Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA

Datum objave: 15. 9. 2023

Poziv je zaprt, ker so porabljena predvidena sredstva.

Predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2020, 2021, 2022 ali 2023 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2023.

Na poziv je mogoče prijaviti izbrane projekte na enem izmed naslednjih področij: evropske platforme, evropske mreže in projekti sodelovanja. Projekti literarnega prevajanja niso predmet tega poziva.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev (15.000,00 EUR), vendar najdlje do 15. oktobra 2023. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Prijavitelj mora vlogo oddati najkasneje do vključno 15. oktobra 2023, do 24.00 ure. Vloga mora biti poslana kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA: KULTURA – EU PROJEKTI«.

Razpisne datoteke