četrtek, 5. 5. 2022

Zasedala je skupščina JHL

Na seji skupščine sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana. Obravnavali so letna poročila Javnega holdinga Ljubljana in odvisnih družbJP Voka Snaga, Energetika Ljubljana in LPP za leto 2021 ter konsolidirano letno poročilo skupine Javni holding Ljubljana za leto 2021. Sprejeli so poročilo o realizaciji investicijskih načrtov v letu 2021 ter se seznanili z informacijo o poslovanju družbe Javni holding Ljubljana in odvisnih družb za obdobje januar – marec 2022.

Najpomembnejša sprememba pri poslovanju Javnega holdinga Ljubljana in odvisnih družb v letu 2021 je bila ustanovitev pogodbenega koncerna, in sicer s sklenitvijo Pogodbe o obvladovanju, ki je bila 5. 5. 2021 sklenjena med Javnim holdingom Ljubljana kot obvladujočo družbo ter družbami Energetika Ljubljana, JP Voka Snaga in LPP kot odvisnimi družbami, veljati pa je začela z vpisom v sodni register 13. 5. 2021. Cilj pogodbenega koncerna je s skupnim upravljanjem obvladujoče družbe zagotoviti še bolj učinkovito poslovno odločanje za dosego čim boljših poslovnih rezultatov in izkoriščanje sinergijskih učinkov. V maju 2021 je bila imenovana revizijska komisija nadzornega sveta Javnega holdinga Ljubljana, ki opravlja naloge revizijske komisije tudi za odvisne družbe.

Skladno s zakonodajo in sklenjeno Pogodbo o obvladovanju mora Javni holding Ljubljana kot obvladujoča družba odvisnim družbam poravnati vsako med trajanjem pogodbe o obvladovanju nastalo letno izgubo, če ni poravnana iz drugih rezerv iz dobička, v katere je bil odveden dobiček med trajanjem pogodbe o obvladovanju. Obvladujoča družba Javni holding Ljubljana je tako pokrila ugotovljeno letno izgubo odvisnih družb Energetika Ljubljana v višini 6,5 mio EUR in LPP v višini 1,8 mio EUR, zato sta omenjeni družbi poslovno leto zaključili brez izgube. Javni holding Ljubljana je posledično leto 2021 zaključil z negativnim poslovnim izidom v višini 7,2 mio EUR,pri čemer je njegov rezultat pred pokrivanjem izgub odvisnih družb znašal 1,1 mio EUR. Družba JP Voka Snaga je v letu 2021 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 0,3 mio EUR. Po izločitvi vseh medsebojnih transakcij med družbami v skupini Javni holding Ljubljana je konsolidirani čisti poslovni izid skupine za leto 2021 negativen v višini 8,4 mio EUR. Med dejavniki, ki so v letu 2021 najbolj vplivali na poslovanje skupine, so bile naraščajoče cene energentov, ki so povzročile zvišanje stroškov predvsem v družbi Energetika Ljubljana v zadnjem četrtletju leta 2021, in omejen obseg izvajanja dejavnosti javnega prevoza v družbi LPP.

Družbeniki so sprejeli poročilo o realizaciji investicijskih načrtov družb v skupini v letu 2021. Vrednost realiziranih investicijskih nalog financiranih s sredstvi družb je v letu 2021 znašala 67,7 mio EUR, od tega 36,7 mio EUR za postavitev plinsko parne enote PPE-TOL in je bila nižja od načrtovane vrednosti za 39,2 mio EUR. Družba JP Voka Snaga je v letu 2021 za investicijska vlaganja porabila skupaj 13,7 mio EUR, od tega 12,0 mio EUR za obnove in nadomestitve ter 1,8 mio EUR za razvoj. Največ sredstev je družba vložila v obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja z zamenjavo 14,8 km vodovodnega omrežja in 1,4 km kanalizacijskega omrežja.

