četrtek, 18. 6. 2020

Zasedanje Skupščine JHL in Sveta ustanoviteljev javnih podjetij

V četrtek, 18. junija 2020, so se sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, ki so se seznanili z Informacijo o poslovanju družbe Javni holding Ljubljana, d.o.o. in družb v skupini za obdobje januar – marec 2020, ter z Informacijo o finančnih posledicah epidemije COVID-19 na poslovanje družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o. V nadaljevanju je zasedal tudi Svet ustanoviteljev.

Družbeniki so se na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana seznanili z razširjeno Informacijo o poslovanju matične družbe Javni holding in povezanih javnih podjetij VOKA SNAGA, Energetika Ljubljana in LPP za obdobje januar – marec 2020. Matična družba Javni holding je prvo tromesečje zaključila s pozitivnim rezultatom v višini 897.975 EUR. Prav tako je navedeno obdobje pozitivno zaključila tudi družba Energetika Ljubljana v višini 3.181.596 EUR. Negativni poslovni izid pa sta izkazali družbi VOKA SNAGA v višini 2.045.061 EUR in LPP v višini 2.729.928 EUR.

V prvih treh mesecih leta 2020 so družbe v skupini realizirale 7,6 mio EUR investicijskih vlaganj, kar predstavlja 9,5 % načrtovane vrednosti za leto 2020. Za potrebe obnov in nadomestitev je bilo porabljenih 6,5 mio EUR, za razvojne projekte pa 1,1 mio EUR. Realizacija investicijskih vlaganj je v prvem kvartalu nizka, saj se glavnina obnov in gradenj infrastrukture izvaja v toplejših mesecih, prav tako pa je na realizacijo investicijskih vlaganj vplivala tudi razglasitev epidemije COVID-19.

Navedeno obdobje je zaznamovala predvsem razglasitev epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije je za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 sprejela več ukrepov, ki so bili namenjeni omejevanju širjenja epidemije. Ukrepi so imeli v skupini Javnega holdinga Ljubljana velik vpliv predvsem na poslovanje družbe LPP, ker je ta dne 16. 3. 2020 prenehala z opravljanjem temeljne dejavnosti, to je opravljanje javnih prevozov. Prav tako družba ni izvajala tehničnih pregledov od 17. 3. 2020 do 19. 4. 2020 in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil. Zaradi prepovedi izvajanja svojih dejavnosti je družba na začasno čakanje na delo doma napotila preko 800 sodelavcev. V marcu 2020 so bili tako realizirani prihodki nižji za 1,2 mio EUR od načrtovanih. Družba ocenjuje, da bo v obdobju epidemije realizirala 6 mio EUR manj prihodkov od načrtovanih. Skladno z zakonodajo je družba upravičena do dodelitve državne pomoči iz naslova povračila nadomestil plač za čakanje na delo in oprostitve plačila vseh prispevkov za socialno varnost ter oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih, ki so v času epidemije delali in povračil vseh nadomestil za boleznine, ki bo za obdobje epidemije znašala v ocenjeni višini 3,1 mio EUR.

Poleg že izvedene dokapitalizacije družbe LPP s strani edinega družbenika Javnega holdinga Ljubljana v višini 1,1 mio EUR v marcu 2020, je zaradi zagotovitve likvidnostnih sredstev in tudi kapitalske ustreznosti, skupščina družbe podala soglasje k predvideni dodatni dokapitalizaciji družbe LPP v višini 1,6 mio EUR.

Na ostale družbe v skupini Javnega holdinga Ljubljana sprejeti ukrepi za zajezitev epidemije niso imeli bistvenega vpliva, so pa družbe VOKA SNAGA, Energetika Ljubljana in Javni holding Ljubljana skladno z zakonodajo uveljavljale državno pomoč iz naslova oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter povračilo vseh nadomestil za boleznine. Ocenjena višina vseh državnih pomoči, ki jih bodo družbe v skupini Javnega holdinga Ljubljana prejele za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, znaša 5 mio EUR.

Družbeniki so se v nadaljevanju seje seznanili tudi z informacijo o oceni poslovanja družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana za obdobje januar – maj 2020. Pozitivni rezultat sta dosegli matična družba Javni holding Ljubljana v ocenjeni višini 1.356.792 EUR in Energetika Ljubljana v višini 5.554.061 EUR. Negativni poslovni izid pa sta izkazali družbi VOKA SNAGA v ocenjeni višini 1.470.592 EUR in LPP v višini 3.219.423 EUR.

Po seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana se je sestal Svet ustanoviteljev, kjer so se člani Sveta ustanoviteljev seznanili z obvestilom o kreditnih pogojih kratkoročne zadolžitve družb VOKA SNAGA in Energetika Ljubljana.

Vsi sklepi so bili na seji sprejeti soglasno.