petek, 5. 3. 2010

Vpis otrok v vrtce MOL

Mestni svet MOL je 1.3.2010 obravnaval in potrdil spremenjeni Odlok o sprejemu otrok v vrtec v MOL.

V MOL smo se v letu 2009 srečali z vpisom otrok, ki je presegel vsa pričakovanja. Program zagotavljanja dodatnih prostih mest v vrtcih v Mestni občini Ljubljana, ki smo ga začeli realizirati takoj po zaključenem vpisu, je temeljil na osnovi potreb po 1247 mestih za otroke, ki so ostali na čakalnih listah v vrtcih. V dosedanjih ukrepih smo v vrtce dodatno sprejeli 582 otrok. Na čakalnih listah vrtcev je formalno ostalo 665 otrok, vendar so dejansko čakalne liste manjše, kar se je pokazalo pri sprejemu otrok v novo adaptirane oddelke Vrtca Ciciban in Mladi rod. V šolskem letu 2009/2010 bomo skupaj odprli na novo 38 oddelkov za otroke prvega starostnega obdobja. V šolskem letu 2009/10 beležimo v MOL 85% vključenost vseh otrok v vrtce, kar je mnogo nad slovenskim povprečjem, ki je 70,2%. Na povečane potrebe staršev smo se odzvali z odpiranjem novih oddelkov, saj smo od septembra 2006, ko je bilo v vrtce MOL vpisanih 10.554 otrok v 687 oddelkih, pa do letošnjega šolskega leta, ko pričakujemo do 13.027 otrok v 754 oddelkih, z investicijami in racionalno organizacijo oddelkov v vrtcih pridobili kar 2473 dodatnih mest v 67 oddelkih v vrtcih oziroma povedano drugače – 14 novih vrtcev. V načrtih razvojnih programov MOL smo predvideli novogradnje za povečanje kapacitet v mreži javnih vrtcev in trenutno potekajo potrebne priprave skladno s predpisi, ki urejajo investicije v javnem sektorju za novih 56 oddelkov do leta 2012.

Mestni svet MOL je dne 1.3.2010 obravnaval in potrdil spremenjeni odlok o sprejemu otrok v vrtec v MOL, ki zlasti uvaja:

  • stalnost bivanja v MOL, ki povzema rešitve Javnega stanovanjskega sklada ter rešuje primere preseljevanja staršev in otrok v času tik pred razpisom za vpis otrok v javne vrtce MOL ter sorazmerno ureja čas stalnega prebivališča v MOL na nekoliko več kot leto dni (rešitev je vezana na 31.12. predpreteklega leta) in
  • dodatni socialni korektiv za prednostni sprejem otrok.
  • po odloku imajo prednost tudi otroci, katerih bratje ali sestre so že vključeni v vrtec in hkratni vpis dvojčkov oziroma mlajših otrok do 3 leta starosti
  • posebej je urejen vpis za otroke študentov, ki imajo začasno prebivališče v Študentskih domovih v Ljubljani in so vpisani na Univerzo v Ljubljani, na podlagi pisnega dogovora med študentskimi domovi, resornim ministrstvom in študentsko organizacijo Slovenije

Po predlaganih kriterijih in zaradi enotne čakalne liste na območju MOL, ki bo urejena skladno z novelo Zakona o vrtcih, bo vloga za vpis, oddana v katerikoli vrtec na območju MOL, ovrednotena z enakim številom točk.

Sprememba je na pobudo svetov vrtcev tudi pri kriteriju 8, kjer prejmejo točke vsi otroci, ki so ostali na čakalnih listah vrtcev MOL ter v tekstovnem delu dodan še dodatni kriterij za primer, če ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, pri tem se daje prednost starejšemu otroku po EMŠO. Glej Kriteriji (priloga).

Vzporedno s pripravo sprememb kriterijev pripravlja komisija tudi centralno evidenco vpisa otrok v vrtec s potrebno informacijsko podporo. Strokovna služba vse od jeseni 2009 aktivno sodeluje z Ministrstvom za šolstvo in šport pri pripravi novele Zakona o vrtcih ter usklajuje spremembe, ki bodo v noveli Zakona o vrtcih podpirale centralni vpisni sistem v vrtce MOL, t.j. oddaja ene vloge, omejitev izbire vrtcev in vzpostavitev skupne čakalne liste s prenosi vlog med vrtci. Glej Vloga (priloga).

Vrtci bodo ta in naslednji teden tiste starše, ki so vloge že oddali, pozvali k izpolnitvi nove vloge (ker so novi podatki glede na kriterije), vloga pa bo dostopna tako na spletnih straneh vrtcev kot MOL. Vlogo lahko starši prejmejo tudi v sprejemnih pisarnah v vrtcih ter v glavni pisarni MOL. Obrazec lanske vloge ni več uporaben.

