Organizacijske enote v sestavi

Odsek za gospodarsko javno infrastrukturo

 • Opravlja naloge s področij gospodarskih javnih služb, razen nalog, ki jih opravljajo druge organizacijske enote oddelka.
 • Zagotavlja izvajanje investicij v gospodarsko javno infrastrukturo, razen stavb, in zagotavlja načrtovanje investicijskega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture.
 • Upravlja z gospodarsko javno infrastrukturo in nadzira opravljanje posameznih nalog upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo, ki so prenesene na druge.
 • Pripravlja standarde in normative za gospodarske javne službe in skrbi za njihovo izvajanje.
 • Zagotavlja vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture.
 • Zagotavlja in nadzira redno vzdrževanje tekočih stopnic in dvigal.

Odsek za promet

 • Pripravlja smernice za izdelavo strokovnih podlag iz področja prometa.
 • Vodi evidenco prometnih tokov na občinskih cestah in predlaga rešitve.
 • Vodi upravni postopek na prvi stopnji s področij občinskih cest in prometa.
 • Izdaja mnenja, projektne pogoje, soglasja, dovoljenja in druge upravne akte s področij občinskih cest in prometa.
 • Opravlja naloge na področju mestnega linijskega prevoza potnikov, mirujočega prometa, kolesarskega prometa, izrednih prevozov, dostave, rezerviranih parkirnih površin, avto taksi prevozov in drugih vrst prometa.
 • Skrbi za izvajanje prometne politike MOL.
 • Skrbi za izvajanje prometno tehnične ureditve občinskih cest.
 • Opravlja naloge s področja spodbujanja kolesarstva in elektromobilnosti.
 • Opravlja naloge s področja plovbe.
 • Spremlja problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu in opravlja naloge za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
 • Zagotavlja vodenje katastra prometne in neprometne signalizacije ter ulične opreme.

Odsek za urejanje zelenih površin in čiščenje javnih površin

 • Zagotavlja in nadzira redno vzdrževanje javnih zelenih površin in sanacijo črnih odlagališč.
 • Zagotavlja in nadzira redno vzdrževanje javnih sanitarij.
 • Zagotavlja in nadzira odstranjevanje grafitov iz javnih površin.
 • Zagotavlja izvajanje nalog s področja zaščite in varovanja na javnih površinah.
 • Pripravlja operativne načrte za ravnanje s komunalnimi odpadki in spremlja uresničevanje strategije ravnanja s temi odpadki na javnih površinah.
 • Zagotavlja in nadzira vzdrževanje pitnikov, fontan.
 • Zagotavlja vodenje katastrov s področja javnih zelenih površin in čiščenja.
 • Zagotavlja izvajanje nalog rednega vzdrževanja zemljišč v lasti MOL.

Odsek za finance in splošne zadeve

 • pripravlja proračun in zaključni račun s področja dela oddelka in spremlja realizacijo proračuna ter nadzoruje porabo finančnih sredstev,
 • vodi postopke podeljevanja koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb,
 • predlaga višino občinskih taks, višino turistične takse, najemnin, uporabnin in stroškov,
 • izdaja vse račune iz pristojnosti oddelka in vrši nadzor nad realizacijo prihodkov,
 • opravlja naloge v zvezi z oglaševanjem na javnih mestih in plakatiranjem v volilni in referendumski kampanji,
 • opravlja upravne in druge naloge s področij podjetništva, turizma, gostinstva in trgovine,
 • opravlja naloge v zvezi z javno, posebno in podrejeno rabo javnih površin,
 • pripravlja osnutke in predloge splošnih aktov ter druga gradiva s področja dela oddelka za mestni svet razen aktov, ki jih pripravljajo druge organizacijske enot oddelka,
 • opravlja naloge za ustanovitev služnosti na občinskih cestah ter izdaja soglasja za uporabo občinskih cest za napeljevanjem nadzemnih in podzemnih vodov in naprav,
 • opravlja naloge za določitev statusa javnega dobra in grajenega javnega dobra,
 • vodi upravni postopek na prvi stopnji iz pristojnosti oddelka razen upravnega postopka ki ga vodijo druge organizacijske enote oddelka,
 • sodeluje pri pripravi pogodb s področja oddelka.