petek, 22. 3. 2013

Starosti prijazna Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je pripravila Akcijski načrt »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje od 2013 do 2015, v katerem je navedenih skoraj 100 ukrepov, ki se osredotočajo na 8 ključnih področij življenja.

V akcijskem načrtu »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje od 2013 do 2015, ki ga je 18. marca 2013 sprejel Mestni svet MOL, so med drugim navedeni tudi naslednji ukrepi:
- ohranjanje urejenosti obstoječih in izgradnja novih zunanjih športnih površin, namenjenih tudi starejšim (trim otoki, trim steze, fitnesi na prostem, pohodne in kolesarske poti);
- ohranjanje in promocija športno rekreativnih programov, namenjenih tudi starejšim (npr. pohodništvo, tek, kolesarstvo ipd.);
- brezplačen prevoz starejših po ožjem mestnem jedru, sicer zaprtem za promet, z vozili Kavalir na električni pogon;
- spodbujanje graditve oskrbovanih stanovanj (trenutno je v zaključni fazi izbor zasebnega partnerja za gradnjo oskrbovanih stanovanj v Dravljah) in preko Javnega stanovanjskega sklada (JSS) MOL dodeljevanje oskrbovanih stanovanj v Centru starejših Trnovo (60) in v Murglah (12) v neprofitni najem;
- možnost rentnega odkupa stanovanj preko JSS MOL, možnost zamenjave stanovanj, možnost pridobitve soglasja za oddajo dela stanovanja v podnajem;
- izvajanje kulturnih in izobraževalnih dogodkov pod okriljem Mestne knjižnice Ljubljana za ciljno skupino starejših: bralna srečanja, srečanja z avtorji, delavnice kreativnega pisanja, delavnice hitrega branja in predstavitve leposlovja in drugega knjižničnega gradiva ter spodbujanje branja v okviru projekta Mesto bere;
- zagotovitev kontinuiranega izvajanja programa Mestnega kina Kinodvor Filmska srečanja ob kavi, abonma za poznejša leta ter uvedba zgodnje popoldanskih terminov (nižje cene vstopnic, prilagojen izbor programa);
- uvedba nove vstopnice Javnega zavoda Ljubljanski grad Senior & Junior, ki starejšim z vnuki omogoča cenejši dostop do vzpenjače in vključuje ogled razstave Slovenska zgodovina
- uvedba plesnih večerov vsako tretjo soboto v mesecu na Ljubljanskem gradu;
- nadaljevanje sistematičnega računalniškega opismenjevanja starejših po četrtnih skupnostih MOL, kjer poteka tudi informiranje starejših;
- ohranjanje in širjenje raznovrstnih socialnovarstvenih programov za starejše, tudi svetovalnih in medgeneracijskih, preko rednih javnih razpisov;
- širitev dobro znanih in obiskanih dnevnih centrov aktivnosti za starejše
- ohranjanje in širjenje programov nevladnih organizacij preko javnih razpisov, kjer delujejo starejši prostovoljci; vključevanje starejših v individualno ali skupinsko prostovoljno delo z otroki in mladimi po Četrtnih mladinskih centrih Javnega zavoda Mladi zmaji, v Družinskem centru Mala ulica, po osnovnih šolah in v vrtcih MOL; vključevanje prostovoljcev v dejavnosti Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana;
- nadaljnje subvencioniranje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini kar 80 % namesto 50%, kot določa zakon;
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za namen premostitve materialne ogroženosti in za namen kritja stroškov kosil starejšim od 65 let na osnovi Odloka o denarni pomoči;
- izvajanje programov kot so preventivne meritve ravni sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, telesne teže in krvnega tlaka tudi v enotah Lekarne Ljubljana;
- osveščanje in informiranje starejših tudi preko različnih preventivnih delavnic Zdravstvenega doma Ljubljana in preko zloženk: »Kako do diabetologa?« in »Jedilnik za sladkornega bolnika« ter sodelovanje in aktivne predstavitve na dogodkih, namenjenih starejšim.

Ob tem si MOL vseskozi prizadeva tudi za širitev mreže domov za starejše občane v Ljubljani, čeprav je institucionalno varstvo v državni pristojnosti. Konec leta 2012 je bil v Črnučah odprt že deveti dom za starejše občne, z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve pa smo se dogovorili, da bodo v Ljubljani zgradili še en državni dom za starejše. 

Skrb MOL za starejše

V Ljubljani si že dolgo poglobljeno in sistematično prizadevamo za krepitev javnega zdravja, ki vključuje mnoge dejavnike od socialnega vključevanja vseh skupin prebivalstva do dostopnega javnega zdravstva, šolstva, kulture, športa in stanovanjskih pogojev ter zdravega okolja. MOL je že skoraj četrt stoletja članica Evropske mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). V okviru tega programa smo se vključili tudi v posebno podmrežo »Zdravo staranje«, ki se še posebej osredotoča na teme, povezane z zdravjem in blagostanjem populacije starejših.

Pred nekaj leti pa smo se, kot prvo mesto oziroma občina v Sloveniji, pridružili tudi programu »Starosti prijazna mesta«. V začetku leta 2011 je MOL postala članica Globalne mreže SZO Starosti prijazna mesta ter podpisala Dublinško deklaracijo. V tem gibanju je poudarek na prizadevanju za ustvarjanje urbanih okolij, ki spodbujajo zdravo in aktivno staranje.

Članstvo v Globalni mreži Starosti prijaznih mest med drugim predvideva izdelavo akcijskega načrta po osmih ključnih področjih, ki smo jih upoštevali pri pripravi našega Akcijskega načrta:
1. Javne površine in stavbe (Outdoor spaces and buildings)
2. Prevoz (Transportation)
3. Stanovanjski objekti (Housing)
4. Družabno življenje (Social participation)
5. Spoštovanje in vključevanje v družbo (Respect and social inclusion)
6. Družbeno angažiranje in zaposlitev (Civic participation and employment)
7. Komuniciranje in informiranje (Communication and information)
8. Skupnostni programi in zdravstvene službe (Comunity support and health services)