Javna dražba za oddajo javne površine MOL v najem za postavitev gostinskega vrta na Prešernovem trgu v Ljubljani

Zaključen: 13. 7. 2024 , odpiranje prijav: 16. 7. 2024

Datum objave: 14. 6. 2024
Rok za plačilo varščine: 13. 7. 2024
Javna dražba se bo izvedla ob 13.00 uri na MOL, Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana: 16. 7. 2024

Predmet javne dražbe za oddajo v uporabo za obdobje štirih let je javna površina na Prešernovemtrgu v Ljubljani v lasti Mestne občine Ljubljana – nepremičnina s parc. št. 3288 k.o. 1725 Ajdovščina, pred stavbo na Wolfovi ulici 1, za postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom (v nadaljevanju: gostinski vrt) na tlakovani površini v tlorisni izmeri 303,64 m2 in za postavitev montažnega odra za izvajanje kulturnega programa v tlorisni izmeri 6 m2.

Natančna lega, obseg, razmejitev, odmik od bližnjih urbanih konstant (ograje Tromostovja, bližnjih stavb in drugih) javne površine, ki je predmet oddaje, je razvidna iz načrta v Prilogi 1.

Gostinski vrt, fiksna oprema gostinskega vrta (točilni pult z aparati, sladoledna vitrina in senčniki) in oder morajo biti postavljeni skladno z načrtom, določenim v Prilogi 1.

Pri postavitvi gostinskega vrta je potrebno upoštevati vse kulturno-varstvene pogoje, ki veljajo za območje Prešernovega trga v Ljubljani, določenim v Prilogi 2.
Predviden začetek najema javne površine za postavitev gostinskega vrta na Prešernovem trgu v Ljubljani je 1. 8. 2024.


Izklicna vrednost uporabnine za uporabo javne površine za posebno rabo brez DDV znaša 120.000,00 EUR na leto. Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača najemnik.

 

ROK PRIJAVE NA JAVNO DRAŽBO

Dražitelji lahko popolno prijavo z dokazili oddajo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javno dražbo za oddajo javne površine za gostinski vrt na Prešernovem trgu«:

  • osebno v glavni pisarni Mestne občine Ljubljana, Adamič – Lundrovo nabrežje 2 (vhod iz Mačkove 1), na kuverti je potrebno navesti oznako »Prijava na javno dražbo za oddajo javne površine v najem za postavitev gostinskega vrta na Prešernovem trgu v Ljubljani«, najkasneje do 10. 7. 2024 do 12.00 ure ali
  • pisno po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, upoštevale se bodo priporočene pošiljke, z datumom oddaje na pošto z dne 9. 7. 2024 do 23.59 ure ali
  • po elektronski pošti na naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si, ki morajo biti poslane najkasneje do 10. 7. 2024 do 12.00 ure.

Obravnavane bodo samo vloge za prijavo na javno dražbo, ki bodo oddane na predpisanem obrazcu prijave z ustreznimi prilogami.

Razpisne datoteke