četrtek, 30. 9. 2004

Svet ustanoviteljev se je sestal na ustanovni seji

Skupščina Holdinga Ljubljana je na današnji seji sprejela prečiščeno besedilo družbene pogodbe o ustanovitvi Javnega holdinga Ljubljana. Po vpisu sprejetih sprememb družbene pogodbe v sodni register, se bo sedanji naziv družbe Holding Ljubljana, d.o.o. spremenil v Javni holding Ljubljana, d.o.o. Naslednji korak v preoblikovanju je uskladitev aktov javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana. Na ustanovni seji se je sestal tudi Svet ustanoviteljev in za predsednico izvolil županjo Mestne občine Ljubljana Danico Simšič, za namestnika predsednice pa župan občine Škofljica dr. Jože Jurkovič.

Skupščina Holdinga Ljubljana je na današnji seji sprejela prečiščeno besedilo družbene pogodbe o ustanovitvi Javnega holdinga Ljubljana. Holding bo tako preoblikovan v družbo, ki skrbi za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, kar je po sprejetju Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o, naslednji korak pri izvršitvi popravljalnega ukrepa, naloženega s strani Računskega sodišča Republike Slovenije. Z današnjim sprejetjem prečiščenega besedila družbene pogodbe, Holding Ljubljana in lastniki tako dokončno, tudi formalno, odpravljajo nepravilnosti pri delovanju Holdinga Ljubljana.

Družbeniki so se seznanili tudi s polletnimi rezultati Holdinga in javnih podjetij, ki so ugodnejši od planiranih, saj je Holding Ljubljana, d.o.o. navedeno obdobje zaključil z pozitivnim rezultatom v višini 1,478 milijonov tolarjev. Družbeniki so prav tako sprejeli Sklep o konverziji dolgoročne obveznosti do Holdinga v kapital javnega podjetja Ljubljanske tržnice in sicer iz naslova dobička za leti 1994 in 1995.

Takoj po seji skupščine se je na ustanovni seji sestal tudi Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., ki je sprejel poslovnik o delu, za predsednico izvolil županjo Mestne občine Ljubljana Danico Simšič, za namestnika pa župana občine Škofljica dr. Jožeta Jurkoviča, ter v nadaljevanju že obravnaval predlog Javnega podjetja Snaga glede možne izrabe starega odlagališča odpadkov Barje v Ljubljani.

Svet ustanoviteljev je novo formirani skupni organ občin, ki bo odločal o zadevah, ki po Zakonu o gospodarskih javnih službah izhajajo iz naslova izvrševanja ustanoviteljskih pravic občin v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb. Temeljne naloge Sveta ustanoviteljev so v skladu z že sprejetim Aktom o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. odločanje o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavljajo javna podjetja, če se le-te ne sprejemajo v obliki odloka, sprejemanje poslovnih poročil, obračunov in zaključnih računov javnih podjetij, dajanje soglasij k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi, dajanje soglasij za najemanje kreditov in drugo zadolževanje, ki je nad 5% vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja, dajanje soglasij za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5% vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja, sprejemanje poslovnih načrtov javnih podjetij, imenovanje in razreševanje direktorjev javnih podjetij ter usklajevanje predlogov predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb sprejemajo pristojni organi občin.