petek, 25. 5. 2012

Sporočilo za javnost župana Zorana Jankovića

Objavljamo sporočilo za javnost župana Zorana Jankovića.

»Naključje« je hotelo, da so v enem samem vikendu v javnost udarile kar štiri aktualne teme, ki me skušajo na tak ali drugačen način bremeniti. Glede na rezultate javnomnenjskih raziskav, ki so jih mediji objavili prejšnji teden in je Pozitivna Slovenija zasedla prvo mesto, morda le ni bilo zgolj naključje. Ne morem se znebiti občutka, da gre za politično gonjo proti meni, županu Ljubljane in predsedniku stranke Pozitivna Slovenija.

Ker nekateri mediji izjemno enostransko objavljajo in prirejajo informacije, še več, številni mojih pojasnil, pojasnil MOL-a in ostalih pristojnih sploh ne vključijo v svoje poročanje, sem se odločil še enkrat strnjeno pojasniti aktualne zadeve, z namenom korektnega in poštenega obveščanja javnosti.

1. Mercator center v Nišu

Pri nakupu lokacije za Mercator center v Nišu ni šlo za sporne posle, prav tako ni prišlo do zlorabe položaja ali kaznivega dejanja. Znesek v vrednosti 100.000 € je bil plačan za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pogodbe nisem niti dogovoril in tudi ne podpisal, sem pa kot takratni predsednik uprave seveda (so)odgovoren za vse aktivnosti družbe v obdobju, ko sem vodil Mercator.

Sklep o uvedbi preiskave ne pomeni začetka sojenja, ampak zgolj to, da je sodišče dopustilo izvedbo preiskave, katere namen je zbrati dejstva in dokaze, ki so potrebni za odločitev, ali naj se zoper mene in soobdolžene vloži obtožnica ali pa naj se kazenski postopek ustavi.

Prepričan sem, da bo v preiskavi dokončno ugotovljeno, da ni nikakršnih dokazov za obtožbo.

2. MOL-GREP

Mestna občina Ljubljana je z družbo GREP sklenila pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo dvorane in stadiona v Stožicah. V pogodbi o javno zasebnem partnerstvu je določeno, da zasebni partner za MOL izvede projektna dela, pridobi gradbeno dovoljenje, zgradi objekt in pridobi uporabno dovoljenje.

Izbrani zasebni partner je tako za 51-odstotni delež v projektu plačal 81 mio evrov (pri čemer je pridobil le stavbno pravico za izgradnjo trgovskega centra z garažo) in MOL-u zgradil stadion, dvorano in 1.300 parkirnih mest (po ogledu referenčnih objektov v Stavangerju in Helsinkih, katere je bil pripravljen zgraditi za 82,9 mio evrov, smo se v MOL odločili za izgradnjo še kvalitetnejših objektov in dodatne dvorane, v vrednosti 119 mio evrov). Vse zgoraj našteto je izvedeno, plačano in potrjeno s strani nadzora in super nadzora. Prav tako je bil pregled opravljen tudi s strani DURS-a, Računskega sodišča in Nadzornega odbora MOL.

Dvorana v Stožicah je ena najboljših in najlepših v Evropi, nogometni stadion pa je bil s strani Evropske nogometne zveze (UEFA) razglašen za enega izmed treh najlepših in najbolj funkcionalnih evropskih stadionov.
Mestna občina Ljubljana je družbi GREP plačala vse obveznosti po situacijah, ki jih je potrdil nadzor in super nadzor za izgradnjo športnega parka Stožice skladno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu in izključno na podlagi izvedenih del. Poslovanje MOL v odnosu do GREP-a je avgusta 2011 pregledala tudi Davčna uprava RS, ki je 20. decembra 2011 izdala zapisnik o davčnem inšpekcijskem nadzoru s sklepom, da pri pregledu ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti.
Za posojilne posle družbe GREP sem izvedel šele ta teden iz poročanja medijev. Ob njih se zastavlja vprašanje, kako je mogoče, da je GREP podjetju Baza Dante posodil milijon evrov, Baza Dante je januarja 2012 ves sposojeni denar (skupaj z 7-odstotnimi obrestmi na letni ravni) vrnila, pri tem pa naj bi vseeno ostalo še 400.000€ v »zasebnih žepih«. Tak račun se preprosto ne izide.

Vpletanje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in obračuna, ki ga je MOL sklenila in izvedla z zasebnim partnerjem v projektu Stožice, ni v nobeni povezavi z dajanjem kratkoročnih posojil družbe GREP, saj je MOL vse svoje obveznosti do družbe poravnala skladno s pogodbo in potrjenim obračunom s strani nadzora in super nadzora.

Povsem mirno pričakujem pristojni organ, ki bo končno preveril izvor mojega premoženja, po vseh namigovanjih in obtožbah pa pričakujem, da bo DURS končno izdal uraden dokument o preiskavi, na katerega se bom lahko tudi uradno odzval.

3. Zemljišča Baza Dante

Zemljišče, ki je v lasti podjetja Baza Dante, je del večjega območja urejanja, ki je bilo v dolgoročnem planu občin in mesta »Ljubljane 2000« iz leta 1986 že zazidljivo in namenjeno inštitutom in univerzi. Torej ne gre za 15.000 m2 veliko zemljišče, ampak za 227.000 m2 veliko območje urejanja, znotraj katerega se nahajajo tudi omenjena zemljišča.

