petek, 18. 4. 2008

Zasedal Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.

Župan Zoran Janković se je danes v prostorih Mestne občine Ljubljana sestal z župani 15 primestnih občin na temo medkrajevnega prevoza potnikov, v nadaljevanju pa je zasedal Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.

Uro pred pričetkom seje Sveta ustanoviteljev so se v prostorih Mestne občine Ljubljana na skupnem sestanku sešli župani občin, v katerih Javno podjetje Ljubljanski potniški promet opravlja dejavnost medkrajevnega linijskega prevoza potnikov. Občine so svojo odločitev poslale pisno že pred sestankom. Vse občine, razen občine Medvode, ki bi pokrivala izgubo le če dejavnost ostane znotraj Javnega Holdinga, in občine Borovnica, kjer je izguba minimalna, nasprotujejo subvencioniranju izgube. Župan Zoran Janković je z župani ocenil, da bi morala država, ki podeljuje koncesije za opravljanje medkrajevnega prevoza potnikov, zagotoviti tudi sredstva in s tem prevzeti del odgovornosti za izvajanje omenjene dejavnosti. Pod točko razno so župani govorili tudi o potrebi po združitvi zveze občin Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS) ter soglasno ugotovili, da je združitev nujna, zato jo je potrebno izvesti takoj.

Člani Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, ki so zasedali v nadaljevanju, so se ponovno seznanili s stališči primestnih občin glede pokrivanja izgube v javnem podjetju LPP ter soglašali, da počakajo na nov razpis države glede koncesije za izvajanje medkrajevnega linijskega prevoza potnikov. Skladno s sklepom prejšnje seje, se je Svet ustanoviteljev seznanil tudi z vrednotenjem Službe primestnega potniškega prometa v okviru LPP.

V nadaljevanju je Svet ustanoviteljev soglašal s prodajo dela premoženja javnega podjetja LPP Mestni občini Ljubljana, za izgradnjo povezovalne ceste na območju »Avtomontaža« - Celovški dvori. Svet ustanoviteljev je sprejel tudi novelacijo investicijskega programa izgradnje enotnega IV. in V. odlagalnega polja odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Barje v Ljubljani za izgradnjo 3. faze navedenih odlagalnih polj in pooblastil javno podjetje Snaga, da izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicije. Svet ustanoviteljev se je seznanil tudi s poročilom javnega podjetja Snaga o poteku projekta Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO Ljubljana. 

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.