Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje Mestne uprave MOL, so za Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet predvidene naslednje naloge:

 • Opravlja naloge na področju gospodarskih javnih služb, če ni za posamezne naloge z drugim aktom določeno drugače,
 • Pripravlja standarde in normative za gospodarske javne službe,
 • Opravlja strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
 • Zagotavlja vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture,
 • Opravlja naloge s področja urejanja občinskih cest,
 • Opravlja naloge v zvezi z javno, posebno in podrejeno rabo objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
 • Opravlja naloge s področij prometa in plovbe po celinskih vodah,
 • Opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
 • Opravlja naloge v zvezi z opravljanjem dejavnosti avto - taksi prevozov,
 • Opravlja naloge s področij upravljanja z vodami in energetike,
 • Opravlja naloge s področij podjetništva, turizma, kmetijstva, gostinstva in trgovine.

 

Organizacijske enote v sestavi

 • Odsek za gospodarsko javno infrastrukturo
 • Odsek za promet
 • Odsek za urejanje zelenih površin in čiščenje javnih površin
 • Odsek za finance in splošne zadeve
Več o organizacijskih enotah Oddeleka za gospodarske dejavnosti in promet