Programi kmetijstva v MOL v letu 2005

Zaključen: 18. 3. 2005

Datum objave: 18. 3. 2005
Rok za prijavo: 18. 3. 2005

Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ( Uradni list RS, št. 108/04), Pravilnika o dodeljevanju  državnih pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana ( Uradni list RS, št. 63/02) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL),  Mestni trg 1, Ljubljana Javni razpis za dodelitev sredstev za programe kmetijstva  v  mestni občini ljubljana v letu 2005.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo programov kmetijstva na območju MOL za naslednje namene:

Investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti

  • investicije v sadjarsko proizvodnjo
  • investicije v živinoreji
  • investicije za dopolnilne dejavnosti
  • investicije v programe konjereje

Ukrepi  za razvoj podeželja

  • postavitev trajnih sadnih nasadov
  • urejanje pašnih površin