sreda, 15. 11. 2017

Zimska služba 2017/18

Zimska služba, ki je v pripravljenosti med 15. novembrom in 15. marcem, obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah.

Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Izvedbeni program zimske službe določa, kako se v času od 15. novembra do 15. marca vzdržujejo ceste ter kako se izvedejo pripravljalna dela.

Območje izvajanja zimske službe je razdeljeno na:

  • območje 1, ki obsega centralni del Mestne občine Ljubljana, znotraj AC obroča
  • območje 2, ki sega vzhodno od AC obroča in zajema tudi ceste na višje ležečih predelih (Moste)
  • območje 3, ki vključuje ceste severno, zahodno in južno od AC obroča.

Zaradi boljše organizacije dela, racionalnejše uporabe mehanizacije in lažjega vodenja so območja razdeljena še na sektorje Bežigrad, Center, Moste, Šiška, Vič Rudnik in Hribi. Izjema so določene pomembnejše mestne vpadnice - Celovška, Tržaška, Šmartinska, Dolenjska, Štajerska in Litijska cesta - na katerih koncesionar KPL d. o. o. ne izvaja zimske službe.

Nekategorizirane površine, funkcionalne površine okoli blokov, parkirišča, niso predmet zimske službe.

Načrt zimske službe

Načrt zimske službe zajema 937 kilometrov cest. Za zimsko sezono 2017/18 je pripravljenih 680 delavcev. Predvidena mehanizacija za opravljanje zimske službe pa obsega 62 tovornih vozil, 30 nakladačev – rovokopačev, 81 poltovornih vozil, 131 unimogov, mini nakladačev in traktorjev, 41 avtomatskih posipalcev in 81 čelnih plugov. Število prisotnih delavcev in mehanizacije na terenu se prilagaja glede na zimske razmere.

Površine za pešce se čistijo ob vseh kategoriziranih cestah s tem, da se v času akcije očistijo pločniki ob lokalnih glavnih cestah in avtobusnih progah mestnega potniškega prometa po prioritetnem programu, ki je sestavni del načrta. V centru mesta in ob avtobusnih progah ter lokalnih glavnih cestah se prične s čiščenjem pločnikov in peščevih površin pri debelini snega 5 cm, na vseh ostalih peščevih površinah pa, ko zapade 10 cm snega. Izjemoma se ob lokalnih glavnih cestah in avtobusnih progah mestnega potniškega prometa, kjer odriv snega na pločnike ni možen, očisti v času akcije samo en pločnik na tisti strani ceste, kjer je manj ovir. Pločniki ob ostalih prometno manj obremenjenih cestah pa se čistijo po končani akciji v skladu z kapacitetami, ki so opredeljene v načrtu zimske službe.

Ob akciji zimske službe se ne glede na prioriteto plužijo in posipajo vse ceste v MOL hkrati. V primeru, da zapade večja količina snega, pa se upoštevajo prioritete čiščenja in posipanja proti poledici. Po Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest (Ur. l. 62/1998)je v 31. členu določeno vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah; prioritetno urejamo dostop za javni promet, šole, vrtce in zdravstvene ustanove.

 

Brezplačna sol za posipanje

Meščanke in meščani Ljubljane lahko na sedežu KPL d.d. na Tbilisijski 61 brezplačno prevzamejo 15 kg soli za posipanje. Ob prevzemu se morajo izkazati z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so meščani Mestne občine Ljubljana, ter s seboj prinesti ustrezno posodo za prenos soli.

Sol lahko prevzamete od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro, ob nedeljah pa med 7. in 13. uro.