Oddelek za kulturo

Skladno z besedilom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, Oddelek za kulturo opravlja naslednje naloge:

 • opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge za področje kulture,
 • skrbi za delovanje javnih zavodov in neprofitnih organizacij s področja kulture,
 • zagotavlja pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe,
 • opravlja naloge na področju varovanja kulturne dediščine,
 • zagotavlja delovanje Živalskega vrta Ljubljana in zavetišča za živali,
 • opravlja naloge na področju mladinske politike,
 • pripravlja in uresničuje mladinsko politiko MOL,
 • zagotavlja sofinanciranje programov za mladino.

Področja delovanja:

 • kulturni programi javnih zavodov, ki jih je ustanovila Mestna občina Ljubljana,
 • kulturni programi in projekti nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov,
 • programi in projekti s področja varstva kulturne dediščine,
 • programi in projekti s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti,
 • skrb za javno infrastrukturo na področju kulture,
 • mladinski programi in projekti.

Organizacijska enota v sestavi