sreda, 28. 8. 2019

Spletna anketa: Koliko energije porabite v svojem gospodinjstvu?

V Mestni občini Ljubljana želimo izboljšati točnost podatkov v spletni aplikaciji Energetski atlas, zato vas vabimo k sodelovanju v anketi o rabi energije v naših gospodinjstvih.

Anketa

Anketo izpolnite tukaj. Anketa je anonimna.

Energetsko upravljanje in prehod v nizkoogljično družbo

Prizadevanja pri prehodu k nizkoogljični prihodnosti in vsebine povezane s podnebnimi vplivi so teme, ki v zadnjem obdobju zaznamujejo naš vsakdan. Razlogi za trenutno stanje in scenariji ter razlage so številne, prav tako pa razumevanja in pristopi k ukrepanju.
Področja, ki so bila obravnavana ločeno, se vse bolj obravnava celostno, pri čemer le to ni možno v kolikor ne prihaja do povezovanja različnih sektorjev in pretoka informacij med njimi. Zadnji dve desetletji so bile v ta namen oblikovane številne pobude, katere si bolj ali manj uspešno prizadevajo k doseganju ciljev na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, kakovosti zraka, okolja, podnebnih sprememb, itd. Vzporedno zavezam so seveda implementirane tudi zakonsko obvezujoče zahteve na nivoju posamezne države, regije, občine ali mesta.
V okviru zakonskih obvez in prostovoljnih pristopov k zavezam so se razvile številne metodologije, pristopi, orodja, prakse in priporočila.

V zadnjih dveh letih je tudi na področju zavez narejen prehod k celostni obravnavi in povezovanju vsebin. Oktobra 2015 sta bili tako združeni Konvencija županov za podnebne spremembe in Konvencija županov za energijo. Združeni sta bili v enotno pobudo Konvencijo županov za podnebne spremembe in energijo. Temu je junija 2016 sledilo povezovanje pobude Konvencija županov (Convent of Mayors) in pobude Kompakt županov (Compact of mayors) v združeno pobudo Globalna konvencija za podnebne spremembe in energijo.
Vsako energetsko upravljanje se začne z neko obliko priprave analize kot podlage za nadaljnje ukrepanje. Priprava energetskih programov, strategij, načrtov, konceptov, zasnov, itd. katerih sestavni del so analize posameznih področij je velikokrat otežena že na samem začetku. Zaradi nerazpoložljivosti podatkov, ki bazirajo na nesistematičnemu vodenju baz podatkov na nivoju države, regije ali občine, čeprav gre za zakonsko obvezo, kot tudi ne sektorskega povezovanja in odsotnost celostnega pristopa k obravnavani tematiki rezultira v tem, da se podatki, ki so zbir različnih baz, metodologij in izračunov, velikokrat vprašljivi, rezultirajo pa se v napakah, slabo izvedenih ukrepih in dodatnih stroških.

Energetski atlas

Energetski atlas je aplikacija, ki lokalni skupnosti in njihovim partnerjem pomaga pri pripravi, načrtovanju in izvršitvi prehoda v nizkoogljično prihodnost.
Učinkovito energetsko upravljanje je možno doseči samo z uvedbo novih pristopov. Ti morajo biti vsekakor celostni ter v vseh fazah trajnostni, omogočati morajo alternative, razvoj in implementacijo inovacij, upoštevati tveganja in stroškovno učinkovitost, zagotavljati transparentnost, pravilnost, primerjavo, informiranost, toliko bolje če so razpoložljivi na enem mestu in nas vseskozi usmerjajo k doseganju zastavljenih ciljev.

O energetskem atlasu:

 • vsebuje podatke o rabi in oskrbi z energijo v lokalni skupnosti po posameznih sektorjih, energentih in skupaj - zbir vseh vrst podatkov, ki se nanašajo na sektor energetike
 • prikazuje prostorski kontekst mesta
 • prikazuje podnebni kontekst mesta
 • prikazuje potenciale za lokalno proizvodnjo energije
 • prikazuje potenciale obnovljivih virov energije za področje ali na objekt natančno
 • omogoča spremljanje učinkov implementacije ukrepov učinkovite rabe energije
 • omogoča družbeno vključenost

Namen energetskega atlasa:

 • zmanjšati ovire razvoja trajnostnega planiranja in upravljanja s spodbujanjem trajnostnih, inovativnih in integriranih pristopov v lokalni skupnosti/regiji
 • jasna identifikacija in krepitev obstoječih potencialov ter vključitev neizkoriščenih potencialov za podporo teritorialnemu povezovanju v pametne, trajnostne, vključujoče in rastoče lokalne skupnosti/regije
 • odgovorno in učinkovito upravljanje energetske infrastrukture in naravnih virov, zagotavljanje ekonomske in socialne trajnosti in vključenosti
 • mobilizacija sinergije med mesti, skupnostmi, podjetji, raziskavami in naložbami v inovacije proizvodov in procesov

 

Preberite tudi: