četrtek, 25. 4. 2019

Zasedanje Skupščine JHL in Sveta ustanoviteljev javnih podjetij

V četrtek, 25. aprila 2019, so se sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, ki so potrdili letna poročila Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za leto 2018 ter sprejeli poročilo o realizaciji investicijskih načrtov družb v skupini. V nadaljevanju je potekala tudi seja Sveta ustanoviteljev.

Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana sprejeli letna poročila Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij Energetika Ljubljana, JP Vodovod–Kanalizacija, Snaga in Ljubljanski potniški promet ter konsolidirano letno poročilo skupine za leto 2018. Matična družba Javni holding je leto 2018 zaključila z dobičkom v višini 3.469.827 EUR, JP Vodovod-Kanalizacija z dobičkom v višini 22.904 EUR in Energetika Ljubljana z dobičkom v višini 682.252 EUR. Družba Ljubljanski potniški promet je leto 2018 zaključila z izgubo v višini 6.743.608 EUR, ki pa ni posledica rezultata iz poslovanja, temveč plačila prispevkov za poklicno pokojninsko zavarovanje voznikov na podlagi pravnomočne sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča. Tudi družba Snaga je leto 2018 zaključila z izgubo in sicer v višini 5.972.934 EUR, ki je posledica visokih stroškov na dejavnosti obdelave odpadkov v RCERO Ljubljana.

Družbeniki so v nadaljevanju na seji sprejeli poročilo o realizaciji investicijskih načrtov v letu 2018. Družbe v skupini Javnega holdinga Ljubljana so v letu 2018 v investicijske projekte vložile 31.077.269 EUR lastnih sredstev in izvedle za 465.382 EUR investicij s sredstvi občin. Večji del vlaganj družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana je bilo namenjenih obnovam in izgradnji infrastrukturnih objektov.

Družba JP Vodovod-Kanalizacija je za investicijske projekte v letu 2018 namenila 12.862.267 EUR, od tega 83,0 % v obnove in nadomestitve, pri čemer je bilo zamenjanih 8,4 km vodovodnih cevi in 2,1 km kanalizacijskih cevi. Zaključeni sta bili rekonstrukciji dveh lokalnih čistilnih naprav. Na čistilni napravi Polhov Gradec je poskusno obratovanje zaključeno, medtem ko je na čistilni napravi Horjul poskusno obratovanje še v teku.

Družba je bila v letu 2018 aktivno vključena tudi v številne, ekološko naravnane aktivnosti, ki so potekale v okviru velikega projekta «Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« ter v druge raziskovalne-razvojne aktivnosti v okviru vodnih virov.

Družba Energetika Ljubljana je v letu 2018 intenzivno nadaljevala z aktivnostmi na strateškem in okoljsko pomembnem projektu v izgradnjo plinsko parne enote PPE-TOL in v prvem kvartalu leta 2019 sklenila pogodbo za dobavo in postavitev dveh plinskih turboagregatov ter dveh parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto toplarne Ljubljana - LOT 1 ter pogodbo za dolgoročno servisiranje plinskega turboagregata.

Družba je nadaljevala s širitvijo mreže polnilnic CNG v Stanežičah in na Letališki ulici. Potekale so tudi aktivnosti na pomembnem razvojnem projektu izgradnje plinovodnega omrežja in oskrbe odjemalcev na območju Občine Grosuplje z zemeljskim plinom iz skladišča utekočinjenega zemeljskega plina, ki bo potekala do leta 2021 oz. do priključitve distribucijskega omrežja občine Grosuplje na obstoječ distribucijski sistem Energetike Ljubljana v občini Škofljica. Projekt predstavlja nov mejnik v razvoju daljinske oskrbe strnjenih naselij ali manjših občin v Sloveniji in Evropi.

Energetika Ljubljana je investicijski načrt realizirala v višini 15.581.647 EUR, od tega je bilo 62,0 % investicijskih vlaganj namenjeno za obnove in nadomestitve predvsem energetskih virov in omrežja, 38,0 % pa je družba namenila za realizacijo razvojnih nalog.

