sreda, 25. 3. 2015

Zasedal Svet ustanoviteljev javnih podjetij

V sredo, 25. marca 2015, so se v Ljubljani sešli člani Sveta ustanoviteljev, ki so se seznanili s poročilom o stanju projekta RCERO Ljubljana in obravnavali predlog Snage o pristopu novih občin k projektu RCERO. Ob koncu seje so podali soglasje k predlogu spremembe izhodiščne cene toplote za tarifne odjemalce.

Poročilo o stanju projekta RCERO Ljubljana zajema terminski načrt, po katerem je predvidena gradnja objektov MBO do oktobra 2015, poskusno obratovanje od novembra 2015 do januarja 2017 in začetek rednega obratovanja v februarju 2017 ter nato do januarja 2018 garancijska doba za odpravo napak. Do konca februarja 2015 je izvajalec opravil dela za skupno 29 mio EUR. V nadaljevanju je Svet ustanoviteljev obravnaval predlog Snage za pristop novih občin k projektu RCERO Ljubljana in soglašal z besedilom pogodbe o pristopu občin Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna in Šentrupert k skupnemu ravnanju z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana ter pooblastil župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića za podpis omenjene pogodbe. Člani Sveta ustanoviteljev so potrdili tudi besedilo čistopisa sporazuma o izvajanju GJS obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave odpadkov ter besedilo Aneksa št. 1 k sporazumu o skupnem zagotavljanju izvajanja GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Svet ustanoviteljev je ob koncu seje podal soglasje k predlogu spremembe izhodiščne cene za tarifne skupine toplote, ki jo je predlagala družba Javno podjetje Energetika Ljubljana. Ta je v zadnjih letih, zaradi vedno ostrejših okoljskih zahtev s strani EU in Slovenije, opravila več tehničnih in tehnoloških sprememb na proizvodnih napravah in distribucijskem omrežju (zamenjava energenta mazut za ekstra lahko kurilno olje in s tem povezana zamenjava kotlov in preureditev rezervoarjev, uporaba lesne biomase idr.), kar pomembno vpliva na zmanjšanje onesnaženosti zraka in izboljšanje pogojev bivanja v Mestni občini Ljubljana in okolici.

Skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce in na osnovi zgoraj navedenih razlogov, je Energetika Ljubljana podala predlog za spremembo izhodiščne cene toplote. Na osnovi predloga se spreminja cena za priključno moč, kar pomeni spremembo izhodiščne cene toplote, ki se glede na zadnjo veljavno povprečno ceno toplote zviša za 6,18 odstotkov in znaša 64,2778 evrov za megavatno uro.

To pomeni, da se bo ob upoštevanju povprečnih meteoroloških pogojev za stanovanje v bloku, v velikosti 70 kvadratnih metrov, z upoštevanjem priključne moči 7 kilovatov in letne porabe energije za ogrevanje 8.400 kilovatnih ur toplote, letni strošek toplote povišal za 23 EUR oz. za nekaj manj kot 2 evra na mesec. Strošek daljinskega ogrevanja navedenega primera je pred spremembo izhodiščne cene znašal 548,50 EUR na leto, po spremembi pa letni strošek znaša 571,50 EUR. Sprememba cene toplote za tarifne skupine toplote se bo uveljavila po pridobitvi soglasja pristojnega ministrstva ter objavi v Uradnem listu RS.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.