Od 15. marca do 31. marca 2010 bo tudi potekal vpis v vrtce za tiste otroke, za katere starši še niso oddali vloge. Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan v času uradnih ur, v torek, 16., 23. in 30. marca 2010 pa do 18. ure.

Na podlagi pisnega tolmačenja resornega ministrstva za vrtce bo letos potekal vpis otrok v en izbrani vrtec (prva izbira), s tem da bodo starši na vlogi lahko opredelili tudi drugo in tretjo izbiro. Odločitev za tri izbire je primerljiva z vpisom v srednje šole in univerzo in sorazmerna glede na podatke o lanskem vpisu, saj so starši v povprečju oddali do dve vlogi za svojega otroka. Vsak vrtec bo v prvi fazi vpisa zase oblikoval svoj prednostni vrstni red in čakalno listo, ter vpisoval po vrsti otroke s čakalne liste v vrtec, glede na število razpoložljivih mest.

Po uveljavitvi novele Zakona o vrtcih pred poletjem 2010 bo potrebno mestni Odlok o sprejemu otrok v vrtec ponovno dopolniti oziroma ga ustrezno uskladiti z novelo Zakona o vrtcih še za področje centralne čakalne liste, saj se bo sprejem otrok v vrtce po izčrpanju prve izbire nadaljeval tudi po vrstnem redu iz druge izbire in skupne čakalne liste, glede na doseženo število točk v vrtcu iz prve izbire.

 

Primer vpisa in skupna čakalna lista MOL

Po zaključenem vpisu v vrtec s prvo izbiro se bo v primeru prostih mest v vrtcu izvedla druga izbira, nato pa se bodo vsi otroci s čakalne liste vseh vrtcev uvrstili na skupno čakalno listo MOL. To ocenjujemo, da se bo zgodilo konec junija, ko poteče rok za podpise pogodb s starši, ki bodo v prvem oziroma drugem krogu sprejeti v vrtec. V skupno čakalno listo MOL bomo uvrščali otroke iz vseh vrtcev šele, ko bo za to podana pravna podlaga, t.j. sprejeta novela ZVrt, kar bo po oceni pred poletjem. Rokovnik vpisa je usklajen s proceduro sprejemanja novele zakona o vrtcih. Starši se bodo letos poleg prve izbire lahko na isti vpisnici opredelili tudi za drugo in tretjo izbiro. V kolikor se bodo opredelili za tretjo izbiro, t.j. možnost da se lahko njihov otrok vključi kamorkoli, to pomeni, da v kolikor ne bodo sprejeti v prvo ali drugo izbrani vrtec, želijo mesto za otroka kjerkoli v vrtcu v Ljubljani.

Starši se bodo pri izpolnjevanju vpisnice tako lahko odločili za

  •  prvo izbiro (samo enega vrtca, kjer bodo oddali vpisno vlogo) ali
  • prvo in drugo izbiro (dveh vrtcev) ali
  • kamorkoli, t.j. izbiro vseh 23 vrtcev

 

Primer

V primeru, da če bodo starši pod prvo izbiro opredelili vrtec Pod gradom, drugo izbiro Ledina, tretje pa karkoli; in ne bodo sprejeti niti v prvo izbrani vrtec Pod Gradom, niti v drugo izbrani vrtec Ledina, bodo razporejeni na skupno čakalno listo po vrstnem redu doseženih točk.

V tretjem krogu vpisa bo staršem ponujeno prosto mesto npr. v vrtcu Viški gaj (ali v kateremkoli drugem vrtcu, kjer se bo sprostilo prosto mesto), bo otrok sprejet v vrtec Viški gaj, glede na število točk po čakalni listi.

V primeru, da bodo starši sicer opredelili te zgoraj naštete izbire (prva izbira vrtec Pod Gradom, druga izbira vrtec Ledina), pa bodo ponujeno prosto mesto v vrtcu Viški gaj odklonili, bo otrok črtan s čakalne liste (pravila opredeljena v noveli zakona o vrtcih). V tem primeru pri vpisu otroka v naslednjem šolskem letu ne bo otroku pripadalo 10 točk, saj otrok ne bo ostal na čakalni listi.

Če pa se starši ne bodo odločili za tretjo izbiro in se bodo odločili ZGOLJ za prvi dve izbiri, pa otrok v vrtec ne bo sprejet ne v prvem (vrtec Pod gradom) ne v drugem krogu (vrtec Ledina) postopka sprejema otrok v vrtec, pa pomeni, da bo ostal na skupni čakalni listi za mesto v vrtcu s prvo oziroma drugo izbiro. Takoj, ko se bo sprostilo mesto v prvem ali drugem vrtcu, bo otrok lahko sprejet v enega od teh dveh vrtcev, glede na število točk oziroma mesta, ki ga bo otrok zasedal na skupni čakalni listi.
 

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL