četrtek, 24. 1. 2019

Vpis prvošolčkov za šolsko leto 2019/20

Na vseh ljubljanskih osnovnih šolah bo v torek in sredo, 12. in 13. februarja 2019, od 8. do 12. in od 16. do 19. ure potekal vpis otrok v 1. razred za šolsko leto 2019/2020.

Osnovne šole vpisujejo otroke, rojene v letu 2013.

Na podlagi 44. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Kdo gre jeseni v šolo?

Starši morajo vpisati v 1. razred osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo, se mu lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi začetek šolanja odloži za eno leto. Ugotavljanje pripravljenosti otroka za vpis v šolo je obvezno, če odložitev šolanja predlagajo starši oziroma zdravstvena služba.

Na podlagi Zakona o osnovni šoli imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo. Za svojega otroka lahko organizirajo izobraževanje na domu. V tem primeru mora biti otrok vpisan v eno izmed osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju na domu.

Vpis otrok v 1. razred osnovne šole podrobneje ureja Uredba Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18; v nadaljevanju: Uredba).

Osnovne šole v Ljubljani

V Ljubljani deluje 48 javnih osnovnih šol. 47 osnovnih šol ima določen šolski okoliš, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana pa zaradi posebnosti dela sprejema otroke ne glede na šolski okoliš, iz katerega prihajajo.

 80 obletnica OS Maksa Pecarja

Šolski okoliš

Šolski okoliš je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima sedež na tem območju. Šolski okoliši so usklajeni z zmogljivostjo šol, to je z največjim možnim številom učencev, ki jih šola skladno z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni.

Starši lahko vpišejo otroka v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša in če so izpolnjeni pogoji, skladno z Uredbo.

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. O vlogi za prepis odloča zaprošena šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva.

Šola lahko soglaša s prepisom otroka oziroma učenca, če s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov, se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko je prejela vlogo. Če vlogi staršev ugodi in izda soglasje za prepis, mora o svoji odločitvi pisno obvestiti starše in šolo v šolskem okolišu, v katerem učenec prebiva. Na enak način mora šola obvestiti starše in šolo otrokovega matičnega šolskega okoliša ob zavrnitvi vloge za prepis.

Pri vpisu otrok v 1. razred so ljubljanske osnovne šole dolžne ravnati skladno z Uredbo in poskrbeti za enakomerno zasedenost osnovnih šol in uravnoteženo prehajanje učencev med šolami različnih šolskih okolišev.

Pravica do brezplačnega prevoza

Če učenec obiskuje šolo v svojem šolskem okolišu, ima na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole ali če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

varna šolska pot

Če učenec obiskuje zasebno osnovno šolo, se pravica do brezplačnega šolskega prevoza opredeljuje glede na oddaljenost prebivališča učenca do šole v njegovem matičnem šolskem okolišu.

Učencem s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne osnovne šole, in učencem, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pripada brezplačni prevoz, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča do osnovne šole, le v primeru, da je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

O načinu prevoza se šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.

Za dodatna pojasnila o vpisu otrok se lahko obrnete na vse ljubljanske osnovne šole.