Za območje je bila že v dokumentu Prostorska zasnova MOL, ki ga je Mestni svet MOL sprejel leta 2002, predlagana sprememba namembnosti iz dotedanje rabe v različne druge rabe - proizvodnjo, centralne dejavnosti in stanovanja. Gre torej za dokument, s katerim je MOL že pred leti začrtala strateške usmeritve razvoja v prostoru in so bili na javnih razgrnitvah lastniki zemljišč z njimi tudi seznanjeni. V prvi javni razgrnitvi OPN MOL meseca marca 2008 je bila, na podlagi dodatnih strokovnih preveritev in rezultatov multidisciplinarnega projekta Vizija 2025, tudi formalno predlagana sprememba namembnosti v splošne stanovanjske površine, kar je Mestni svet MOL s sprejetjem prostorskega načrta julija 2010 tudi potrdil. Poleg sklepa Mestnega sveta smo za spremembe prostorskega načrta pridobili tudi vsa potrebna dovoljenja pristojnih ministrstev.

MOL predkupne pravice na omenjenem zemljišču ni uveljavljala, ker solastniški delež, ki ga na tej parceli že ima, zadostuje za izvedbo potrebne infrastrukture (razširitev ceste). MOL praviloma uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, ki jih potrebuje za uresničitev projektov, s katerimi krepimo in povečujemo kakovost življenja Ljubljančank in Ljubljančanov (parki, javne površine).

Tudi sicer smo v MOL v letu 2010 predkupno pravico uveljavljali le dvakrat (od 124 vlog), in sicer je šlo za potrebe pridobitve zemljišč za realizacijo projekta izgradnje Šmartinskega parka I. in II. faze.

V letu 2011 pa smo uveljavljali predkupno pravico v 5 primerih (od 128 vlog), in sicer je šlo v dveh primerih za uveljavljanje predkupne pravice po Zakonu o gozdovih - Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim pomenom, v enem primeru pa za potrebe pridobitve zemljišč za realizacijo projekta izgradnje Šmartinskega parka II. faze. Na podlagi Stvarno pravnega zakonika (SPZ) smo v letu 2011 uveljavljali tudi predkupno pravico za nakup 2 stanovanjskih enot na naslovu Ambrožev trg 7. Stanovanja smo odkupili, ker je šlo za funkcionalno zaokrožitev upravne zgradbe v lasti MOL. MOL je tako postala izključna lastnica celotne upravne zgradbe, ki jo zaseda.

Zoran Janković nisem niti po funkciji niti v časovnem sosledju tisti, ki bi sploh lahko predlagal spremembo namembnosti omenjenega zemljišča, zato so vsa namigovanja in obtožbe o moji vpletenosti v spremembo namembnosti zemljišč neutemeljena in neresnična.

4. Lekarna Ljubljana

Nekateri mediji glede poročila o opravljenem nadzoru v Lekarni Ljubljana zavajajo javnost. V poročilu so zapisane domneve, ne pa ugotovljena dejstva. Komisija je nadzor zaključila že septembra lani, po osmih mesecih pa je poročilo izdala v takšni naglici, da so ga v Lekarni Ljubljana v petek prejeli celo brez potrebnih podpisov vseh članov komisije.

Lekarna Ljubljana s podeljevanjem jabolk zvestobe v okviru Kartice zvestobe za izdane recepte ne krši zakonodaje in ne spodbuja dodatne porabe zdravil na recepte, saj jih lahko izda samo toliko, kolikor jih predpiše ustrezni zdravnik. S Kartico zvestobe in zbranimi jabolki zvestobe lahko stranke po ugodnejših cenah kupijo le izdelke iz dodatne ponudbe (otroško kozmetiko, izdelke za higieno, zdravila brez recepta, prehranska dopolnila …).

Prav tako je zavajajoče poročanje medijev, da sem ministra za zdravje Tomaža Gantarja pozval oziroma celo posvaril, naj poročila o nadzoru Lekarni Ljubljana ne objavi. Pisanje medijev je zanikal sam minister Gantar, s katerim sva govorila šele po objavi poročila, ko je tudi javno potrdil moje navedbe, da sem v telefonskem pogovoru, nekaj ur po objavi, izrazil nestrinjanje z vsebino poročila in načinom njegove objave.


Ves čas svojega javnega delovanja sem medijem vedno na voljo z odgovori in pojasnili. Ko sem nastopil funkcijo župana Mestne občine Ljubljana, sem Komisiji za preprečevanje korupcije (in tudi vsej javnosti) prijavil svoje premoženje, ki ga nisem nikoli skrival, prav tako nimam razloga, da bi se ga sramoval, saj je bilo pridobljeno na pošten način. Zaupam v ustanove pravne države in že nekaj let pozivam pristojne organe, da opravijo svoje delo in na ta način omogočijo korektno obveščenost javnosti, ne pa njenega zavajanja z delnim »uhajanjem« tajnih dokumentov.

Zoran Janković, župan