torek, 23. 9. 2008

Za izboljšanje pogojev dela ljubljanskih umetnikov

Eden izmed ciljev Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008–2011 je do leta 2011 povečati število umetniških ateljejev ter zagotoviti pogoje za delovanje vrhunskih in perspektivnih ustvarjalcev s področja likovnih umetnosti.

Za uresničitev tega cilja smo predvideli več ukrepov, ki smo jih že pričeli izvajati.

Arhitekturni natečaj za Center sodobnih umetnosti Rog bo zaključen 30. septembra 2008, nato pa bomo z avtorjem zmagovalnega projekta prihodnje leto podpisali pogodbo za pripravo projektov obnove in izgradnje celotnega kompleksa, ki je predvidena v letih 2010/11.

Za stavbo Švicerije (Pod Turnom 4) smo pripravili programsko zasnovo za obnovo in ureditev bivalnih in umetniških ateljejev. Da bi lahko izpeljali obnovo stavbe in jo v celoti namenili ateljejem, jo bo potrebno izprazniti, ker je v mešani lasti (8 lastniških stanovanj, preostala najemniška)Vzporedno so potekale tudi aktivnosti za pridobitev novih ateljejev, kamor bomo preselili umetnike iz Švicerije, o čemer pogovori tudi že potekajo. Nove lokacije so na Kongresnem trgu 14, Gornjem trgu 24 in Gornjem trgu 44.

V prihodnjih dneh bodo sedanji najemniki ateljejev prejeli nove pogodbe v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Nove pogodbe se od prejšnjih razlikujejo predvsem v tem, da najemniki ne plačujejo najemnine, pogodba pa se podpiše za določen čas – za tri leta z možnostjo podaljšanja.

MOL bo vsake tri leta na podlagi sprejetih kriterijev z razpisom preverjala javni interes za oddajo ateljejev. Če bodo uporabniki ateljejev izpolnjevali zahtevane pogoje in kriterije za brezplačno uporabo ateljejev, bodo pogodbo lahko podaljšali.

Uporabnik ateljeja mora za brezplačni najem ateljeja izpolniti naslednje pogoje:

  • zagotavljati mora javni interes na področju kulture, torej opravljati dejavnost ustvarjanja kulturnih vrednot na področju likovne umetnosti oziroma mora biti vpisan v razvid pri MK;
  • imeti mora stalno bivališče na območju Mestne občine Ljubljana;
  • ne sme biti lastnik prostorov, v katerih bi lahko izvajal svojo dejavnost.

Posebni pogoji so kriteriji, na osnovi katerih se vrednoti javni interes na področju kulture za javni kulturni prostor na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer: nagrade, samostojne razstave, dela v javnih zbirkah, izvirnost, postavitve del v javnem prostoru na območju Mestne občine Ljubljana in druge reference s tega področja.

Prvi razpis za oddajo ateljejev bomo izpeljali takoj, ko bomo imeli na razpolago prazen ateljejski prostor. Sedanje uporabnike ateljejev, ki bodo dobili nove pogodbe, pa bomo čez tri leta pozvali, da predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev in kriterijev za zagotavljanje javnega interesa.

MOL trenutno oddaja 44 ateljejev na različnih lokacijah po Ljubljani: Gestrinova ulica 4, Gornji trg 24, Gradišče 8, Igriška ulica 3, Masarykova cesta 24, Petkovškovo nabrežje 67, Pod turnom 4, Poljanska cesta 15, Pražakova 11, Rimska 9 in 10, Svetčeva 1, Šmartinska cesta 14, Trubarjeva 76a, Veselova 12 in 13, Vodnikov trg 5a, Wolfova 8, Resljeva 18. Poleg tega pa oddaja tudi 6 bivalnih ateljejev Ob Ljubljanici 16.

 

Odsek za odnose z javnostmi MOL