Sofinanciranje programov dela lokalnih društev kmetijskih pridelovalcev

Zaključen: 7. 4. 2005 , odpiranje prijav: 7. 4. 2005 , objava rezultatov: 22. 11. 2005

Datum objave: 18. 3. 2005
Rok za prijavo: 7. 4. 2005
Odpiranje prijav: 7. 4. 2005
Rezultati razpisa: 22. 11. 2005

 

Na podlagi 181. člena  Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,  št. 108/04) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana, Javni razpis za sofinanciranje programov strokovnega dela lokalnih društev kmetijskih pridelovalcev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter za sofinanciranje organizacije prireditev s strokovnimi vsebinami na podeželju v letu 2005.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov strokovnega dela lokalnih društev kmetijskih pridelovalcev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja (v nadaljevanju lokalnih strokovnih društev) ter sofinanciranje organizacije prireditev s strokovnimi vsebinami na podeželju na naslednjih področjih:

Programi strokovnega dela

 

Sofinancirajo se:

 • izobraževanje in seznanjanje z novimi tehnološkimi dosežki na področju pridelave, dodelave in predelave kmetijskih pridelkov ter dopolnilnih dejavnosti;
 • pridobivanje strokovnih in tržnih informacij;
 • zastopanje članov na predstavitvah združenja in promocijah njihovih dejavnosti;
 • programi s področja oblikovanja organiziranosti;
 • programi medsosedske pomoči;
 • programi ohranjanja etnološke dediščine - domača obrt in običaji.

 

Prireditve

Sofinancirajo se prireditve, ki predstavljajo podeželje in pospešujejo njegov razvoj, so namenjene širši javnosti in se izvajajo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL). Vsako lokalno strokovno društvo s sedežem v MOL lahko prijavi le eno prireditev. 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev  sredstev

Upravičenci  za pridobitev sredstev po tem razpisu so:

 • pravne osebe -  lokalna strokovna društva, ki delujejo na območju  MOL;
 • pravne osebe - lokalna strokovna društva, ki pospešujejo razvoj podeželja v MOL, najmanj 50% vseh njihovih članov pa je iz vrst kmetov, ki so prebivalci MOL.

Splošna merila za izbiro programov

Merila oz. kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo  vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje.

Splošna merila so naslednja:

Sofinanciranje programov strokovnega dela:

 • število članov, ki jih zastopa društvo;
 • delež lastnih sredstev pri izvedbi programa;
 • vsebina programa (izobraževanje, sodelovanje in soorganizacija prireditev ali predstavitev, skrb za naravno in kulturno dediščino, oživljanje kraja, vključevanje mladine v programe, …) ;
 • delež članov društva iz MOL / izven MOL.

Sofinanciranje prireditev na podeželju:

 • delež lastnih sredstev;
 • vključevanje drugih društev;
 • vsebina prireditve (različne vsebine).

Okvirna višina sredstev

 Skupni znesek sredstev namenjen za sofinanciranje je 5.500.000,00 SIT  od tega za:

 • sofinanciranje programov strokovnega dela lokalnih društev v višini  2.500.000,00 SIT
 • sofinanciranje organizacije prireditev na podeželju v višini  3.000.000,00 SIT.

Upravičenci lahko pridobijo največ do 50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega dela lokalnih strokovnih društev in prireditev. Skupna višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme presegati 50% celotne vrednosti.

Rok porabe dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.

Vloga za dodelitev sredstev in dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi

Vloga za sofinanciranje programov strokovnega dela lokalnih društev kmetijskih pridelovalcev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja v letu 2005, je sestavljena iz razpisnih obrazcev številka: 1/SD, 2/SD, 3/SD, 4/SD, 5/SD, 6/SD, 7/SD,  in potrdilo o registraciji društva, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

Vloga za sofinanciranje organizacije prireditve s strokovnimi vsebinami na podeželju v letu 2005 je sestavljena iz razpisnih obrazcev številka: 1/P, 2/P, 3/P, 4/P, 5/P, 6/P, 7/P,  in potrdila o registraciji društva, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

Rok za predložitev vlog in način predložitve

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, P.P. 25, 1001 Ljubljana in sicer najkasneje do vključno 7. 4. 2005 (datum poštnega žiga).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja oba programa, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami.

 • »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – strokovni program društva« ali
 • »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – prireditev«.

 Za uvrstitev v  postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:

 • pravilno izpolnjeni razpisi obrazci MOL,
 • priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
 • poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.

Datum odpiranja ponudb

Odpiranje vlog za sofinanciranje programa strokovnega dela društev kmetijskih pridelovalcev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja v letu 2005 in vlog za sofinanciranje organizacije prireditve s strokovnimi vsebinami na podeželju v letu 2005, bo opravila strokovna komisija dne 11. 4. 2005. V primeru, da se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozno prispele vloge oz. vloge, ki bodo neustrezno opremljene se zavrže, neutemeljene pa zavrne. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osem (8) dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osem (8) dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.

Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom na podlagi predloga strokovne komisije po pooblastilu županje MOL, podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa županja MOL.

Zavržene vloge bodo:

 • ki ne bodo poslane v roku in na način določen v  VII. točki  besedila tega razpisa,
 • ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje ( nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:

 • tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali splošne in posebne pogoje, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in
 • ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog oziroma najkasneje v roku 30 dni po začetku veljavnosti Odloka o proračunu MOL za leto 2005.

Kraj, čas in oseba, kjer  lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija za vsak razpisni  program obsega:

 • povabilo k oddaji vloge
 • navodilo vlagateljem za izdelavo vloge in razpisni pogoji
 • merila za dodelitev višine sredstev
 • vlogo
 • vzorec pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani v Službi za kmetijstvo in upravne zadeve, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3, soba 417, vse dodatne informacije v zvezi z razpisom pa pri Maruški Markovčič (tel.: 306 43 09 ), Teodori Makoter (tel.: 306 43 11) ali Ivki Levatić (tel.: 306 43 10).