Javni razpis za izbiro kulturnih projektov

Zaključen: 18. 4. 2005 , odpiranje prijav: 18. 4. 2005 , objava rezultatov: 24. 6. 2005

Datum objave: 18. 3. 2005
Rok za prijavo: 18. 4. 2005
Odpiranje prijav: 18. 4. 2005
Rezultati razpisa: 24. 6. 2005

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02 in 25/04), Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) objavlja Javni razpis za izbiro kulturnih projektov v letu 2005, ki jih bo financirala Mestna občina Ljubljana.

Predmet razpisa:

Predmet razpisa je financiranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bodo izvajalci projektov realizirali v letu 2005.

Razpisna področja:

Razpis se nanaša na financiranje projektov v letu 2005 na naslednjih področjih:

A/ uprizoritvene umetnosti;

Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:

 • produkcija
 • mednarodno sodelovanje

B/ glasbene umetnosti;

Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:

 • organizacija koncerta
 • koncertni ciklus / festival / turneja
 • mednarodno sodelovanje

C/ vizualne umetnosti;

Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:

 • samostojni razstavni projekti
 • skupinski razstavni projekti
 • mednarodno sodelovanje

D/ mladinska kultura;

Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:

 • delavnice
 • prvi projekti

E/ intermedijske umetnosti;

Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:

 • produkcija
 • mednarodno sodelovanje

F/ obnova kulturne dediščine;

G/ prezentacija kulturne dediščine;

Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:

 • samostojni projekti
 • skupinski projekti
 • mednarodno sodelovanje

H/ založništvo;

Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:

 • izdaja novih knjig
 • promocija bralne kulture.

Vsa podpodročja so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji za posamezno razpisno področje.

Pomen izrazov:

Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, gledališka predstava, koncert ipd. ), ki je v javnem interesu ter bo izveden v letu 2005.

Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali druga nepridobitna organizacija zasebnega prava in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.

Javni zavodi so pravne osebe, ki so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za izvajanje javne službe ali za izvajanje dejavnosti, ki se opravlja pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, in sicer s področja kulture.

Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih.

Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v razvidu pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.

Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Izbrani predlagatelj projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.

Pogoji za sodelovanje na razpisu:

Upravičene osebe:  

Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki izpolnjuje naslednje splošne pogoje:

če je predlagatelj nepridobitna zasebna kulturna organizacija:

 • da je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na razpisnem področju, na katerega se prijavlja;
 • da ima svoj sedež na območju MOL;
 • da se mu ne financira javni kulturni program, ki je bil izbran na javnem razpisu JR 2004-2006, iz proračuna MOL, razen na področju založništva, kjer lahko kandidirajo izvajalci javnih kulturnih programov;
 • da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel v letu 2005 na območju MOL, razen na vseh podpodročjih mednarodnega sodelovanja;
 • da je izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do MOL.

če je predlagatelj posameznik oziroma samozaposleni v kulturi:

 • da deluje na razpisnem področju, na katerega se prijavlja;
 • da ima stalno prebivališče v MOL;
 • da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel v letu 2005 na območju MOL, razen na vseh podpodročjih mednarodnega sodelovanja;
 • da je izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do MOL.

če je predlagatelj javni zavod:

 • da je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na razpisnem področju, na katerega se prijavlja;
 • da ima sedež na območju MOL;
 • da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel v letu 2005 na območju MOL, razen na vseh podpodročjih mednarodnega sodelovanja;
 • da se kulturni program javnega zavoda v letu 2005 ne financira iz proračuna MOL;
 • da je izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do MOL.

Predlagatelji, ki imajo status javnih zavodov, lahko prijavijo projekte na vseh razpisnih področjih, razen na področjih D/ mladinske kulture, E/ intermedijskih umetnosti ter F/ obnove kulturne dediščine.

Za financiranje projekta na vseh razpisnih področjih ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).

Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje kot jih določa razpisna dokumentacija za posamezna razpisna področja in podpodročja.

Izpolnjevanje razpisnih pogojev:

MOL lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija projekta) v letu 2005 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.

Predlagatelj, s katerim bo sklenjena pogodba o financiranju kulturnega projekta, bo lahko predlagal spremembo pogodbe le zaradi naslednjih spremenjenih okoliščin na svoji strani:

 • sprememba roka izvedbe projekta (v primeru, da bo naknadno ugotovil, da ne bo mogel izvesti projekta v pogodbeno določenem roku, lahko predlaga drug termin izvedbe v letu 2005);
 • sprememba naslova projekta (v primeru, da bo na podlagi utemeljenih razlogov spremenil delovni naslov projekta kot ga je prijavil na javni razpis, lahko predlaga spremembo naslova, pod pogojem, da vsebina izbranega projekta ostane enaka);
 • sprememba prizorišča izvedbe projekta (v primeru, da bo naknadno ugotovil, da ne more izvesti projekta v pogodbeno določenem kraju oz. prizorišču, lahko predlaga drug kraj oz. prizorišče v letu 2005).

Splošni razpisni kriteriji:

Splošni kriteriji za izbiro projektov na vseh razpisnih področjih so:

 • kakovost in zahtevnost projekta;
 • uveljavljenost predlagatelja doma in v tujini;
 • reference predlagatelja za kakovostno izvedbo projekta;
 • dostopnost projekta občinstvu;
 • nepridobiten značaj projekta;
 • pomembnost projekta za uveljavljanje kulturne podobe Ljubljane;
 • zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati 70% predvidene vrednosti prijavljenega projekta.

Prednostni razpisni kriteriji:

Na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije za razpisna področja. Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja oziroma podpodročja.

Uporaba kriterijev:

Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

Okvirna vrednost sredstev:

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za projekte v letu 2005 znaša: 193.318.269 SIT.

Okvirne razpisne vrednosti sredstev za projekte v letu 2005 po razpisnih področjih so naslednje:

A/ uprizoritvene umetnosti:                               48.758.769 SIT

B/ glasbene umetnosti:                                      31.493.500 SIT

C/ vizualne umetnosti:                                       39.000.000 SIT

D/ mladinska kultura:                                         9.366.000 SIT

E/ intermedijske umetnosti:                                8.700.000 SIT

F/ obnova kulturne dediščine:                           22.000.000 SIT

G/ prezentacija kulturne dediščine:                     23.000.000 SIT

H/ založništvo:                                                 11.000.000 SIT

Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2005.

MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o financiranju kulturnega projekta v letu 2005. V primeru, da bo predlagatelj izbran za financiranje projektov z več razpisnih področjih, bo MOL s predlagateljem sklenila enotno pogodbo, ki bo obsegala vse projekte, sprejete v financiranje.

Razpisni rok:

Razpis se prične 18. 3. 2005 in zaključi 18. 4. 2005.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija obsega:
 • besedilo razpisa;
 • prijavne obrazce za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega področja in navedbo prednostnih kriterijev ter obveznih prilog;
 • vzorec pogodbe za financiranje kulturnega projekta.

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo in raziskovalno dejavnost MOL, Mestni trg 15, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro).

MOL je dolžna v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

Način pošiljanja in vsebina vlog:

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno razpisno področje in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora bi poslana na naslov:

Mestna občina Ljubljana,
p.p. 25, 1001Ljubljana,

 najpozneje do vključno 18. 4. 2005 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani:

»Ne odpiraj - vloga: kultura«in z obvezno navedbo razpisnega področja(npr. A/ uprizoritvene umetnosti, B/ glasbene umetnosti, C/ vizualne umetnosti itn. – odvisno od tega, za katero razpisno področje predlagatelj oddaja vlogo).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.

Če predlagatelj prijavlja več projektov na posameznem oziroma različnih področjih ali podpodročjih, mora vlogo za vsak projekt poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot nepopolna.

