petek, 18. 1. 2019

Urejamo za vas: sečnja dreves med Tivolijem in vilo Marija Vera

V gozdu med Tivolijem in vilo Marija Vera (ob Podrožniški poti in poti Pod Turnom, v bližini vodohrana Rožnik) bo predvidoma od 21. januarja do 15. februarja 2019 potekala sečnja dreves, ki jih je za posek označil Zavod za gozdove Slovenije.

Označeno drevje je treba posekati zaradi sanitarnih razlogov ter zaradi pomladitve gozda. Skupaj je za posek označenih 74 dreves, to je 141 m3 lesa.

60 dreves je označenih, ker so okužena z glivami do te mere, da les že trohni. Potrebno jih je posekati tudi zato, ker bi kot poškodovano oziroma oslabljeno lahko ogrožalo obiskovalce gozda.

Ostalih 14 dreves je označenih, ker jih je z gozdnogojitvenega stališča treba odstraniti, da bo mlado drevje lahko uspešno nadomestilo staro. Gozd na območju, kjer bo sečnja, je bil namreč močno poškodovan v žledolomu leta 2014, zaradi česar je bilo v preteklosti že odstranjenih več poškodovanih dreves, preostalo drevje pa se je pustilo v gozdu z namenom naravne nasemenitve. Gozd se je do sedaj uspešno pomladil, mlada drevesa so že v razvojni fazi gošče. Da bodo lahko uspešno rasla, je potrebno odstraniti staro drevje nad njimi. V prihodnosti bo potrebno opraviti tudi nego mladega gozda.

Po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, bo moral lastnik gozda sečnjo in spravilo lesa opraviti tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti, če bodo le-te poškodovane zaradi sečnje in spravila.

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.