sreda, 28. 9. 2016

Zasedanje skupščine JHL

V Ljubljani so se 28. septembra 2016 sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, ki so sprejeli poročilo o polletnem poslovanju Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini ter se seznanili z oceno poslovanja za obdobje januar – avgust 2016. V nadaljevanju je zasedal tudi Svet ustanoviteljev.

Družbeniki so na seji skupščine Javnega holdinga Ljubljana sprejeli polletna poročila Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod–Kanalizacija, Snaga in Ljubljanski potniški promet. Matična družba Javni holding Ljubljana je prvo polletje 2016 zaključila s pozitivnim čistim poslovnim izidom v višini 537.174 EUR. Prav tako sta prvo polletje 2016 pozitivno zaključili družbi Vodovod–Kanalizacija in Energetika Ljubljana. Družba Vodovod–Kanalizacija po dolgem obdobju padanja prodanih količin vode beleži rast prodaje in višje prihodke iz tega naslova, kar je pripomoglo k pozitivnemu čistemu poslovnemu izidu v višini 387.383 EUR. Podobno uspešno kot v enakem lanskem obdobju posluje Energetika Ljubljana, ki z zagotavljanjem najugodnejše strukture proizvodnje in ob nižjih stroških goriv, dosega pozitivne stroškovne učinke v primerjavi z načrtom in v prvem polletju 2016 beleži čisti dobiček v višini 7.330.553 EUR. Družba Snaga izkazuje negativni čisti poslovni izid v višini 1.996.032 EUR. Slabši poslovni izid je predvsem posledica nižjih prihodkov, ker v RCERO Ljubljana vozi odpadke manj občin in v manjših količinah, kot je bilo predvideno. Ljubljanski potniški promet je prvo polletje 2016 zaključil z izgubo v višini 464.602 EUR, ki pa je nižja kot v enakem obdobju preteklega leta.

Družbeniki so se seznanili tudi s poslovanjem Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini v prvih osmih mesecih letošnjega leta. V obdobju od januarja do avgusta 2016 dobiček beležijo družbe Javni holding Ljubljana v višini 699.604 EUR, Vodovod–Kanalizacija v višini 395.733 EUR in Energetika Ljubljana v višini 5.806.670 EUR. Družbi Snaga in Ljubljanski potniški promet v prvih osmih mesecih letošnjega leta beležita izgubo, in sicer Snaga izgubo v višini 2.418.963 EUR, Ljubljanski potniški promet pa izgubo v višini 683.520 EUR.

Družbeniki so v nadaljevanju seje odločili, da se del dobička preteklih let družbe Energetika Ljubljana v višini 5,6 mio EUR razporedi za prenos na družbenika, dobiček v družbi Javni Holding Ljubljana pa se sorazmerno z višino poslovnih deležev po družbeni pogodbi razporedi za prenos na družbenike in je namenjen za plačilo izgradnje objektov za predelavo odpadkov za projekt RCERO Ljubljana ter za plačilo potrebnega nadomestila za izvajanje gospodarske javne službe linijskega prevoza potnikov v družbi LPP.

V nadaljevanju je potekala seja Sveta ustanoviteljev, na kateri so člani obravnavali in sprejeli Poročilo o delu Sveta ustanoviteljev v dvanajstem letu delovanja. Od septembra 2015 do avgusta 2016 se je Svet ustanoviteljev sestal na petih rednih in eni dopisni seji ter soglasno sprejel 53 sklepov. V nadaljevanju seje so člani sprejeli program ravnanja z nepremičnino družbe Vodovod-Kanalizacija - jedilnico s pripadajočimi prostori na sedežu družbe - in pooblastili direktorja družbe za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb za oddajo omenjenega prostora v petletni najem. Člani Sveta ustanoviteljev so se seznanili tudi s pogoji finančnega leasinga družbe Ljubljanski potniški promet in s spremembo pogojev omenjenega leasinga. Družba Ljubljanski potniški promet je za obstoječi finančni leasing dosegla nižjo obrestno mero, ki velja od 1. junija 2016 dalje. Ob koncu seje so se člani Sveta ustanoviteljev seznanili tudi z doseženimi kreditnimi pogoji za najem kratkoročnega kredita za družbo Ljubljanski potniški promet, pri Gorenjski banki d.d..

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.