torek, 18. 3. 2008

Velik interes za znanje informatike

V MOL smo oktobra 2007 pričeli z organiziranim brezplačnim »Računalniškim usposabljanjem prebivalcev Mestne občine Ljubljana«, katerega cilj je bil usposobiti meščane starejše od 55 let za uporabo računalnika oziroma interneta.

Usposabljanje je potekalo v obliki 30-urnih računalniških tečajev osnovne rabe računalniških programov (prvi koraki z računalnikom, seznanjenje s programoma windows in word, uporaba interneta in elektronske pošte).

Tečaje smo izvedli na sedežih četrtnih skupnosti MOL, v skupinah po deset tečajnikov, in sicer na 4 lokacijah hkrati, 3 krat tedensko v dopoldanskem oziroma popoldanskem času.

V računalniške tečaje smo, glede na razpoložljiva sredstva, vključili 300 občanov iz naslednjih četrtnih skupnosti MOL: po 4 skupine v ČS Bežigrad, Črnuče, Moste, Vič, Šiška, Dravlje, Šentvid in 2 skupini v ČS Posavje.

Predstavitev brezplačnega računalniškega usposabljanja za meščane MOL je bila izjemno odmevna, saj je bila medijsko dobro pokrita (časopisi, radio, glasilo Ljubljana, lokalna glasila po četrtnih skupnostih MOL itd.). Informacijo o projektu smo predstavili tudi društvom in nevladnim organizacijam, ki delujejo na območju MOL in katerih člani so večinoma upokojenci (društva upokojencev, odbori RK, itd.).

Zainteresirani meščani so se prijavljali preko društev ter nevladnih organizacij, na Oddelku za lokalno samoupravo oziroma njegovih izpostavah (sedežih ČS), prav tako pa tudi preko elektronskega medija. Interes meščanov je bil izjemno velik, saj se je od avgusta pa do konca leta 2007 prijavilo več kot 1300 meščanov.

Od 280 oddanih anketnih vprašalnikov (93,3 %) izhaja, da so tečajniki izvedbi računalniškega usposabljanja namenili zelo visoko oceno 4,7 od največ 5. Vprašani so ocenjevali delo predavateljev in asistentov, odnos in komunikacijo do tečajnikov, pojasnjevanje in odpravljanje težav, opremljenost in ustreznost prostora in lokacije tečaja ter oceno terminov. Posebej so izpostavljali izjemno potrpežljivost ter strokovnost predavateljev, prilagoditev njihovi starostni strukturi ter sistematičnemu podajanju vsebine predavanj.

Z organiziranjem tečajev na sedežih četrtnih skupnosti smo starejši populaciji mesta omogočili spoznavanje novih znanj tako rekoč na pragu njihovega doma, kar so tečajniki izjemno pohvalili.

V prostorih izpostav Službe za lokalno samoupravo, kjer so sedeži ČS MOL, od jeseni deluje enajst tako imenovanih E-TOČK, kjer lahko meščani brezplačno dostopajo in »brskajo« po internetu. E-točke so prebivalstvu javno dostopne v času poslovanja pisarn Službe za lokalno samoupravo v ČS na naslednjih naslovih: ČS Črnuče, Dunajska cesta 367; ČS Posavje, Dunajska 230; ČS Bežigrad, Vojkova 1; ČS Moste, Ob Ljubljanici 36 a; ČS Polje, Polje 12; ČS Sostro, Cesta II. grupe odredov 43; ČS Vič, Tbilisijska 22 a; ČS Šiška, Kebetova 1; ČS Dravlje, Draveljska 44 in ČS Šentvid, Prušnikova 106. Lokacije e-točk so označene z opozorilnim znakom , ki je v javnosti že dobro prepoznaven znak.

Poleg e-točk smo se, zaradi približevanja uporabe informacijske tehnologije meščanom, z Direktoratom MVZT dogovorili, da Mestni občini Ljubljana omogoči brezplačno postavitev in uporabo 7 Info terminalov. Le-ti uporabnikom omogočajo neomejen dostop do interneta v obliki prosto stoječega terminala in so meščanom na voljo na naslednjih lokacijah: v ČS Dravlje na Draveljski 44, Trg Mladinskih delovnih brigat št. 7, Proletarska ulica 1, Mačkova 1 in Zarnikova ulica 3.

Zaradi velikega interesa prebivalcev bomo s tečaji nadaljevali tudi v prihodnje. V ta namen smo v proračunu 2008 namenili sredstva v višini 120.000, 00 EUR. Na podlagi že pridobljenih ponudb in opravljenih pogajanjih za pridobitev najugodnejše cene, bo v kratkem zaključen postopek izbire izvajalca usposabljanja v letošnjem letu. Ker smo z zbiranjem prijav starejših prebivalcev v lanskem letu kar nadaljevali, bomo lahko s prvimi tečaji pričeli predvidoma konec meseca marca.

Odsek za odnose z javnostmi MOL