letom naraslo, z 21,92 na 22,29.

V obdobju od 2009 do 2021 se je število osnovnošolcev v ljubljanskih javnih šolah povečalo z 19.172 na 25.445, kar pomeni, da naše šole letos obiskuje 6.273 učencev več kot pred dvanajstimi leti. Na vpis otrok vpliva število rojenih otrok na območju MOL, število odloženih vpisov v prvi razred osnovne šole na območju MOL, število prepisov IZ matične šole na osnovno šolo v drugem šolskem okolišu in število prepisov NA osnovno šolo na območju MOL iz drugega šolskega okoliša.

Povprečni delež odloženih vpisov od vseh rojenih se je v zadnjih enajstih letih izrazito povečal s 5,6 % na letošnjih 13,6 %. Število prepisov iz in na šole ter število odlogov linearno naraščata, in sicer se prehajanje otrok med šolami povečuje, ob vpisu v prvi razred pa se srečujeta dve generaciji.

Zagotavljamo dodatne prostore

OŠ Vrhovci
Tudi učenci OŠ Vrhovci se veselijo novega šolskega leta v prenovljenih prostorih.  

Dodatne prostorske kapacitete v osnovnih šolah zagotavljamo z večjim številom prostorov, ki jih dosegamo s preureditvami in ločevanjem prostorov na več manjših enot, z večjimi notranjimi preureditvami in predelavami ter s prizidki in dozidavami. Kapacitete šol smo od leta 2008 (944 oddelkov) do letos (1.120 oddelkov) povečali kar za 176 oddelkov.

Ob zagotavljanju zadostnih prostorskih kapacitet pri načrtovanju večjih investicij na področju vzgoje in izobraževanja prioritetno izvajamo posege za doseganje najvišje stopnje potresne in požarne varnosti objektov ter z izboljševanjem energetske učinkovitosti zasledujemo cilje kvalitetnih bivalnih pogojev za otroke in zaposlene.

Večji projekti v osnovnih šolah v letu 2021:

 • OŠ Riharda Jakopiča – 2. faza – celovita obnova obstoječega Navinškovega objekta s statično sanacijo in delno prostorsko reorganizacijo, projekt je zaključen v avgustu 2021 (projekt je vključen v EOL-3);
 • OŠ Miška Kranjca – rušitev, prezidava in tehnološki ukrepi, projekt bo zaključen predvidoma sklop I do februarja 2022 in sklop B do avgusta 2022 (projekt je vključen v EOL-3);
 • OŠ Trnovo – celovita obnova obstoječega Navinškovega objekta s statično sanacijo, projekt bo zaključen predvidoma decembra 2021 (projekt je vključen v EOL-3);
 • OŠ Zalog – celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice ter širitev telovadnice, projekt bo zaključen predvidoma januarja 2022 (projekt je vključen v EOL-3);
 • OŠ Martina Krpana – 2. faza – statična sanacija obstoječega objekta šole, projekt bo zaključen predvidoma januarja 2022 (projekt je vključen v EOL-3);
 • OŠ Livada – celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic, projekt bo zaključen predvidoma oktobra 2021 (projekt je vključen v EOL-3);
 • OŠ Kolezija, lokacija Splitska 13 – celovita sanacija objekta, projekt bo zaključen predvidoma oktobra 2021 (projekt je vključen v EOL-3);
 • OŠ Jožeta Moškriča – celostna obnova šolskega, športnega in otroškega igrišča, projekt bo zaključen predvidoma novembra 2021;
 • OŠ Šmartno pod Šmarno goro – celovita obnova igrišča, projekt bo zaključen predvidoma oktobra 2021;
 • OŠ Danile Kumar – prenova hišniških stanovanj in učilnice tehnike z izdelavo povezovalnega hodnika v stavbi 3 ter zamenjava oken, projekt bo zaključen predvidoma oktobra 2021.