Poslovanje družbe Snaga je v tudi letu 2018 zaznamovalo obratovanje objektov in naprav v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana), ki sprejema odpadke iz območja 58 občin. Gre za primer dobre prakse na področju povezovanja in sodelovanja občin, kar dokazujejo tudi številne domače in mednarodne nagrade in priznanja. Družba je z dovršenim sistemom skrbela tudi za celostno ravnanje z odpadki v 11 občinah, zlasti na območju Mestne občine Ljubljana, s podzemnimi zbiralnicami odpadkov na 66 lokacijah. Družba je v letu 2018 začela z upravljanjem Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, največjega krajinskega parka v državi, s čimer je nadgradila že tako obsežen in strokoven pristop k celostni skrbi za zelene javne površine v Mestni občini Ljubljana.

V letu 2018 je Snaga poslovala z izgubo v višini 5.972.934 EUR, na kar so v največji meri vplivali stroški, povezani z izvajanjem storitev obdelave odpadkov v RCERO Ljubljana. To so predvsem stroški oddaje lahke frakcije in digestata, na katere družba nima neposrednega vpliva. V letu 2018 je družba izvedla za 1.015.555 EUR investicij v lasti družbe, od tega je za obnove in razvoj namenila 44,5 %, za investicije v razvoj pa 55,5 %.

Družba Ljubljanski potniški promet je v letu 2018 poslovala v skladu z načrtovanimi cilji in nalogami, kljub temu pa je poslovno leto zaključila z izgubo v višini 6.743.608 EUR. Vzrok za nastalo izgubo je pravnomočna sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča, na osnovi katere je družba delno plačala prispevke za poklicno pokojninsko zavarovanje voznikov za 52 tožnikov in evidentirala rezervacije za obveznosti iz naslova teh prispevkov za vse ostale zaposlene na delovnem mestu voznik za obdobje od februarja 2013 dalje. S 1. oktobrom 2018 je družba na osnovi te sodbe ponovno začela vplačevati navedene prispevke.

V skladu s trajnostno naravnano poslovno strategijo je bil konec leta 2018 izveden postopek javnega naročila za nakup 16 medkrajevnih enojnih avtobusov, ki bodo dobavljeni v letu 2019, s čimer bo družba prispevala k čistejšemu okolju in vplivala na večje zadovoljstvo uporabnikov. Družba je v letu 2018 opravljala tudi prevoze z električnimi vozili Kavalir na območjih za pešce v mestnem središču. Prevozili so 56.063 kilometrov in prepeljali 108.797 potnikov. Prav tako pa od aprila 2018 dalje ponovno obratuje nov električni vlakec Urban, ki je do konca leta 2018 prepeljal 36.612 potnikov.

Družbeniki so se seznanili tudi z informacijo o oceni poslovanja za obdobje januar – marec 2019. Pozitivni rezultat za to obdobje beležijo Javni holding Ljubljana v višini 15.380 EUR, JP Vodovod–Kanalizacija v višini 2.375 EUR in javno podjetje Energetika Ljubljana v višini 1.346.147 EUR, negativni rezultat v obravnavnem obdobju pa izkazujeta družbi javno podjetje Snaga v višini 2.064.451 EUR in javno podjetje Ljubljanski potniški promet v višini 977.523 EUR. Družbeniki so v nadaljevanju imenovali revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Ljubljana za revidiranje računovodskih izkazov družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih podjetij za leta 2019, 2020 in 2021.

Po seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana se je sestal Svet ustanoviteljev, ki se je seznanil z obvestilom o zagotovitvi finančnega jamstva za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, za leto 2019. Na seji je bilo podano soglasje družbi Energetika Ljubljana za kratkoročno zadolžitev in dolgoročno zadolžitev (financiranje investicije v izgradnjo plinsko parne enote PPE-TOL) pri bankah v letu 2019 ter soglasje družbi Ljubljanski potniški promet za kratkoročno in dolgoročno zadolžitev (financiranje nakupa avtobusov) pri bankah v letu 2019. Člani Sveta ustanoviteljev so se ob koncu seje seznanili še s kreditnimi pogoji kratkoročne zadolžitve družbe Energetika Ljubljana.

Vsi sklepi so bili na sejah sprejeti soglasno.