sreda, 1. 3. 2006

ŽUPANJA MOL DANICA SIMŠIČ NA KONFERENCI V BRUSLJU

Županja MOL Danica Simšič se je na sedežu Odbora regij EU v Bruslju udeležila konference »Kako doseči uspešna partnerstva – regionalne in lokalne oblasti za rast in delovna mesta« v sklopu Teritorialnega dialoga 2006 v pripravah na spomladansko zasedanje Evropskega sveta.

Organizator konference je bil Odbor regij EU, ki je na predlog organizacije Eurocities na konferenco povabil tudi županjo MOL Danico Simšič kot članico Izvršnega odbora Eurocities, da udeležencem predstavi stališča te največje organizacije evropskih mest.

Glavna tema konference je bila nedavno sprejeto letno poročilo Evropske komisije o napredku pri Lizbonski strategiji in vprašanje, kako na vseh ravneh (evropski, nacionalni, regionalni in lokalni) in med njimi vzpostaviti uspešno partnerstvo za rast in ustvarjanje številnejših in boljših delovnih mest.

Udeleženci konference so ugotavljali, da so bile lokalne in regionalne oblasti – z redkimi izjemami (Nizozemska, Nemčija) – premalo vključene v pripravo Nacionalnih programov za izvajanje Lizbonske strategije, zato bo Evropska komisija države članice pozvala, da odpravijo ta primanjkljaj in da v svoje poročanje vključijo tudi poglavje o tem, kako so bile regionalne in lokalne oblasti vključene v proces posvetovanj.

Komisar Günther Verheugen je opozoril, da morajo regionalne in lokalne oblasti, kot tudi drugi partnerji, zahtevati uveljavitev resnično aktivne vloge v oblikovanju ukrepov in izvajanju Lizbonske strategije, saj brez širokega konsenza ne bo mogoče doseči ambicioznih, a nujnih ciljev, ki si jih zastavlja.

Komisarka Danita Hübner je poudarila, da se je v izvajanju strategije za rast in delovna mesta potrebno osredotočiti na tiste ukrepe, ki dolgoročno lahko zagotovijo največ in najboljše učinke in da Lizbonska strategija ni nekaj novega. Nova pa je usmeritev v večjo osredotočenost (določanje prioritet) in načini, kako doseči zastavljene cilje. Zato od vlad držav članic Evropska komisija pričakuje resnično široko posvetovanje tudi o Nacionalnih strateških referenčnih okvirih in operativnih programih ter učinkovito komuniciranje z državljankami in državljani.

Županja MOL Danica Simšič je v svojem prispevku predstavila stališče Eurocitiesa, da »Partnerstvo za rast in delovna mesta« danes še ni prišlo dlje kot do ravni nacionalnih vlad, Eurocities pa verjame, da potrebujemo pravo več-nivojsko partnerstvo. Opozorila je na dejstvo, da večini držav članic EU v pripravo nacionalnih programov reform ni uspelo vključiti njihovih velikih mest, kar je ključnega pomena za uspešnost teh programov. Kot primer je omenila Slovenijo, v kateri imamo 12 statističnih regij, Ljubljana pa je del najbolj razvite, Osrednjeslovenske regije. »Slovenska vlada vodi politiko »terenskih« obiskov v regijah, kar je vsekakor vredno pohvale, vendar pa med desetimi regijami, ki jih je doslej že obiskala, ni čutila potrebe po obisku Osrednjeslovenske. V več kot letu dni je tudi prezrla številne pobude za srečanja in pogovore o problemih, ki izhajajo iz dejstva, da je Ljubljana glavno mesto s specifičnimi potrebami in izzivi – in to kljub dejstvu, da smo v Ljubljani v minulih treh letih odprli več kot 15.000 delovnih mest, v vseh drugih pa so jih več tisoč zaprli,« je povedala Simšičeva.

Predstavila je tudi nekaj zamisli, kako izboljšati ta proces in zagotoviti boljšo vključenost do strateškega pregleda v letu 2008 (izmenjava dobrih praks med državami članicami o tem, kako deležnike vključiti v pripravo nacionalnih programov reform; organizacija seminarjev o možnostih izboljšave vključevanja deležnikov; razvoj lokalnih in regionalnih akcijskih načrtov; posebno poglavje o »izvedbi« v vsakem nacionalnem programu reform, ki bi lahko zajelo postavljene cilje, sredstva za dosego teh ciljev, dejavnike, ki jih je potrebno vključiti, terminski plan dejavnosti in način spremljanja celotnega procesa).

Dan pred konferenco v Bruslju, 28. februarja, je Eurocities v obvestilu za javnost sporočil, da se strinja z ugotovitvami, podanimi v delovnem gradivu Evropske komisije »Kohezijska politika in mesta«, ki ga je na neformalnem ministrskem srečanju decembra lani v Bristolu predstavila evropska komisarka Danuta Hübner. Gradivo ugotavlja, da so mesta gonilna sila regionalnega razvoja v Evropi. Eurocities zato predlaga, da se posebne smernice, povezane z mesti in urbanimi okolji, vključijo v Strateške smernice za bodoča strukturna sredstva, najboljši način za dosego tega cilja pa bi bil uveljavitev Četrte prioritete o »Spodbujanju urbanega prispevka k zaposlovanju, družbeni vključenosti in uravnoteženemu razvoju«.

Richard Leese, predsednik organizacije Eurocities, je v zvezi s tem povedal: »Lokalne oblasti velikih evropskih mest morajo biti prepoznane kot ključni partnerji v kohezijski in regionalni politiki EU, pa tudi Lizbonski in Gothenburški strategiji. Četrta prioriteta, posvečena mestom in urbanim okoljem, bi osvetlila vlogo mest v gospodarskem razvoju njihovih okoliških regij in Evropske unije kot celote. Prav tako bi okrepila zmožnost evropskih mest, da ustrezno prispevajo k dosegu ciljev Lizbonske strategije v smislu spodbujanja rasti in ustvarjanja delovnih mest.«

Organizacija Eurocities je bila ustanovljena leta 1986 in ima sedež v Bruslju. Danes združuje kar 129 velikih evropskih mest iz 33 držav. Eurocities ima ključno vlogo v promociji integrirane evropske politike urbanega razvoja ter vključevanju mest v procese odločanja v EU. Ljubljana je pridružena članica Eurocitiesa od leta 1995, polnopravna članica od maja 2004, novembra 2005 pa je bila županja MOL Danica Simšič izvoljena v 12-članski Izvršni odbor organizacije.

Odbor regij je bil ustanovljen leta 1994 v skladu s Pogodbo o Evropski uniji in je svetovalno telo, ki ga sestavljajo predstavniki evropskih regionalnih in lokalnih organov. Odbor zagotavlja, da se mnenja in stališča teh organov upoštevajo pri oblikovanju politik Evropske unije in da se spoštujejo regionalne in lokalne identitete in posebne pravice.

Služba za odnose z javnostmi MOL