Dopolnjevanje vlog:

Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer: kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani:

»Ne odpiraj –dopolnilna vloga: kultura« - z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev vlaga.

Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka (po 18. 4. 2005) ne bo več možno.

V primeru, da vloga ali dopolnitev vloge ne bo poslana na zahtevan način, se bo štela za nepopolno in v nadaljnjem postopku ne bo obravnavana.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Obvezne priloge k vlogi:

Obvezne sestavine in priloge vsake vloge so:

 • pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL v tiskani obliki (za vsako posamezno razpisno področje je predviden poseben prijavni obrazec MOL);
 • če je predlagatelj pravna oseba: kopija izpiska iz sodnega registra oz. potrdila upravne enote, ki dokazuje, da je predlagatelj registriran za izvajanje dejavnosti (lahko tudi uradni izpisek AJPES, star največ 3 mesece in iz katerega bodo razvidne registrirane dejavnosti predlagatelja!);
 • če je predlagatelj posameznik: kopija osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno prebivališče;
 • če je predlagatelj samozaposleni v kulturi: potrdilo o statusu;
 • izpolnjena priloga k prijavnemu obrazcu: vsebinska utemeljitev in reference predlagatelja;
 • izjava k prijavi na razpis drugih soorganizatorjev (koproducentov, partnerjev ipd.), če je predlagatelj projekta le eden izmed soorganizatorjev (koproducentov, partnerjev ipd.).

Druge obvezne priloge, določene za posamezno razpisno področje, so:

Za projekte s področja D/mladinske kulture:

 • če je predlagatelj posameznik: kopija osebnega dokumenta, ki dokazuje starost predlagatelja in stalno prebivališče;
 • Izjava lastnika oz. upravljavca nepremičnine, da bo v dogovorjenem terminu zagotovil izvajalcu prostore za izvedbo kulturnega projekta.
 • Za projekte s področja F/obnove kulturne dediščine:
 • dokazilo o lastništvu oz. upravljanju kulturnega spomenika, staro največ 12 mesecev;
 • poročilo o dosedanjem delu (če gre za večletno akcijo);
 • restavratorski program oz. kulturnovarstveno soglasje;
 • lokacijska informacija, kjer to zahtevajo predpisi;
 • kopija uvodne strani projektne dokumentacije, kjer to zahtevajo predpisi;
 • kopija gradbenega dovoljenja, kjer to zahtevajo predpisi.

Za projekte s področja H/založništva:

 • reference avtorja projekta;
 • recenzija najmanj enega uveljavljenega recenzenta.
 • Za projekte s področja A/ uprizoritvenih umetnosti; B/ glasbenih umetnosti; C/ vizualnih umetnosti; D/ mladinske kulture; E/ intermedijskih umetnosti in G/ prezentacije kulturne dediščine:
 • Izjava lastnika oz. upravljavca nepremičnine, da bo v dogovorjenem terminu zagotovil izvajalcu prostore za izvedbo kulturnega projekta.

Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:

Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 20. 4. 2005. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.

Za nepopolno se šteje vloga:

 • ki ne bo poslana na način kot je navedeno v 12. točki tega besedila razpisa,
 • ki ne bo podana na ustreznem obrazcu v tiskani obliki,
 • ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.

Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do vključno 18. 4. 2005

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošne in posebne pogoje, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.

MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki:

 • jo ni vložila upravičena oseba,
 • ni pravočasna,
 • ni popolna.

Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi.

MOL bo vse predlagatelje vlog obvestila o dokončni odločitvi predvidoma 24. 6. 2005.

Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje informacij v zvezi z razpisom:

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak ponedeljek, sreda in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL:

Vpogled v razpisno dokumentacijo:

Zainteresirane osebe imajo pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo, ki je navedena pod točko 11, v tajništvu Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost MOL, Mestni trg 15, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sreda in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro).