četrtek, 26. 4. 2018

Zasedanje skupščine Javnega holdinga Ljubljana

26. aprila 2018 so se sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, ki so potrdili letna poročila Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2017 ter sprejeli poročilo o realizaciji investicijskih načrtov družb v skupini. V nadaljevanju je potekala tudi seja Sveta ustanoviteljev.

Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana sprejeli letna poročila Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod–Kanalizacija, Snaga in Ljubljanski potniški promet ter konsolidirano letno poročilo skupine Javni holding Ljubljana za leto 2017. Vse družbe v skupini, razen Snage, so poslovno leto 2017 zaključile pozitivno. Matična družba Javni holding je leto 2017 zaključila z dobičkom v višini 5.473.628 EUR, Vodovod-Kanalizacija z dobičkom v višini 5.429 EUR, Energetika Ljubljana z dobičkom v višini 1.400.719 EUR, Ljubljanski potniški promet z dobičkom v višini 116.387 EUR, medtem ko je Snaga ustvarila izgubo v višini 4.124.136 EUR.

Družbeniki so v nadaljevanju seje sprejeli poročilo o realizaciji investicijskih načrtov v letu 2017. Družbe v skupini Javnega holdinga so v letu 2017 v investicijske projekte vložile 29.495.209 EUR lastnih sredstev in izvedle za 613.769 EUR investicij s sredstvi občin.

Podjetja v skupini Javnega holdinga Ljubljana so pri izvajanju gospodarskih javnih služb trajnostno naravnana in realizirajo številne zelene projekte.

Avgusta 2017 je Evropska komisija odobrila financiranje velikega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, katerega učinki bodo močno povečali kakovost bivanja v Ljubljani, Medvodah in Vodicah. Vrednost projekta, ki bo financiran iz Kohezijskega sklada EU, državnega in občinskih proračunov, je ocenjena na 111.167.201 EUR (brez DDV).

Družba Vodovod-Kanalizacija je poslovno leto 2017 zaključila uspešno. Za investicijske projekte je v letu 2017 namenila 9.738.992 EUR, od tega 77,8 % v obnove in nadomestitve, pri čemer je bilo v letu 2017 zamenjanih 8,1 km vodovodnih cevi in 1,7 km kanalizacijskih cevi. Ostalo (22,2 %) pa je družba investirala v razvoj. V Polhovem Gradcu in Horjulu sta se izvajali rekonstrukciji lokalnih čistilnih naprav, projekt se še nadaljuje. Gradnja javne kanalizacije je med drugim potekala tudi v naseljih Zaklanec in Sora.

Pomemben premik je vezan na projekt družbe Energetika Ljubljana, postavitev plinske parne enote, ki bo nadomestila dve najstarejši premogovni enoti in z letom 2021 zmanjšala uporabo premoga za dobrih 70 odstotkov. Zaključena je bila 1. faza konkurenčnega dialoga, z izborom ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, sledi 2. faza konkurenčnega dialoga, povabilo k dialogu za dobavo in postavitev dveh plinskih turboagregatov in dveh parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana – LOT 1. Energetika Ljubljana je realizirala dobiček nad načrtovano višino, kar je rezultat večjega obsega prodaje energije in doseženih finančnih prihodkov od prodaje delnic. V začetku leta 2017 je družba uveljavila nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote in ob upoštevanju potrjenih izhodiščnih cen od Agencije za energijo uskladila obračun toplote za vročevodni in parni sistem z novim tarifnim sistemom. Poslanstvo družbe je tudi skrb za okolje in v povezavi s tem je družba razširila ponudbo uporabe zemeljskega plina v prometu. Poleg stisnjenega zemeljskega plina na polnilnicah CNG je ob koncu leta odprla še polnilnico utekočinjenega zemeljskega plina LNG za tovorna vozila na lokaciji Koseze.
Družba je investicijski načrt realizirala v višini 14.147.931 EUR, od tega je bilo 72,7-odstotka investicijskih vlaganj namenjeno za obnove in nadomestitve, največ v proizvodne vire in omrežja, preostali del pa za razvojne projekte.

Poslovanje in rezultat družbe Snaga je v letu 2017 močno zaznamovalo obratovanje objektov in naprav v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO), kjer se zaključuje poskusno obratovanje. V RCERO so se konec leta 2016 dovažali odpadki z območja 38 občin, katerih število pa se je tekom leta 2017 povečalo na 46 občin. Doseženi poslovni izid družbe Snaga za leto 2017 je pričakovan, predvsem zaradi nižjih količin pripeljanih odpadkov v RCERO in s tem tudi nižjih prihodkov od načrtovanih.
Na območju Mestne občine Ljubljana je Snaga nadaljevala projekt izgradnje podzemnih zbiralnic. Zaključena je bila vgradnja dveh podzemnih zbiralnic, v uporabo so bile predane štiri podzemne zbiralnice.
V letu 2017 je na celotnem območju, kjer za celostno ravnanje z odpadke skrbi Snaga dosežen 65,6-odstotni delež ločeno zbranih odpadkov.

Družba Ljubljanski potniški promet tudi v letu 2017 izkazuje dobiček, ki je rezultat predvsem uspešnega nadzora nad stroški poslovanja. Uvedba Integriranega javnega prevoza potnikov na nivoju Republike Slovenije še ni končana, saj tudi v letu 2017 še niso bili uveljavljeni vsi produkti. Število potovanj ostaja na enakem nivoju, zabeležili pa so 3 % povečanje števila uporabnikov, ki so opravili preko 37 mio potovanj.
Prevoze z električnimi vozili Kavalir na območjih za pešce v mestnem središču, ki so zelo priljubljeni med potniki, je družba opravljala celo leto, v zimskem času s tremi zaprtimi vozili, v poletnem času pa s 4 – 5 vozili in prepeljala 110.000 uporabnikov ter prevozila 60.000 km.
Družba je za investicije namenila 3.643.014 EUR. Med realiziranimi investicijami je najpomembnejši nakup 8 medkrajevnih in 2 turističnih avtobusov. Družba ima danes v voznem parku že 70 avtobusov na stisnjen zemeljski plin.

Družbeniki so se seznanili tudi z informacijo o oceni poslovanja za obdobje januar – marec 2018. Pozitivni rezultat za to obdobje beležijo Javni holding v višini 8.228 EUR, javno podjetje Vodovod-Kanalizacija v višini 3.442 EUR in javno podjetje Energetika Ljubljana v višini 1.816.162 EUR, izgubo v obravnavnem obdobju pa izkazujeta javni podjetji Snaga v višini 2.474.757 EUR in Ljubljanski potniški promet v višini 1.175.604 EUR.

Po seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana se je sestal Svet ustanoviteljev, ki se je seznanil s spremenjeno višino finančnega jamstva družbe Snaga za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje Odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, za leto 2018. Višina finančnega jamstva se je spremenila zaradi podaljšanja dobe odlaganja, ki se namesto do leta 2022 podaljšuje do leta 2044. Na seji je bilo podano soglasje družbi Vodovod-Kanalizacija za kratkoročno zadolžitev pri bankah v letu 2018 ter soglasje družbi Snaga za sklenitev Pogodbe o ustanovitvi Gospodarskega interesnega združenja centrov za ravnanje z odpadki Slovenije - CEROS, g.i.z. Člani Sveta ustanoviteljev so se ob koncu seje seznanili še s kreditnimi pogoji kratkoročne zadolžitve družbe Snaga in Energetike Ljubljana.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.