četrtek, 27. 2. 2020

Zasedanje Skupščine Javnega holdinga Ljubljana in Sveta ustanoviteljev javnih podjetij

V Ljubljani sta 27. februarja 2020 zasedala Skupščina Javnega holdinga Ljubljana in Svet ustanoviteljev javnih podjetij.

Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so se seznanili z nerevidiranimi računovodskimi rezultati Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini za leto 2019. V nadaljevanju je zasedal Svet ustanoviteljev in potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe Voka Snaga za leto 2020.

Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so se na seji skupščine seznanili z nerevidiranimi rezultati Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini Energetika Ljubljana, Voka Snaga in LPP za leto 2019. Vse družbe so poslovno leto 2019 zaključile pozitivno. Matična družba Javni holding Ljubljana je poslovno leto 2019 zaključila s pozitivnim čistim poslovnim izidom v višini 776 tisoč EUR, družba Voka Snaga v višini 1.062 tisoč EUR, družba Energetika Ljubljana v višini 217 tisoč EUR in družba LPP v višini 266 tisoč EUR.

Po seji skupščine je zasedal Svet ustanoviteljev, kjer so člani na začetku seje obravnavali in potrdili Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe Voka Snaga za leto 2020. Predračunske cene se po posameznih postavkah spreminjajo, znesek storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode se zniža, znesek storitev oskrbe s pitno vodo se nekoliko zviša, skupni učinek na položnico pa znaša 0,6 odstotka. Povprečna položnica za oskrbo s pitno vodo in ravnanjem z odpadno vodo se bo za uporabnike, ki predstavljajo večino, v enodružinskih hišah v povprečju spremenila za 0,13 EUR, iz sedanjih 21,83 EUR na 21,96 EUR, za uporabnike v večstanovanjskih enotah pa v povprečju za 0,31 EUR, iz sedanjih 14,80 EUR na 15,11 EUR. Cene bodo začele veljati s 1. marcem 2020.

V nadaljevanju seje so se člani Sveta ustanoviteljev seznanili in soglašali z obvestilom družbe Voka Snaga o zagotovitvi finančnega jamstva za izvedbo ukrepov določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje Odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje. Družba Voka Snaga bo za leto 2020 finančno jamstvo zagotovila v predpisani obliki v višini 11,9 mio EUR. Podali so tudi soglasje h kratkoročni zadolžitvi javnih podjetij Energetika Ljubljana, Voka Snaga in LPP v letu 2020 za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti.

Svet ustanoviteljev se je seznanil tudi z informacijo o spremembi odlokov, ki urejajo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oziroma obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Razlog za sprejem novih odlokov oziroma spremembo obstoječih je uskladitev z veljavnimi predpisi, in sicer z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, 33/17 in 60/18), izboljšanje kakovosti javne službe s spremembami in dopolnitvami določenih področij, ki še bolj jasno definirajo izvajanje javne službe ter sprememba obračunskega obdobja. Potrebne spremembe odlokov morajo sprejeti vse občine, članice Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Javni holding Ljubljana.

Ob zaključku seje so se člani Sveta ustanoviteljev še seznanili, da je Ministrstvo za okolje in prostor dne 20. 2. 2020 izdalo sklep o ustavitvi postopka nadzorstvene presoje izdanih gradbenih dovoljenj Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste Polje za gradnjo javnega povezovalnega kanala (kanalizacijski zbiralnik C0) na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Nadzorstveni organ v postopku za odpravo in razveljavitev izdanih gradbenih dovoljenj, namreč ni zasledil nobenih razlogov za odpravo ali razveljavitev le-teh kot tudi ne obstoja ničnostnih razlogov po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.