sreda, 8. 7. 2020

Trajnostni projekt, ki povezuje vse potrebne vidike za uspeh

Direkcija RS za vode (MOP), Mestna občina Ljubljana, Energetika Ljubljana in Elektro Ljubljana smo danes podpisali Dogovor o sodelovanju in sofinanciranju pri pripravi investicijskega projekta »Obnova obstoječih zapornic in energetska izraba Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti na Ljubljanici«.

Partnerji v projektu smo izpostavili, da ima projekt velik potencial pri revitalizaciji priobalnega pasu Ljubljanice in razvoju dejavnosti na njeni vodi, da bo plovnost Ljubljanice omogočila diverzifikacijo javnega transporta na območju širšega centra mesta Ljubljane in omogočila tudi plovno povezavo z občinama Brezovica in Vrhnika, kot tudi, da sta obstoječi zapornici na Ambroževem trgu in Gruberjevem kanalu dotrajani in potrebni nujne obnove, in ne nazadnje, da iz usmeritev razvojne strategije Elektra Ljubljane in Energetike Ljubljana izhaja zaveza vlaganj v obnovljive vire energije – pridobivanje električne energije iz vode reke Ljubljanice zato predstavlja priložnost povečanja deleža proizvodnje energije iz obnovljivih virov. V obsegu obnove in gradnje zapornic bodo zgrajeni tudi prehodi za vodne organizme.

Z dogovorom smo ustanovili partnerstvo za sodelovanje na projektu, to je za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo projekta. Pridobitev gradbenega dovoljenja je načrtovana do konca leta 2021, temu pa bo sledil izvedbeni del projekta, ki naj bi bil zaključen v petih letih, to je do predvidoma leta 2026. Vrednost izdelave dokumentacije je ocenjena na 400.000,00 EUR brez DDV.

Podžupan prof. Janez Koželj je ob podpisu izpostavil, da obnova obstoječih zapornic in energetska izraba Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti na Ljubljanici predstavlja trajnostni projekt, kjer so se uspešno povezali vsi potrebni vidiki: naravovarstveni, spomeniško-varstveni, tehnični in ekonomski, zato vsi partnerji verjamejo v njegovo uspešnost.