V okviru investicijskega vzdrževanja šol smo letos začeli s projektno dokumentacijo za dozidavo treh učilnic na OŠ Sostro (GD v pridobivanju, čaka se še mnenje Direkcije za vodo o potrebnosti presoje vpliva na okolje), ureditvijo požarne varnosti Centra Janeza Levca Ljubljana na Dečkovi in postavitev dvigala v prizidku, obnovo matične kuhinje na OŠ Kolezija, na lokaciji Cesta v Mestni log in prenovo igrišča OŠ Vrhovci.

V izdelavi je projektna dokumentacija za prenove in dozidave za izvedbo del v obdobju 2022/23 na OŠ Prule, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Savsko naselje, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Kolezija, OŠ Koseze, OŠ Milana Šuštaršiča, Center Janeza Levca – Karlovška, OŠ Danile Kumar-igrišče, OŠ Vrhovci-igrišče, OŠ Božidarja Jakca – telovadnica in igrišče ter za vrtce Vrtec Trnovo, enota Karunova, nov vrtec Galjevica, Vrtec Zelena jama, Vrtec Otona Župančiča, enota Čuri muri, Vrtec Mladi rod, enota Veternica, Vrtec Ciciban, enota Pastirčki, Vrtec Vrhovci, enota Brdo.

V okviru investicijskega vzdrževanja vrtcev smo letos začeli tudi s projektno dokumentacijo za nov Vrtec Galjevica, za izgradnjo večnamenskega prostora v Vrtcu Zelena jama, enota Vrba in za prenovo pralnice ter izgradnjo večnamenskega prostora v Vrtcu Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec.

Nadomestne lokacije zaradi prenov šol

Učenci 80 oddelkov (OŠ Trnovo, OŠ Zalog, OŠ Miška Kranjca, OŠ Kolezija in OŠ Martina Krpana) bodo kljub našim prizadevanjem, da vsaka investicija v najmanjši možni meri vpliva na samo izvajanje pouka v času izvajanja gradbenih del, obiskovali nadomestne lokacije. Skrbimo, da je glavnina del v času poletnih počitnic, prav tako gradbišče organiziramo na način, da je šola dostopna in varna. Z organiziranimi prevozi s spremstvom in prostorskimi prilagoditvami zagotavljamo varnost in optimalne prostorske pogoje za izvedbo pouka ter spremljajočih dejavnosti na nadomestnih lokacijah. Z upoštevanjem vidika varnosti in nemotenega izvajanja pedagoškega procesa ter zaradi zahtevnosti in obsega posegov, v letošnjem letu selimo v različnih časovnih obdobjih različno število oddelkov, v največjem obsegu 1927 učencev.

Realizacija proračuna MOL za področje predšolske vzgoje in izobraževanja

igralnica v vrtcu Otona Župančiča

Od leta 2007 smo na Mestni občini Ljubljana z adaptacijami, rekonstrukcijami, prizidavami in novogradnjami odprli 107 novih oddelkov v vrtcih. Skupno bo v šolskem letu 2021/2022 v javnih vrtcih 777 oddelkov. Od leta 2008 naprej se je število oddelkov v osnovnih šolah povečalo za 176 oddelkov in bo v šolskem letu 2021/22 štelo skupno 1.120 oddelkov. Od leta 2006 do 2021 smo za področje predšolske vzgoje in izobraževanja namenili 1.271.034.963 EUR, od tega 332.468.282 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje, in pridobili 20.051.935 EUR nepovratnih sredstev. Samo lani smo v proračunu MOL za predšolsko vzgojo in izobraževanje namenili skoraj 103 milijone evrov oziroma tretjino proračuna.

Od leta 2006 do leta 2021 smo izvedli 6 novogradenj vrtcev in številne prenove, sanacije, adaptacije, sanacije kuhinj in igrišč z namenom zagotavljanja manjkajočih kapacitet in izboljšanja bivalnih pogojev v vrtcih in šolah ter na vseh objektih zamenjali azbestne strehe. Vrtce in šole prenavljamo tudi celovito, protipotresno in energetsko ter tudi s pomočjo nepovratnih evropskih sredstev v okviru javno-zasebnega partnerstva EOL, EKO sklada in razpisov ministrstev (MGRT – ZFO-1; MIZŠ …).