Nadaljevale so se posamezne aktivnosti pri izvedbi velikega kohezijskega projekta gradnje kanalizacijske infrastrukture na območju Mestne občine Ljubljana in občin Medvode ter Vodice. Odstotek gospodinjstev, priključenih na kanalizacijo, se je v zadnjih desetih letih povečal iz 68 na 88 odstotkov, po zaključku velikega kohezijskega projekta pa bo na kanalizacijo priključenih 98 odstotkov ljubljanskih gospodinjstev. Družba je uspešno upravljala z najsodobnejšim evropskim obratom za predelavo odpadkov RCERO Ljubljana, ki je v letu 2021 sprejemal odpadke iz območja 59 občin, povišal pa se je tudi delež ločeno zbranih odpadkov iz 69,5 odstotkov v letu 2020 na 70,5 odstotkov.

Energetika Ljubljana je v letu 2021 za investicijska vlaganja porabila skupaj 52,6 mio EUR, od tega 6,8 mio EUR za obnove in nadomestitve ter 45,8 mio EUR za razvoj. Nadaljevala se je največja investicija v postavitev plinsko parne enote PPE-TOL, ki bo nadomestila obstoječa premogovna bloka 1 in 2 na lokaciji Moste in kjer aktivnosti potekajo v polnem teku. V enoti TOŠ na lokaciji Šiška pa so se začela dela za gradnjo kogeneracije večje moči, ki bo upravičena do obratovalne podpore za proizvedeno električno energijo iz visoko učinkovite soproizvodnje in bo pričela z rednim delovanjem v mesecu septembru 2022. Družba je v letu 2021, z zaključkom glavnega plinovoda Škofljica-Grosuplje, podaljšala plinovodno distribucijsko omrežje za 36,5 km, kar je največji obseg gradnje in podaljšanja omrežja gospodarske javne službe oskrba z zemeljskim plinom v zgodovini družbe. Zaključila pa se je tudi gradnja CNG polnilnice ob Letališki cesti.

Družbi JP Voka Snaga in Energetika Ljubljana kot partnerja sodelujeta pri skupnem projektu »Vzpostavitev objekta za energetsko izrabo odpadkov (OEIO)«, ki je vključen v koncept krožnega gospodarstva in trajnostni razvoj območja Mestne občine Ljubljana. V letu 2021 je bila za načrtovani objekt izdelana primerjava tehnologij energetske izrabe goriva iz odpadkov. V teku so aktivnosti za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe za energetsko izrabo goriva iz odpadkov.

Družba LPP je v letu 2021 na področju obnov in nadomestitev sklenila pogodbe za nakup 14 enojnih avtobusov za medkrajevni linijski prevoz ter 10 zgibnih avtobusov na stisnjen bio-metan za mestni linijski prevoz, pri čemer so bili enojni avtobusi že dobavljeni v mesecu februarju 2022, zgibne avtobuse pa se pričakuje v mesecu maju 2022.

Kljub temu, da je družba opravljala vse dejavnosti, so se zaradi upoštevanja priporočil NIJZ, le-te izvajale v omejenem obsegu, kar je vplivalo na število uporabnikov, ki so opravili bistveno manj voženj. Uporaba javnega prevoza se je v letu 2021 glede na leto 2020 sicer izboljšala, a je bila še vedno za 45 odstotkov manjša kot v letu 2019.

V nadaljevanju seje so se družbeniki seznanili z informacijo o poslovanju družbe Javni holding Ljubljana in odvisnih družb za obdobje januar – marec 2022. Vse odvisne družbe v tem obdobju beležijo negativni rezultat, in sicer JP Voka Snaga v višini 2,3 mio EUR, Energetika Ljubljana v višini 3,7 mio EUR ter LPP v višini 2,3 mio EUR. Pozitivni rezultat je dosegla družba Javni holding Ljubljana, in sicer v višini nekaj več kot 100 tisoč EUR.

Vsi sklepi so bili na seji sprejeti soglasno.