sreda, 6. 10. 2021

Zasedanje Skupščine JHL

V sredo, 6. oktobra 2021, so se na seji skupščine sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, ki so sprejeli poročilo o polletnem poslovanju družbe Javni holding Ljubljana in odvisnih družb. Ob zaključku seje so družbeniki imenovali člane nadzornega sveta družbe Javni holding Ljubljana na predlog manjšinskih družbenikov, ki bodo mandat nastopili v decembru 2021. V nadaljevanju je zasedal tudi Svet ustanoviteljev.

Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana sprejeli polletna poročila družb Javni holding Ljubljana, VOKA SNAGA, Energetika Ljubljana in Ljubljanski potniški promet. Matična družba Javni holding Ljubljana je v prvem polletju 2021 dosegla pozitivni poslovni izid v višini 324.719 EUR, prav tako družba Energetika Ljubljana v višini 61.171 EUR. Negativni poslovni izid sta izkazali družbi VOKA SNAGA v višini 1.674.940 EUR in Ljubljanski potniški promet v višini 167.769 EUR.

V investicijskem delu so družbe v prvih šestih mesecih letošnjega leta v investicijske projekte vložile 36,1 mio EUR sredstev družb. Za potrebe obnov in nadomestitev je bilo porabljenih 7,6 mio EUR, za razvojne projekte pa 28,5 mio EUR.

Družba VOKA SNAGA je največ investicij realizirala v projektih dejavnosti ravnanja s pitno in odpadno vodo, v okviru katerih so potekale zamenjave dotrajanega ali poškodovanega omrežja predvsem v Mestni občini Ljubljana (MOL) po Tržaški cesti, po ulici Bežigrad, po cesti V Murgle, po Jakšičevi ulici, na odseku med vodarno Brest in Tomišljem ter na dvanajstih območjih, kjer poteka gradnja kanalizacije v okviru velikega kohezijskega projekta, v manjšem obsegu pa tudi v občini Brezovica in Dobrova - Polhov Gradec.
Pri Energetiki Ljubljana je bilo največ aktivnosti opravljenih na projektu izgradnje plinsko parne enote PPE-TOL, ki je v polnem teku in za katerega je bilo v prvem polletju porabljenih 23,8 mio EUR. Za izvedbo obnove soproizvodnje enote SPTE na lokaciji TOŠ je sklenjena pogodba v višini 9,6 mio EUR, začetek gradnje je predviden v novembru 2021. Družba je realizirala 41,3 % načrtovane vrednosti obnove omrežij na območju MOL. Nadaljevala se je tudi gradnja CNG polnilnice ob Letališki cesti, ki bo dokončana konec leta.
Družba Ljubljanski potniški promet je v juniju 2021 sklenila pogodbo za nakup 9 enojnih avtobusov za medkrajevni promet, ki bodo dobavljeni do konca leta 2021. V avgustu 2021 pa še pogodbi za nakup 10 zgibnih avtobusov za mestni promet ter 5 avtobusov za medkrajevni promet, ki bodo dobavljeni v letu 2022.
V prvi polovici leta 2021 so družbe VOKA SNAGA, Energetika Ljubljana in Javni holding Ljubljana zanesljivo, nemoteno, varno in kvalitetno izvajale svoje dejavnosti. Družba Ljubljanski potniški promet je javni prevoz potnikov izvajala v omejenem obsegu, v skladu s sprejetimi državnimi ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19. Družbe v skupini Javnega holdinga Ljubljana so v prvem polletju leta 2021 skupaj prejele 4,0 mio EUR državne pomoči na podlagi sprejetih interventnih ukrepov.

Z uveljavitvijo novele Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1K v februarju 2021 so poleg Javnega holdinga Ljubljana tudi odvisne družbe postale subjekti javnega interesa. Sklenjena je bila pogodba o obvladovanju med Javnim holdingom Ljubljana kot obvladujočo družbo ter družbami Energetika Ljubljana, VOKA SNAGA in Ljubljanski potniški promet kot odvisnimi družbami, ki je začela veljati z dnem vpisa v sodni register dne 13. 5. 2021, s čimer je bil vzpostavljen pogodbeni koncern. V skladu z novelo ZGD-1K je bila imenovana revizijska komisija nadzornega sveta Javnega holdinga Ljubljana, ki opravlja naloge revizijske komisije tudi za odvisne družbe v pogodbenem koncernu.

Na seji skupščine so bili na predlog manjšinskih družbenikov Občine Škofljica, Občine Dol pri Ljubljani in Občine Horjul imenovani trije člani nadzornega sveta Javnega holdinga Ljubljana za naslednje dvoletno mandatno obdobje, z nastopom mandata v decembru 2021. V skladu z družbeno pogodbo so člani nadzornega sveta, imenovani na predlog manjšinskih družbenikov, imenovani za mandatno dobo dveh let po sistemu rotacije, tako da se v štirih letih izmenjajo člani, imenovani na predlog vseh šestih manjšinskih družbenikov.

Skupščini je sledila seja Sveta ustanoviteljev, na kateri so člani sprejeli poročilo o delu Sveta ustanoviteljev za obdobje od septembra 2020 do avgusta 2021, kar predstavlja sedemnajsto leto delovanja tega skupnega organa občin. V nadaljevanju seje so se člani seznanili tudi s kreditnimi pogoji kratkoročnih zadolžitev družb VOKA SNAGA, Energetika Ljubljana in Ljubljanski potniški promet ter s kreditnimi pogoji dolgoročne zadolžitve družbe VOKA SNAGA.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.