petek, 25. 9. 2009

Zasedala Svet ustanoviteljev javnih podjetij in Skupščina JHL

V petek, 25.9.2009, je zasedal Svet ustanoviteljev javnih podjetij in v nadaljevanju skupščina Javnega holdinga Ljubljana.

Med drugim so se člani Sveta ustanoviteljev seznanili z informacijo o poteku reorganizacije Javnega holdinga in imenovali komisijo za izvedbo izbora direktorice/direktorjev treh javnih podjetij.

Svet ustanoviteljev je na svoji 20. redni seji sprejel Rebalans poslovnega načrta družbe Snaga Javno podjetje za leto 2009. Pri sprejemu rebalansa so člani Sveta ustanoviteljev soglašali z uporabo dolgoročnih poslovnih obveznosti do Mestne občine Ljubljana za namen pokrivanja negativnega rezultata na dejavnostih urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja in čiščenja javnih zelenih površin in urejanja javnih sanitarij. Javno podjetje Energetika Ljubljana je člane Sveta ustanoviteljev seznanilo z Vlogo za opravljanje koncesionirane dejavnosti operaterja za distribucijo zemeljskega plina v Občini Log-Dragomer, s čemer je Svet ustanoviteljev soglašal. V nadaljevanju seje so člani organa sprejeli program JP Vodovod – Kanalizacija za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2010. Svet ustanoviteljev je sprejel tudi letno poročilo o svojem delu in soglašal, da sredstva za delovanje tudi vnaprej zagotavlja Javni holding. Člani Sveta ustanoviteljev so bili v nadaljevanju seznanjeni z informacijo o ustanovitvi in pričetku poslovanja družbe BUS d.o.o., ki je začela poslovati 31.3.2009, v sodni register pa je bila vpisana 4.8.2009. Svet ustanoviteljev se je seznanil tudi z informacijo o poteku reorganizacije Javnega holdinga, ki bo skladno s terminskim planom izvedena s prenosom zaposlenih z dnem 1. april 2010 ter z uvedbo novega poslovno informacijskega sistema s 1.5.2010. Zaradi poteka štiriletnega mandata trem direktorjem javnih podjetij (Energetika Ljubljana, javno podjetje LPP in Snaga) v januarju 2010, so člani Sveta ustanoviteljev imenovali razpisno komisijo za izvedbo postopka izbora direktorice/direktorja omenjenih družb ter določili razpisne pogoje. Komisijo sestavlja Jadranka Dakić in Aleš Čerin, ki sta predstavnika Mestne občine Ljubljana in Stanislav Žagar, ki zastopa primestne občine.
V nadaljevanju je zasedala skupščina Javnega holdinga, ki je sprejela poročilo o poslovanju Javnega holdinga in povezanih javnih podjetjih za obdobje januar – junij 2009. Negativno sta poslovali javni podjetji LPP in Snaga, medtem ko javni podjetji Energetika Ljubljana in JP Vodovod-Kanalizacija beležita pozitiven rezultat. Javno podjetje Snaga slabši rezultat beleži zlasti na dejavnostih urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja in čiščenja javnih zelenih površin in urejanja javnih sanitarij.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.